Norge

- Når noen mister livet eller blir hardt skadet på jobben er det gått for langt

Amund og Magne Gillebo er broren og faren til Anna Kristin Gillebo Backlund. De er glad for at politiet har opprettet egen tilsynssak mot barneverninstitusjonen Små Enheter.

Familien til sosionom Anna Kristin Gillebo Backlund, som ble drept på nattevakt, er glad for at sikkerheten for andre som jobber i utsatte yrker blir styrket.

 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Arbeids— og sosialkomiteen ber Regjeringen sikre ansatte mot vold og trusler på arbeidsplassen.

I oktober i fjor ble

Les også

Anna Kristin Gillebo Backlund drept

på institusjonen Små Enheter i Vollen i Asker. 15-åringen som er siktet for drapet har senere vært innlagt til observasjon ved Lier psykiatriske sykehus.

Anna Kristin Gillebo Backlund.

Den unge siktede truet i fjor sommer ansatte ved institusjonen med machete. Hun skal etter det Aftenposten erfarer også tidligere ha vært involvert i en annen alvorlig episode.

— Vår dyrekjøpte erfaring er at dagens lovverk ikke er tydelig eller konkret nok i forhold til hvilke krav som stilles til arbeidsgivere, sier Amund Gillebo, som er broren til Gillebo Backlund.

Sovende nattevakt

En enstemmig Arbeids- og sosialkomite ber regjeringen vurdere hvordan tryggheten til arbeidstagere kan styrkes gjennom en forskrift i arbeidsdsmiljøvernloven.

I tillegg pekes det på behov for igangsetting av landsomfattende tilsyn med helse, miljø, og trygghetssituasjonen innen barnevernet.

Komiteen mener man må se på sammenhengen mellom bemanningssituasjonen og volds- og trusselsituasjonen på arbeidsplassene.

- Arbeidsgiver valg er avgjørende

Familien til avdøde Anna Kristin Gillebo Backlund stiller seg bak politikernes ønske om å trygge arbeidstakere. De mener likevel at en forskrift ikke er nok, og at arbeidsgivers valg kan bli fatale.

— Først og fremst handler saken om hvilke verdier som styrer ledelsens og arbeidsgiverens valg, prioriteringer og deres vurderingsevne. Med verdivalg tenker vi på om mennesket settes i sentrum eller om det er andre hensyn som styrer valgene. Vi mener at det som er best og tryggest for enkeltmennesket, det være seg de ansatte eller brukerne, må styre valgene, ikke lommeboken, sier Amund Gillebo.

Han trekker frem at også Arbeids- og sosialkomiteen peker på at de kommersielle aktørene i barnevernsbransjen tjener mye penger på driften.

— Samtidig trenger ledere adekvat kompetanse, sunn dømmekraft og evne til å vurdere hvordan en tilrettelegger en trygg arbeidsplass og setter inn nødvendige tiltak der fare for vold og trussel setter liv i fare.

Kritiserer Små Enheter

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med Små Enheter kort tid etter at Gillebo Backlund ble drept på jobb. Tilsynet konkluderer med at hverken arbeidsplassen eller arbeidsmiljøet for de ansatte som jobbet med 15-åringen, var tilfredsstillende tilrettelagt, sikkert eller forsvarlig. Arbeidstilsynet mener det er momenter som tyder på at det ikke var samsvar mellom bemanningsressurser og risikobildet knyttet til vold og trusler da Backlund ble drept.

For første gang går nå familien ut og kritiserer ledelsen bak Små Enheter.

- Vi er kritiske til hvordan Små Enheter har oppfylt disse punktene, og vi er er vi glad for at politiet har opprettet egen sak mot institusjonen, at ulike offentlige instanser undersøker saken og at Stortinget retter søkelyset på sikkerhetsspørsmålet i arbeidslivet generelt, sier Gillebo.

Familien er blant annet skeptiske til at de ansatte ikke gikk med alarm, at de ansatte ikke var opplært godt nok og hvordan avdelingen var bemannet om natten.

— Vi er skeptiske til hvordan Små Enheter har ivaretatt sikkerheten både til de ansatte og ungdommen.

- Tragisk for alle

Familien til Gillebo Backlund er enig med de høringsinstansene og fagfolkene som fastslår at dagens lovverk er ikke godt nok og det trengs en ny forskrift til arbeidsmiljøloven.

— Voldsstatistikken i arbeidslivet bekrefter dette behovet. Flere fagorganisasjoner har kjempet for skjerping av dagens forskrifter i flere år og det er tragisk for alle at det må tap av menneskeliv til før endringer skjer.

— Vi forventer at statsråd Robert Eriksson og regjeringen tar komiteens enstemmige innstilling til følge.

- Hvorfor velger dere å gå ut med aktiv støtte til denne forskriftsendringen?

