Ny rapport: Voksne oppdager ikke skolemobbing

Over 50.000 elever opplevde mobbing i norsk skole. 40 prosent av dem svarer at voksne ikke visste om mobbingen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) presenterte i fjor tiltakspakken mot mobbing på Ila skole i Oslo.

Voksne oppdager ikke all mobbing som skjer på skolen. Det viser resultatene fra Elevundersøkelsen 2016.

Der svarer også 16 prosent av elevene som har opplevd mobbing at de voksne visste om mobbingen, men ikke gjorde noe.

– Det er svært alvorlig at barn blir mobbet uten at det blir fanget opp. De voksne på skolen og i barnehagen må bli flinkere til å oppdage mobbing. I budsjettet for 2017 har regjeringen satt av ekstra penger til kompetansehevingstiltak, slik at voksne i skole og barnehage skal få mulighet til å lære mer om hvordan de kan avdekke mobbing, uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).


51 600 opplever mobbing

De aller fleste elevene trives på skolen og har noen å være sammen med. 9 av 10 elever trives god eller svært godt. viser resultatene fra Elevundersøkelsen. 2,7 prosent av elevene svarer at de ikke trives i den norske skolen.

6,3 prosent svarer at de er blitt mobbet 2–3 ganger i måneden eller oftere. Det omfatter elever som både er mobbet av medelever, voksne på skolen eller opplever digital mobbing av medelever.

Det vil si at over 27.000 av de 433.000 elevene som svarte på Elevundersøkelsen 2016, opplever mobbing. Hvis en tar utgangspunkt i alle elever i grunnskolen og videregående, viser undersøkelsen at 51.600 elever opplever regelmessig mobbing i norsk skole.

– Mobbing er forferdelig for den som blir utsatt for det, og et alvorlig samfunnsproblem. Vi vil derfor lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til kommuner som ikke følger opp. Ingen skal kunne snu seg vekk og la være å gripe inn, varsler Røe Isaksen.

Aktivitetsplikt

I arbeidet med ny mobbepolitikk vil regjeringen innføre en aktivitetsplikt for skolene, som i praksis betyr at skolen skal handle raskt og effektivt. Det skal være en skjerpet aktivitetsplikt i saker der det er noen av de ansatte på skolen som mobber.

1,8 prosent av elevene i undersøkelsen sier at de har opplevd mobbing av voksne på skolen.

Slik har norske elever det

Trivsel:

 • 89,5 prosent av elevene trives godt eller svært godt på skolen. Det er uendret fra året før. 7,9 prosent trives litt, mens 2,7 svarer at de ikke trives noe særlig eller i det hele tatt.
 • 94,1 prosent har ofte eller alltid noen å være sammen med i friminuttene. Uendret fra 2015.
 • 4,3 prosent har noen ganger noen å være sammen med i friminuttet, mens 1,5 prosent svarer at de sjelden eller aldri har noen å være sammen med.

Mobbing

 • 6,3 prosent av elevene blir i en eller annen kombinasjon mobbet av medelever, voksne på skolen eller digitalt av medelever, to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • 4,6 prosent av elevene blir mobbet av andre elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • 68,3 prosent av disse svarer at de ble kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 46,1 prosent ble holdt utenfor og baksnakket, mens 23,4 prosent opplevde fysisk mobbing.
 • Det er flest elever som blir mobbet av elever i gruppen eller klassen, og dernest av andre elever på skolen. Mesteparten av mobbingen foregår i skolegården, i klasserommet og i korridoren.
 • Mobbingen avtar med alderen, men øker på 9. og 10. trinn.

Elever som mobber

 • 0,8 prosent svarer at de har mobbet en eller flere elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • 37 prosent av disse blir også selv mobbet.
 • Det er flere gutter enn jenter som mobber.
 • 0,4 prosent svarer at de har mobbet andre digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.

Arbeidsro

 • 63,8 prosent er litt eller helt enig i at det er god arbeidsro i timene. Omtrent uendret fra de to foregående årene.

75 mill på mobbetiltak

Den viktigste enkeltfaktoren for å redusere mobbingen, er tydelige voksenpersoner som aktivt griper inn nå de ser mobbing og som arbeider systematisk og langsiktig for å nå resultater, mener regjeringen. Kunnskapsministeren vil derfor bruke 10 millioner kroner mer på kompetanse i 2016. Totalt brukes det over 40 millioner på kompetanse i 2017. Den samlede innsatsen mot mobbing i 2017 er på 75 millioner kroner.

− Alle barn skal ha det trygt og godt på skolen og i barnehagen. Skolen skal forebygge, avdekke og håndtere mobbesaker. Vi trenger mer handling og mindre byråkrati, sier Røe Isaksen.

Får spørsmål om digital mobbing

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole svarer på spørsmål om læring og trivsel i skolen. Undersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og VG1. Det er frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn.

Et av de nye spørsmålene i år handler om digital mobbing, der 1,9 prosent av elevene svarer at de opplever denne typen mobbing.

– Det er ikke alltid lett å vite hvor du skal henvende deg når barnet ditt opplever utestengning, ondskapsfulle meldinger i sosiale medier – eller blir plaget på andre måter. Derfor lanserte vi tidligere i høst et nytt nettsted, nullmobbing.no, der vi har samlet råd til elever og foreldre som står i en mobbesak, sier Røe Isaksen.