Norge

NGI frigir rapporter om tiltak i skredområdet i Gjerdrum

– Etter hva vi kan se av gjennomgangen er dette arbeidet gjort i henhold til de gjeldende krav, sier NGI-direktør Lars Andresen.

Rapporter om geotekniske undersøkelser og faglige råd fra NGI før utbyggingen av området som er rammet av leirskredet i Gjerdrum, blir offentliggjort.
  • Maria T. Pettrém
    Maria T. Pettrém
    Journalist

Gjennom flere tiår har Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjort undersøkelser og vurderinger av grunnforholdene i Gjerdrum. Før utbyggingen av boligfeltet var det kjent at det var betydelige forekomster av kvikkleire i området.

Fredag kveld offentliggjorde NVE rapportene som viser de geotekniske undersøkelsene og faglige rådene som NGI ga før utbyggingen av det rasrammede området.

Rapportene frigis i samråd med utbygger Odd Sæther og Gjerdrum kommune.

– Vi har valgt å avgrense de rapportene som vi nå offentliggjør til å omhandle boligfeltet som direkte er rammet av skredet. Rapportene har stor offentlig interesse, og NGI ønsker å ha full åpenhet om de geotekniske undersøkelsene som vi har gjort og de faglige rådene som vi har gitt til utbygger og Gjerdrum kommune, sier NGI-direktør Lars Andresen.

De 11 rapportene og tekniske notatene spenner over en femårsperiode – fra 2003–2007.

Tre typer sikringstiltak

Som del av reguleringsplanen og videre arbeid med utbygging av dette området har NGI gjort geotekniske grunnundersøkelser. De har også utført vurdering av stabilitet og beskrevet nødvendige sikringstiltak.

NGI-direktør Lars Andresen understreker at NGI gir råd, men at ansvaret for å utføre sikringstiltak ikke ligger hos dem.

– Etter hva vi kan se av gjennomgangen er dette arbeidet gjort i henhold til de gjeldende kravene i plan- og bygningsloven og andre retningslinjer. Dette vil en videre grundig gjennomgang av saken kunne gi svar på, sier Andresen.

Sikringstiltakene som er beskrevet, og som så vidt NGI vet ble utført, er av tre typer:

  1. Avlastning / avgravning av høyere terreng for å redusere belastning
  2. Oppfylling av lavereliggende terreng og ravinedal for å virke som en motfylling eller motvekt for et eventuelt skred
  3. Erosjonssikring av Fjellstadbekken / Tistilbekken

Dersom disse sikringstiltakene ble gjennomført, ble stabiliteten i området forbedret, ifølge Andresen.

– De faresonekartene som er blitt laget i etterkant av utbyggingen viser at risikoen for at det skulle gå skred i dette området ble betegnet som lav, sier Andresen.

«Tilfredsstillende sikkerhet».

Det siste tekniske notatet som er publisert er fra august 2007. I dette notatet skriver NGI at planeringsarbeidene for Nystulia har gitt en generell stabilitetsforbedring for området.

Videre konkluderer NGI med at området har en «tilfredsstillende sikkerhet».

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skulle etter planen utrede 37 kvikkleiresoner i Norge på nyåret. Det rasrammede området i Ask var ett av dem.

I november ba NVE kommenen om bistand til å innhente relevante data. I midten av desember ba Gjerdrum kommune om en utsettelse til 10. januar. Natt til onsdag gikk det store kvikkleireskred Ask i Gjerdrum.

Les mer om

  1. Skredkatastrofen i Gjerdrum