SSB: Folk med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet

Hele 11,3 prosent av norskfødte borgere med innvandrerforeldre ble siktet for minst ett lovbrudd mellom 2010 og 2013.

I alt 6,7 prosent av innvandrerne i Norge var siktet for minst ett lovbrudd mellom 2010 og 2013. For den øvrige befolkningen var andelen 4,5 prosent.

Det viser rapporten «Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre», som Statistisk sentralbyrå la frem mandag.

I rapporten har SSB sett på statistikk fra 1992 til 2015. Tallene viser overrepresentasjonen er blitt mindre siden 2010. Andelen siktede personer er høyere blant innvandrere og norsfødte med innvandrerforeldre, men overrepresentasjonen har en nedadgående trend de siste 10–15 årene.

Store forskjeller når man ser på landbakgrunn

Når man tar hensyn til forskjeller i kjønns- og alderssammensetning, reduseres overrepresentasjonen. Andelen gjerningspersoner blant innvandrere går ned fra 6,7 prosent til 5,8 prosent, og blant norskfødte med innvandrerforeldre går den fra 11,3 prosent til 6,8 prosent.

Overrepresentasjonen sammenlignet med øvrig befolkning er særlig stor for familieinnvandrere og flyktninger, samt for personer fra Afrika.

Blant de asiatiske landene er innvandrere fra Filippinene, India, Kina og Thailand er betydelig underrepresentert, mens innvandrere fra blant annet Tyrkia, Afghanistan, Irak og Iran er betydelig overrepresentert.

Personer med bakgrunn fra Vest-Europa og Nord-Amerika, samt utdanningsinnvandrere, er også underrepresentert

Analysene er basert på SSBs statistikk over etterforskede lovbrudd og blant bosatte personer med gyldig norsk fødselsnummer. Lovbrudd som ikke er anmeldt og oppklart, samt lovbrudd som begås av personer formelt bosatt i et annet land, faller utenfor analysen.