Bedragerisiktet var ekspertvitne i Fosen-saken. Får ikke vitne i ny betent vindturbin-rettssak.

Et ekspertvitne i Fosen-saken er siktet for grovt bedrageri. Reindriftssamer i Nordland har fjernet ham som ekspertvitne i ny betent rettssak.

Sist uke blokkerte demonstranter flere offentlige bygg for å markere seg i Fosen-saken.

Høyesterett har slått fast at vindturbinparken på Fosen er et pågående menneskerettsbrudd. Det skyldes at reinsdyrenes beiteområder går tapt, og at man ikke lenger kan drive reindrift slik man har gjort i generasjoner.

Dommen slår i praksis fast at reindrift og vindmøller ikke kan eksistere samme sted. Derfor må vindturbinene bort, ifølge aktivistene som samlet seg foran offentlige bygg i Oslo sist uke.

Nå seiler en lignende sak opp mellom Øyfjellet vindpark og reindriftssamer i Nordland. Der hadde reindriftssamene hyret inn samme utreder som bisto reindriftssamene på Fosen. Nå har imidlertid reindriftssamene trukket ham som vitne i Helgeland Tingrett.

– Bakgrunnen er at distriktet for kort tid siden ble oppmerksom på at deres engasjerte utreder er pågrepet og siktet i en økonomisk straffesak, står det i prosesskrivet fra advokatene til reinbeitedistriktet.

Siktet

Vitnet reindriftssamene ikke lenger vil bruke, har doktorgrad i biologi, har jobbet for Norsk institutt for naturforskning og er flere ganger blitt omtalt som ekspert på reinsdyr.

Han er også siktet for grovt bedrageri.

Bakgrunnen for siktelsen er at han via et selskap med navn Rhipto Rapid Response har fått utbetalt 56,9 millioner kroner av staten for å levere rapporter og analyser til Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

Departementet mener de er blitt lurt for millioner, og krever penger tilbake. Finanstilsynet har nylig også vedtatt at PWC-revisoren for Rhipto mister autorisasjonen på grunn av denne saken.

Rhipto Rapid Response, som ekspertvitnet drev, leverte rapporter og analyser på en lang rekke temaer. Firmaet ble plutselig verdenskjent da de publiserte en analyse om at Taliban gikk fra dør til dør for å jakte på folk etter at Kabul falt.

Dette ble omtalt av Reuters og en rekke andre store nyhetsorganisasjoner.

Også Aftenposten omtalte rapporten.

Situasjonen da Taliban tok tilbake Kabul i 2021, var ekstremt farlig og uoversiktlig. Hele verden så mot flyplassen i Kabul disse døgnene.

Det er knyttet usikkerhet til om dette stemmer. Rapporten er senere blitt stemplet som overdrevet og farlig. Rapporten ble også publisert svært tidlig og uten åpne kilder i en ekstremt uoversiktlig situasjon.

Ekspertvitnet etterforskes av Økokrim, og han er siktet for grovt bedrageri.

Hans advokat avviser anklagene som er fremsatt. De jobber for full frifinnelse i saken han etterforskes for.

Bevisførsel

I rettssaken om reinsdrift på Fosen ble eksperter og forskning brukt for å avgjøre hvor skadelige vindparkene er for reindriften. I sivile saker som dette er det partenes oppgave å hente inn informasjon og fagfolk for å opplyse retten.

I denne bevisvurderingen fra lagmannsretten som Høyesterett har lagt til grunn, var det stor sprik.

Spørsmålet om – eller hvor mye – reinen unnviker vindmøller, veier og infrastruktur, er omstridt blant fagfolkene.

Det nå siktede vitnet var hentet inn for å opplyse saken på reindrifternes side. Tidligere forskning fra ham ble brukt sammen med flere andre kilder i saken.

Han sa at reindriften er truet som følge av utbyggingen.

Vindparken ville påføre reineierne betydelige negative effekter, ifølge ekspertvitnet.

Hans vitnemål var en del av grunnlaget for at retten kunne fastslå at 44 prosent av reinen måtte mates om vinteren. Dette fordi hans vitnemål slo fast at Storheia-området er ubrukelig som vinterbeite på tradisjonelt vis.

Dette var kjernen i striden da Greta Thunberg og resten av demonstrantene lenket seg fast utenfor det offentlige Norge sist uke.

Aftenposten har vært i kontakt med Haavind, som førte saken for Statnett. Firmaet opplyser at de ikke uttaler seg om saker fra tidligere kundeforhold.

Les også

Frykter stormen rundt vindturbinene kan stanse hele driften

– Står seg

Andreas Brønner var advokat for reineierens side og brukte ekspertvitnet i saken.

– Trekker bedragerisiktelsen denne dommen i tvil?

– På ingen måte, slik jeg ser det. Han har vært en anerkjent forsker på dette feltet – på rein og infrastruktur. Han er mye brukt som utreder i mange saker. Det han sier om reindrift og infrastruktur, samsvarer med det mange andre forskere mener, både i Norge og internasjonalt, sier Brønner.

– Ville dere brukt ham igjen nå?

– Det han har laget til saken, står seg 100 prosent, men det ville vært litt plundrete å bruke ham nå når han er i Økokrims søkelys. Man kan forestille seg at motparter kan så tvil om hans integritet og troverdighet, sier Brønner.

Avviser anklagene

Ekspertvitnet svarer via sin forsvarer Fredrik Berg. Han sier at hans klient avviser anklagene som er fremsatt, og jobber for en full frifinnelse i saken.

Uavhengig av det mener han vitnemålet står seg.

– Koblingen som gjøres, er søkt og ikke saklig. Etterforskningen knytter seg til forståelsen av kontrakt. Den har ingen mulig forbindelse til kvaliteten i min klients forskning eller hans rolle som ekspertvitne om reindrift. Han er en respektert og meritert forsker, sier Berg.