Om et år skal togselskapene slåss om å kjøre tog på Østlandet. Landets fire mest utskjelte jernbanelinjer er samlet i én anbudspakke.

Én tungt belastet melkerute og fire utskjelte linjer på Østfoldbanen. Dette blir samlet i én pakke når jernbanen på Østlandet skal ut på anbud.

Det mangler ikke passasjerer på landets mest utskjelte jernbanelinje, lokaltoget mellom Oslo og Ski. Det som mangler er punktlighet, nyere togsett, bedre signalsystem og lengre perronger på stasjonene.

Go-Ahead vant Sørlandsbanen og lokalbaner til Stavanger og Arendal. Svenske SJ vant Nordlandsbanen, Dovrebanen og lokaltog til Trondheim. I høst avgjøres det hvem som vinner kampen om Bergensbanen og lokaltog til Bergen.

Men det er først neste år at selve indrefileten, med 80 prosent av all togtrafikk i Norge, skal ut på anbud. Jernbanedirektoratet har akkurat bestemt hvordan anbudspakkene for Østlandet skal se ut.

Direktoratet så på åtte mulige alternativer og valgte denne:

 • Fem av de minst populære jernbanelinjene som Vy driver i dag, samles i én pakke. Dette omfatter Østfoldbanens fire linjer pluss lokaltogruten Spikkestad-Oslo-Lillestrøm. I tillegg kommer Gjøvikbanen, som i dag drives av et eget selskap.
 • I pakke nummer to samles de mest effektive lokaltogene rundt Oslo, pluss Vestfoldbanen, linjen Kongsberg-Eidsvoll og Kongsvingerbanen.
Fra Lillestrøm går det tog hvert 10. minutt til Oslo. De mest effektive jernbanelinjene er samlet i en konkurransepakke når Yy, svenske SJ, Go-Ahead og andre aktører skal konkurrere om jernbanetrafikken på Østlandet.

Vinneren av pakke én skal starte opp med kjøring i desember 2022, vinneren av pakke to starter i desember 2024.

Den store jokeren i spillet er Follobanen, som står klar i desember 2022 hvis kjøreplanen holdes. Denne vil nemlig gi strekningen Oslo-Ski og dermed anbudspakke én et betydelig løft.

Les også

Da ordet «konkurranse» dukket opp, kuttet Vy prisen fra 716 til 151 millioner. Slik var det mulig.

Hadde samlet to melkeruter i en pakke

Ifølge persontogsjef Arne Fosen i Vy er planen uansett å konkurrere om alle linjer.

– Som operatør skal vi ikke ha så mange meninger om hvordan pakkene deles inn. Men jeg vet at det tidligere i prosessen lå an til tre pakker, der én samlet melkerutene til Østfold (Ski-lokalen) og til Groruddalen (Spikkestad-Oslo-Lillestrøm). Det syntes spesielt de ansatte at ble en lite attraktiv pakke, sier Fosen.

Om pakken som samler upopulære linjer, sier han:

– Det er rimelig å forvente at folk her blir noe mer fornøyd når Follobanen kommer i gang. Både de som reiser direkte til Ski, og de som får bedre plass på den gamle linjen.

– Det blir vel Vy som sitter igjen med den pakken ...

Samferdselspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Sverre Myrli, er langt skarpere i sin dom over den «upopulære» pakken:

– Jeg mener å se tegningen her. Nå blir vel Vy sittende igjen med den vanskeligste pakken.

– Regjeringen har fått det som den ville. Den har hele tiden ønsket å svekke Vy, det tidligere NSB, mener Myrli.

Rushtid på Østfoldsbanen linje 21 Oslo-Moss.

Dette kjennetegner linjene i de to pakkene:

Pakke én:

Linjene på dagens Østfoldbane går i stor utstrekning på gamle jernbanespor. Med gamle signalanlegg og fire forskjellige togtyper, noe som kompliserer driften.

Spikkestad-linjen er Norges melkerute nummer én. Den har flere stopp enn den 729 km lange Nordlandsbanen, og nesten dobbelt så mange som Bergensbanen. Mange av de 31 stasjonene ligger langs gamle spor.

Alle fem linjer er preget av omfattende svikt i punktligheten. Antall avganger ligger i dag langt lavere i pakke én enn i pakke to, og det er ikke planlagt store forbedringer i tilbudet utenom for Oslo-Ski før i 2027.

Gulroten i pakke én er Follobanen. Lykkes Bane Nor med å få åpnet den som planlagt i desember 2022, vil tre av Østfoldbanens fire linjer få et løft. Reisetiden mellom Oslo og Ski kuttes til 11 minutter. Den fjerde linjen, Ski-lokalen, får operere alene på dagens gamle dobbeltspor.

