Kjenner fastlegen deg godt, er risikoen for sykehusinnleggelse mindre

130.000 nordmenn mangler fastlege. Det kan være dårlig nytt for pasientene.

Ved St. Olavs hospital har det vært så mange utskrivingsklare pasienter innlagt at sykehuset måtte utsette operasjoner.

Sykehus landet over melder om fulle akuttavdelinger og stort arbeidspress.

Samtidig forteller fastleger og legevaktleger om svært mye å gjøre med mange akutt syke pasienter med luftveisinfeksjoner.

Flere sykehus sliter nå med å skrive ut pasienter. Det er ikke kapasitet kommunene til å ta seg av dem. Ett av sykehusene er St. Olavs hospital.

Marte Kvittum Tangen er leder i Norsk forening for allmennmedisin. Hun mener at presset på sykehusene også påvirkes av krisen blant fastlegene. Hun sier viktig kunnskap forsvinner hver dag.

– Erfarne fastleger slutter. De er helt nødvendige for å veilede og støtte yngre kolleger, sier hun.

Dette gir økt usikkerhet, og presset på sykehusene vil øke.

Hun sier at kontinuiteten i fastlegeordningen synker måned for måned. 130.000 mangler fastlege. Tangen betegner det som en allmennlegekrise her til lands.

Marte Kvittum Tangen er leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Allmennlegen mangler flere steder

– Det er vanskelig å rekruttere og beholde allmennleger på sykehjem også, sier hun.

Dette går utover kommunene. De trenger allmennleger på sykehjem og på korttidsplasser.

Tangen mener fastlegekrisen har betydning i begge ender: Både for antall pasienter som må innlegges på sykehus og for å ivareta dem som skrives ut.

Redder liv og sparer penger

At det er en direkte sammenheng mellom samme fastlege og sykehusinnleggelser, er nylig dokumentert. Det bekreftes i en norsk studie.

Den er publisert i British Journal of General Practice. Flere enn 4,5 millioner nordmenn er inkludert i studien.

– Det har en betydelig helsegevinst i å ha hatt samme fastlege over mange år. Det kan redde liv og spare kostnader fordi det blir færre sykehusinnleggelser, sier førsteforfatter Hogne Sandvik.

Han mener studien beviser at kontinuitet i fastlegeordningen er viktig, også for dødelighet og bruk av medisiner.

Sandvik er fastlege og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Studien viser at:

  • For pasienter som har hatt samme fastlege i mer enn 15 år, synker sannsynligheten for å bli innlagt på sykehus med 30 prosent. Dødeligheten reduseres med 25 prosent.
  • Den første tiden med ny fastlege, får pasienten 28 prosent høyere sannsynlighet for å bli lagt inn akutt på sykehus. Det er 25 prosent mer sannsynlig at man dør.

– Forskningen vår viser hvor stor verdi det har at din fastlege har kjent deg gjennom mange år, sier Hogne Sandvik.

Undersøkelsen er en del av et større prosjekt kalt «Bruk av helsetjenester i Norge».

Prosjektet har koblet data fra flere helseregistre. Dataene er anonymisert. Det er finansiert av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Forskerne brukt data fra perioden 2015–2018. Resultatmålene (bruk av legevakt, akutte innleggelser og død) er hentet fra 2018, mens data om sykelighet hentet fra de tre foregående årene (2015–2017).

Fastlegen kjenner pasienten

Hogne Sandvik sier at fastleger som har hatt de samme pasientene i mange år, har opparbeider seg god kunnskap.

– Legen blir på en måte spesialist på enkeltpasienter. De vil derfor ofte være i stand til å fange opp endringer i helsetilstanden på et tidlig tidspunkt.

Sandvik sier at fastlegen skal ha oversikt og koordinere tiltakene rundt pasienten. Dette er viktig fordi mange lever med flere ulike sykdommer.

Det betyr at de utredes og behandles av ulike spesialister og avdelinger på sykehus. Noen pasienter behandles for én sykdom, men behandlingen kan forverre en annen sykdom.

– Politikerne må forstå at det er livsviktig å beholde de erfarne fastlegene. Det er avgjørende, sier han.