Norge

Aftenposten fikk kritikk i PFU

Pressens Faglige Utvalg har gitt Aftenposten kritikk for en konstaterende formulering.

  • Aftenposten

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Aftenposten: en nett- og papirartikkel publisert 4. og 5. januar 2016.

Utgangspunktet for omtalen er at en 13 år gammel jente var funnet død i Valdres nyttårsaften. På dette tidspunktet er det kjent at jenta trolig døde av avmagring og mor er siktet for grov omsorgssvikt. Artiklene handler om at mor mener datteren ble mobbet i årevis, og at ordføreren i Bærum ber fylkesmannen og politiet vurdere nøye om jenta ble mobbet. I begge artiklene står det: «Etter det Aftenposten erfarer ble jenta mobbet, og moren kjempet i årevis for at hun skulle få hjelp.» Alle de tre skolene der jenta var elev, blir navngitt.

Les også

PFU-kritikken gjelder denne saken: Bærumsordfører ber fylkesmannen og politiet vurdere nøye om jenta ble mobbet

Klager er Norsk Presseforbunds (NPs) tidligere konstituerte generalsekretær, Nils Øy, som bruker initiativretten og klager inn ni medier, deriblant Aftenposten. Han mener avisen har brutt Vær Varsom-plakaten (VVP) punkt 4.8, fordi Aftenposten ikke har tatt tilstrekkelige hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barn. Klager reagerer på at avisen uten forbehold har publisert kategoriske påstander om at mobbing har skjedd, og på en sånn måte at publikum kan få det bestemte inntrykk at den påståtte mobbingen i større eller mindre grad førte til det tragiske utfallet. Det pekes på formuleringen «Aftenposten erfarer». Klager spør også generelt om det var tilrådelig, på det aktuelle tidspunktet, å trekke fram mobbepåstander overhodet.

Aftenposten støtter bruken av initiativretten, men mener avisen ikke har brutt god presseskikk. Aftenposten viser til informasjonsbehovet saken utløste, og at

det var berettiget og riktig å bringe inn den siktede morens forsvar. Det vises til at mobbepåstandene var en sentral del av morens forklaring. Avisen viser også til flere kilder, muntlige og skriftlige. Avisen mener den gjorde det den kunne for å dempe konsekvensene for de involverte barna. Det vises til at artikkelen er nøktern i formen, med få detaljer og at mobbepåstanden ikke er knyttet direkte til det tragiske utfallet av saken. Det anføres også at artikkelen er uten identifiserende elementer for andre enn et nærmiljø som allerede kjente saken.  Avisen innrømmer at den med fordel kunne unngått ordet «erfarer», men sett i lys av presentasjon, plasseringen av setningen i artikkelen og de øvrige opplysningene, så mener avisen at denne ene formuleringen likevel ikke innebærer et brudd på god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis understreke at det kun er de presseetiske sidene ved denne saken utvalget skal vurdere. Utvalget skal konkret vurdere de påklagede publiseringer opp mot VVP punkt 4.8.

Barn har et særskilt vern i pressens etiske retningslinjer, og punkt 4.8 maner mediene til å ta hensyn til konsekvenser medieomtale kan få for barn. Å vurdere omtale i lys av dette er utfordrende, og spesielt i en sak som er så alvorlig og utvikler seg så raskt, og der omtalen gjelder både barn, påstander om mobbing, spiseforstyrrelser og død.

Sakens alvor og sakens karakter utløste et stort informasjonsbehov, jf. VVP punkt 1.4. Ut i fra den informasjonen Aftenposten hadde på dette tidspunktet, mener utvalget at det var berettiget å omtale mobbepåstandene og mors forsøk på å få hjelp. Utvalget mener også at siktelsen av mor medførte et presseetisk ansvar for også å få frem denne siden av saken, jf. VVP punkt 4.5 (unngå forhåndsdom) og 3.2 (kildebredde og relevans).

Å bringe påstandene om mobbing ut i offentligheten innebar imidlertid en risiko for at barn kunne føle seg uthengt og stemplet som mobbere, og derigjennom oppleve seg skyldige i at en jevnaldrende utviklet alvorlig sykdom og senere døde.

Utvalget legger også til grunn at mediene kjente til de påståtte mobbernes alder, og at mediene dermed måtte ta i betraktning at den eller dem påstandene var rettet mot, kunne lese og eventuelt forstå at omtalen var rettet mot dem selv. Det sentrale i den presseetiske vurderingen blir derfor, slik utvalget ser det, måten påstandene ble omtalt på.

I en tidlig fase av en slik nyhetshendelse vil det alltid være mange ubesvarte spørsmål. Nettopp derfor er det viktig at mediene tar nødvendige forbehold, spesielt når omtalen er av en slik karakter og gjelder barn.

Utvalget mener Aftenposten ikke har identifisert påståtte mobbere for et større publikum. Men slik PFU ser det, kunne Aftenposten vært noe mindre konkret i omtalen. Når redaksjonen navngir skoler, bidrar det til at belastningen på berørte barn øker.

Utvalget ser at Aftenposten i titler og ingresser (og artiklene ellers), tydelig får frem at dette er påstander, hovedsakelig fra mor, som skal undersøkes. Utvalget merker seg at Aftenposten heller ikke har knyttet påstått mobbing til spiseforstyrrelsen. Likevel mener utvalgets flertall at i en så alvorlig sak, blir formuleringen «Aftenposten erfarer» for konstaterende, og etablerer mobbing som et faktum. Her burde Aftenposten tatt større forbehold, og tydeligere fått frem at dette dreide seg om påstander.

Utvalget registrerer at Aftenposten i ettertid, har endret «erfarer» til «påstander», men flertallet mener dette ikke veier opp for det opprinnelige overtrampet.

Flertallet mener Aftenposten har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 18. april 2017

Liv Ekeberg,

Kirsti Husby, Martin Riber Sparre,

Nina Fjeldheim, Sylo Taraku, Reidun Førde

Mindretallet mener Aftenposten har tatt de nødvendige hensyn til hvilke konsekvenser artiklene 4. og 5. januar fikk for barna som berøres av publiseringen, jf. pkt 4.8 i VVP. At redaksjonen endret «erfarer» til «påstander» har vært avgjørende for dette.

Mindretallet mener Aftenposten ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 18. april 2017

Alexander Øystå