Datatilsynet: E-tjenestens datainnsamling er et inngrep i personvernet

Kommunikasjon mellom norske borgere og personer i utlandet blir lagret hos E-tjenesten, ifølge NRK.

Dette bildet viser Etterretningstjenestens lyttestasjon ved den gamle militærleiren Eggemoen ved Hønefoss.

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, mener E-tjenestens datainnsamling er i strid med både grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

– Det er et for stort inngrep mot norske borgeres personvern. E-tjenesten driver med en tilsynelatende lite målrettet masseinnsamling av data, noe loven krever, sier Thon.

Lovstridig

Fra en hemmelig basestasjon, like ved den gamle militærleiren Eggemoen ved Hønefoss, samler E-tjenesten inn persondata fra telefonsamtaler og datatrafikk – informasjon som skal støtte norske interesser. Det viser dokumenter NRK har fått tilgang til, smuglet ut av amerikanske National Security Agency (NSA) av Edward Snowden.

E-tjenesten samler opp metadata, uavhengig om det er mistanke om at personene involvert har gjort noe ulovlig. Av den informasjonen E-tjenesten lagrer, inngår også persondata fra norske borgere i Norge. Når en nordmann er i kontakt med personer i utlandet, vil vedkommende bli fanget opp og registrert hos E-tjenesten, uten å få vite om det.

Ifølge etterretningsloven skal ikke E-tjenesten overvåke eller hente informasjon om norske borgere på norsk jord.

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, mener E-tjenestens satellittbase utenfor Hønefoss er lovstridig.

– Uklarhet og tvil er ikke greit

EOS-utvalget, Stortingets kontrollutvalg for hemmelige tjenester som etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, har vært usikre på om denne form for lagring har hatt hjemmel i loven. Derfor varslet de Stortinget i 2016, og saken ble tatt opp til høring. Innhentingen av norske borgeres personaldata stoppet likevel ikke opp, og foregår enda uten endring.

– Det er uholdbart at det er uklarheter om E-tjenesten skal få lov til å overvåke norske borgere. Det er et grunnleggende rettsprinsipp, at når man skal overvåke folk skal det ha klar hjemmel i lov. Uklarhet og tvil er ikke greit, mener Thon.

Snikinnføring av digitalt grenseforsvar

I høst var et forslag om å etablere et digitalt grenseforsvar i Norge oppe til høring. Digitalt grenseforsvar innebærer å overvåke og registrere all kabelbåren kommunikasjon som går inn og ut av Norge. Hvis E-tjenesten får mistanke om at en kriminell handling har eller skal bli utført, kan de bruke denne databasen for å forhindre eventuelle terrorangrep eller andre kriminelle handlinger.
Datatilsynet mente da at digitalt grenseforsvar, i likhet med datainnsamlingen ved Eggemoen, var i strid med grunnloven og EMK.

– Det E-tjenesten har drevet med er i virkeligheten en snikinnføring av deler av det såkalte «digitale grenseforsvar», skrev advokat Jon Wessel-Aas til NRK.

Thon er enig.

– Utvalget som utredet digitalt grenseforsvar mente at dersom forslaget skal bli vedtatt, må det styres av streng domstolskontroll og filtrering av kommunikasjon mellom norske borgere på norsk jord. Da er det spesielt at E-tjenesten tilsynelatende utfører digital grensekontroll allerede, uten å følge de kontrollvirksomhetene utvalget har satt.

Aftenposten har ikke lykkes i å komme i kontakt med E-tjenesten. I tilsvar til NRK sier sjef for etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde at satellittbasen ikke er lovstridig.

– Innhenting av metadata, også om enkeltpersoner, er hjemlet i lov om Etterretningstjenesten. Slik innhenting er hverken i strid med norsk lov, den Europeiske menneskerettskonvensjonen eller andre deler av folkeretten.