Pakke to:

Linjene her går i mye større utstrekning på helt eller delvis moderniserte spor.

På store stasjoner som Asker, Sandvika, Lysaker, Skøyen, Oslo S og Lillestrøm går togene så ofte at passasjerene kan kaste rutetabellen.

Vestfoldbanen er den desidert mest trafikkerte av Norges InterCity-linjer. Det reiste mer enn to og en halv gang så mange passasjerer på Vestfoldbanen de fire første månedene i 2019 som på Østfoldbanen Halden-Oslo (2,6 mill. mot 928.000).

Det går flere tog på Vestfoldbanen i rushtiden enn Halden-Oslo, og togene her er nye, i motsetning til på Østfoldbanen.

Oslo-Tønsberg er første InterCity-strekning som skal stå klar med moderne dobbeltspor, i 2025.

På strekningen Drammen-Gardermoen konkurrerer Vy i dag med stor suksess med Flytoget. Billettprisene her vil fortsatt ligge langt lavere enn Flytogets.

Den vanskelige linjen i pakke to er Kongsvingerbanen. Den er gammel og slitt.

Les også

Antall direktører i Jernbane-Norge har økt fra 11 til 49

Jernbanedirektoratet: «Ingen vil få det verre»

I sin offentlige redegjørelse for anbudspakkene på Østlandet forsikrer Jernbanedirektoratets at «ingen av kundene vil få det verre med den anbefalte løsningen».

Dette er de offisielle forklaringene på valg av løsning:

 • Direktoratet mener at inndelingen er attraktiv for togselskapene.
 • Direktoratet mener at inndelingen er attraktiv for personalet.
 • Direktoratet mener at inndelingen gir vinnerne av konkurransene størst mulighet til å tilby bedre kvalitet og øke trafikken og dermed egne inntekter.
 • Det blir enklest for kundene med færrest mulig togselskaper innenfor ett geografisk område. (Med unntak for Spikkestad-Oslo-Lillestrøm, red.anm.)

Ifølge direktoratet er det naturlig at linjene i timinutter-systemet Asker-Oslo-Lillestrøm «inngår i samme produkt».

– Har ikke vurdert populariteten

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik understreker at popularitet ikke er tatt med i vurderingene.

– Omdømmemålinger svinger og er ventet å endre seg betraktelig når ny og bedre infrastruktur mellom Oslo og Ski står ferdig i 2022, sier Slotsvik.

Sjefen for Jernbanedirektoratet, Kirsti Slotsvik, hevder at konkurranseløsningen for tog på Østlandet vil gi vinnerne best mulighet til å utvide tilbudet til passasjerene.

Ni poengs forskjell på skala for tilfredshet

Det er Vy selv som gjennom sine halvårlige målinger for kundetilfredshet kårer landets mest og minst populære jernbanelinjer. Skalaen går 0 til 100.

70–75 gir karakteren «godt», eller «fornøyde kunder». 60–70 poeng gir karakteren mindre godt, eller «likegyldige/misfornøyde kunder».

Dette har linjene i de to pakkene oppnådd av poeng høsten 2018 og våren 2019.

Pakke én:

 • Spikkestad-Oslo-Lillestrøm (L1): 70
  Ski-Oslo-Skøyen (L2): 59
  Moss-Oslo-Stabekk (L21): 63
  Mysen-Oslo S-Skøyen (L22): 58
  InterCity Halden-Oslo (R20): 67

Gjennomsnitt: 63 poeng

Pakke to:

 • Kongsberg-Oslo-Eidsvoll (L12): 72
  Drammen-Oslo-Dal (L13): 70,5
  Asker-Oslo-Kongsvinger (L14): 70,5
  Drammen-Oslo S-Lillehammer (R10): 74,5
  Skien-Oslo S-Eidsvoll (R11): 69,5
  Porsgrunn-Skien-Notodden (L52, Bratsbergbanen): 74,5

Gjennomsnitt: 72 poeng

Gjøvikbanen, som i dag ikke kjøres av Vy, har et gjennomsnitt på 77,5 poeng på tilfredshetsmålingen.

En erkjennelse av at dette er komplekst

Aps Sverre Myrli sier at pakkeløsningen for Østlandet innebærer en erkjennelse av at den nye organiseringen av norsk jernbane er kompleks.

– Tidligere lå det an til seks til åtter, og det ble hevdet at det ikke spilte noen rolle hvor mange aktører som skulle opptre. Nå synes jeg regjeringen viser at den ser hvor komplekst det er blitt for kunder og operatører, sier Myrli.