— Vi har tapt en av våre nærmeste. Det minste vi kan gjøre for at dette ikke skal skje igjen er å si at denne forskriften er viktig. Det skal ikke forekomme vold og slike situasjoner på arbeidsplassen. Når noen mister livet eller blir hardt skadet på jobben er det gått for langt, sier Amund Gillebo.

Bergstø: Et hull i ansatt-vernet

6 av 10 ansatte har vært utsatt for vold eller trusler om vold det siste året.

Saksordfører Kirsti Bergstø (SV) viser til Sverige, som har hatt tydelig effekt med tilsvarende forskrift.

Kirsti Bergstø, SV.

— Det blir et verktøy som mangler i mange situasjoner. Det er et hull i vernet for mange yrkesgrupper. En forskrift vil være en nødvendig klargjøring for behov for sikkerhet, sier hun.

Bakgrunnen for forslaget er at undersøkelser over flere år viser at noen yrkesgrupper er særlig utsatte for vold og trusler i arbeidet. En FAFO-rapport fra 2009 viser at 6 av 10 barnevernansatte og ansatte i boliger for psykisk utviklingshemmede har opplevd vold og/eller trussel om vold i løpet av det siste året.

— Så store tall tydeliggjør at for noen arbeidstagere er vold på arbeidsplassen blitt dagligdags, sier Bergstø, som selv er barnevernspedagog, og har opplevd utagerende beboere og er blitt skadet på jobb.

Små Enheter: - Til tross for iherdig arbeid med sikkerhet ble ikke den tragiske ulykken unngått

— Det er vanskelig å kommentere enkeltdeler i forbindelse med den tragiske og uforståelige hendelsen i fjor, sier fag- og utviklingssjef Dag Skådinn ved Små enheter.

Han viser til at saken er under rutinemessig tilsyn og etterforskning fra både Fylkesmannen, Arbeidstilsynet, og politi. Små Enheter har levert 600 sider med dokumentasjon til Arbeidstilsynet.

afp000792058-xkCSgsYMnl.jpg

— Vi har stor forståelse for at familien til avdøde har behov for å finne årsaken til det grusomme som skjedde denne natten. Vi har også stor forståelse for at familien har behov for å plassere ansvaret for hendelsen på rett sted, presiserer Dag Skådinn.

Arntzen de Besche advokatfirma AS har skrevet tilsvaret. Der fremkommer det at Små Enheter laget et tilbud rundt femtenåringen etter en risikovurdering som ble gjort av psykiatrien.

— Dokumentasjon viser at vi har ivaretatt sikkerheten til medarbeidere langt ut over hva det offentliges oppdragsbeskrivelse og bestilling tilsa. Etter vår oppfatning har vi oppfylt oppdragsgivernes bestilling ut over samfunnets normer for slikt oppdrag. Vi mener også at sikkerheten til den enkelte medarbeider har vært ivaretatt ut over hva som er samfunnets normer i arbeid under barnevernslov og arbeidsmiljølov, sier Skådinn.

Han viser også til at de ansatte har fått opplæring som har vært korrekt tilpasset sett ut fra denne klientsaken og de føringer som lå i saken fra barnevernet, fra barne- og ungdomspsykiatrien, og fra politiet selv.

Dag Skådinn sier at det er avgjørende at både oppdragsgiver, Arbeidstilsynet og institusjoner skjelner mot hva som er forventninger og erfaringer i fagfeltet.

— Til tross for iherdige arbeid som har vært nedlagt i saken fra oss og de andre involverte aktørene viser det seg altså at den tragiske arbeidsulykken allikevel ikke ble unngått.

Andre eksempler på vold mot ansatte

 • Kvinnelig fangevokter drept på jobb
  I 1989 ble en fangevokter voldtatt og drept mens hun var på jobb. Drapsmannen ble dømt til 17 års fengsel og ti års sikring.
 • Barnevernsansatte overfalt
  I 2013 ble to kvinner fra barnevernet skadet i et overfall inne på et kommunalt kontor på Otta i Sel kommune. Det var en misfornøyd far som angrep de ansatte. Den ene av kvinnene fikk brudd på hodeskallen, hjernerystelse, blødninger og fikk også slått av deler av en tann.
 • Nav-ansatt drept på jobb
I 2013 ble en kvinnelig Nav-medarbeider i Oslo knivstukket i ryggen og bakhodet på jobb av en klient. Han var syk til å straffes, men ikke kriminell nok for tvangsbehandling. Kvinnen døde senere av skadene.

Les mer:

Les også

 1. Drapssiktet 15-åring beslaglegger en hel, skjermet avdeling på sykehus

 2. Politiet etterforsker Små Enheter etter drap

 3. Arbeidstilsynet: Hverken arbeidsplass eller arbeidsmiljø var forsvarlig da sosionom (30) ble drept

Les mer om

 1. Helse