Aleris-saken startet med bredside mot arbeidsgiver

Rettssaken mot det private helse- og omsorgsselskapet Aleris startet i Oslo tingrett mandag med en bredside fra saksøkernes side.

Advokatene Kjetil Edvardsen og Morten Mønnich representerer de 24 omsorgsarbeiderne i rettssaken mot det private omsorgsselakpet Aleris.

– Aleris har opptrådt grovt uaktsomt, sa prosessfullmektig Kjetil Edvardsen på vegne av de 24 omsorgsarbeiderne som har saksøkt selskapet.

De har vært ansatt som selvstendig næringsdrivende, og ikke ordinære arbeidstakere. Dermed har de ikke hatt rett til pensjon, ferie, overtidsbetaling og helge- og helligdagstillegg. De krever i snitt 1,3 millioner kroner tilbakebetalt i tapte tillegg og ytelser.

I sitt innledningsforedrag karakteriserte Edvardsen det som grov arbeidslivskriminalitet.

– Med sin form for virksomhet har selskapet rykket 100 år tilbake til en tid da arbeidere sto med lua i hånden, sa han.

Les også

Rettssak mellom LO-forbund og Aleris kan true EØS-avtalen

Høyesterett

– Jeg brukte ordene grov uaktsomhet og grov arbeidskriminalitet fordi det er vanskelig å forstå at Aleris har vært uvitende om det regelverket de skal forholde seg til, sier Edvardsen til NTB.

Mot slutten av sitt innledningsforedrag kom Edvardsen inn på hva Høyesterett har sagt i lignende saker. Han mener at det ikke burde være nødvendig at saken havner i landets høyeste domstol.

– For saksøkernes del, og for så vidt også for brukernes del, håper jeg at denne saken stopper i tingretten, sier han.

– Aleris har opptrådt grovt uaktsomt, sa prosessfullmektig Kjetil Edvardsen på vegne av de 24 omsorgsarbeiderne som har saksøkt selskapet.

Avviser kravene

Aleris Ungplan & Boi (AUB), som er et selskap i Aleris Omsorg Norge, avviser kravene og hevder de 24 selv har ønsket å jobbe som selvstendige næringsdrivende.

I sitt sluttinnlegg, som forelå ved starten på rettssaken, skriver advokat Eirik Edvardsen på vegne av den saksøkte parten at AUB uansett vil bestride at saksøkerne kan få medhold i sine økonomiske krav. De mener kravet bygger på feil sammenligningsgrunnlag.

Videre mener AUB at saksøkerne er å anse som oppdragstakere i EØS-rettslig forstand.

«En tolkning hvoretter saksøkerne anses som arbeidstakere etter norsk rett vil dermed utgjøre en ulovlig restriksjon på AUBs frihet til å motta tjenester og etableringsfrihet», skriver Edvardsen.

Les også

Omsorgsselskapet Aleris med 3000 norske ansatte selges

Kan jobbe for flere

Andre momenter som taler for at de skal anses som oppdragstakere i EØS-rettslig forstand, mener AUB er at saksøkerne blant annet har hatt mulighet til å ta oppdrag for andre oppdragsgivere.

I sluttinnlegget argumenteres det for at dersom saksøkerne anses som arbeidstakere, vil det gjøre det vanskelig for AUB å tilby sine tjenester etter den virksomhetsmodellen de benytter i dag.

Det vil med andre ord begrense AUBs etableringsfrihet, i strid med EØS-avtalen, hevdes det.

Svært omfattende

Tingrettsdommer Katinka Mahieu betegnet saken som svært omfattende. Sluttinnleggene er på 100 sider, og 7.000 sider med dokumenter danner saksgrunnlaget mellom partene.

Rettssaken skal pågå i Oslo tingrett fram til 5. april.