Utvalg mener PST må forbedre seg på 50 punkter

Grete Faremo ba om en grundig gjennomgang av PST. Nå har utvalget konkludert, og funnet 50 forbedringspunkter.
  • Noen er enkle grep. Andre krever mer, både i form av ressurser, sier Kim Traavik, som står bak rapporten.

I april nedsatte justisminister Grete Faremo et utvalg for å evaluere PSTs arbeidsform, prioriteringer og ressurser i kjøvannet av 22.juli-terroren.

Utvalgets mandat har vært å gjennomgå PSTs kompetanse, prioriteringer og ressurser de siste fem årene, for å se om disse holder mål.

Konsis rapport

Det er Norges ambassadør til Storbritannia, Kim Traavik, som har vært leder for utvalget. I dag klokken 11 overleverte han den ferdige rapporten til Faremo.

Her kan du lese hele rapporten.

— Dette er en kort, konsis, og, vil vi mene, konkret rapport, sa Traavik da han la frem rapporten.

— Rapporten er konsentrert om tiltak som enkeltvis og sammen vil bidra til å gjøre PST enda bedre i stand til å løse sitt viktige samfunnsoppdrag.

Rapporten inneholder i overkant av 50 konkrete forslag til forbedringer eller utvikling av PST.

— Noen er enkle grep. Andre krever mer, både i form av ressurser, forberedelse og gjennomføring, sa Traavik.

Traavik pekte på tre hovedutfordringer:

  • PST har i de senere år ikke klart godt nok å løfte blikket, for å se det større bildet. De har gravd seg ned i krevende enkeltsaker, men har kanskje forsømt det bredere bildet.
  • Utvalget vurderer PST som en litt statisk, tradisjonsbundet og kanskje litt baktung organisasjon.
  • PST har i de senere år forsømt organisasjonsutvikling, lederutvikling, tekonoligutvikling og kompetanseutvikling.
    - Jeg tror de problemene PST har i dag i betydelig grad føres tilbake til den måten ledelse i organisasjonen utøves på, og en lite hensiktsmessig organisasjonsstruktur, sa Traavik.

Faremo: - Velsignet konkret rapport

Blant forslagene fra Traavik-utvalget er å oppgradere PSTs operasjonssenter vesentlig.

— Det må bli fullt ut operativt hele døgnet, fastslo Traavik.

Utvalget mener også at PST bør redusere antallet lokale kontorer. Per dags dato er det 26 slike.

— Vi mener at det er lite rasjonalt og uhensiktsmessig, sa Traavik.

Utvalget mener at PST ideelt sett bør ha åtte til ti regionale kontorer, plassert i store politidistrikt.

Justisminister Faremo er glad for rapporten som nå har kommet på bordet.

- Jeg har tyvtittet i rapporten, og jeg er svært glad for at den er så velsignet konkret. Dere har gode, konkrete forslag som vi kan ta med oss i et viktig endringsarbeide, sa Faremo.

Se til Sverige

Utvalget har blant annet vurdert PST opp mot den svenske sikkerhetstjeneste (Säpo), som nylig har omorganisert sin organisasjon.

Traavik har arbeidet i tospann med Kjell Vikström fra Säpo.

Traavik sa i forkant av fremleggelsen til NTB at utvalget kommer med bidrag som går ut over de funn og anbefalinger som Gjørv-kommisjonen og PSTs egen 22.juli-evaluering har kommet med.

– Vi har et langt smalere mandat enn Gjørv-kommisjonen. Derfor har vi også kunnet gå mer i dybden i problemstillingene, sier Traavik.

Utvalget skal ha funnet en rekke lærings- og forbedringspunkter.

Les også

Tilfeldigheter avgjør om PST oppdager terror

Aftenposten har gått gjennom en rekke evalueringer fra tidligere PST-øvelser, interne rapporter og 22.juli-forklaringer. De viser at PST sliter med en rekke alvorlige og grunleggende svakheter:

  • Dårlig samarbeid på tvers av avdelingene.
  • Hierarki — og for lite fleksibilitet i organisasjonen.
  • Mange små seksjoner.
  • For eksempel er kontraterror og kontraekstremisme to ulike avdelinger. Svake arbeidsverktøy, slik at informasjon forsvinner.