Store kvalitetsforskjeller mellom skoler i Norge

Oslo har landets beste videregående skoler, ifølge ny forskningsrapport. Nord-Norge har de dårligste.

På Nydalen skole i Oslo hjelper lærer Natasja Nørgaard Andreas Gran. Tidligere i høst hadde han mye fravær og kom mye for sent, og kunne lett ha droppet ut. Men han fikk hjelp av skolen og ligger nå an til å stå i alle fag. Ved vinduet sitter Jan Christian Nyjordet, bak til høyre Helly Sahil og foran Charlotte Miland.

Lærer Natasja Nørgaard går rundt og hjelper elevene på helse— og oppvektsfag. På timeplanen står avissjangere.

— I et leserinnlegg forsøker du å overbevise leseren om noe, i en artikkel informerer du, forklarer hun.

Det er høyt frafall på yrkesfag i Norge, men ved Nydalen skole i Oslo var det ingen yrkesfagselever som droppet ut i fjor. Skolen er nøye på å følge elevene tett og gi regelmessige tilbakemeldinger. Hver onsdag rapporterer for eksempel avdelingslederne til rektor om elever med blinkende varsellamper som har høyt fravær eller er i fare for å stryke. I prosjektet «jakten på toeren» lager de egne opplegg for dem som ligger an til å stryke, for eksempel setter inn ekstra mattelærere eller tilbyr leksehjelp.

Oslo er fylket i Norge som har best skoler, ifølge en ny forskningsrapport laget av samfunnsøkonomiprofessorene Bjarne Strøm og Torberg Falch ved NTNU.

Og det er store forskjeller mellom kvaliteten ved videregående skoler i Norge. Ved hjelp av en matematisk modell har de regnet ut hvor mye skolene bidrar til blant annet elevenes karakterer og gjennomføring ved alle de videregående skolene i Norge for kullene som gikk ut av grunnskolen i årene 2002–2004.

- Betydelige forskjeller

Det som har mest å si for elevenes karakterer og frafall i videregående skole, er karakterene fra ungdomsskolen. Men ved å korrigere for dette og kontrollere for andre faktorer, som kjennetegn ved foreldrene, beregner de skolekvaliteten eller skolebidraget: Altså hvor mye skolene alene bidrar til at elevene fullfører og får gode karakterer.

Les også

PISA: Her er gladnyhetene

— Det er betydelige forskjeller i skolebidraget mellom norske videregående skoler. Dette indikerer klart at skolene er viktig for elevenes suksess i videregående opplæring, heter det i rapporten. Her kommer det blant annet frem at:

  • Det er store variasjoner i skolekvaliteten mellom fylker, men også mellom skoler innad i fylker. Oslo, Agderfylkene og Rogaland har høyest skolekvalitet, Nord-Norge lavest.
  • For en elev som starter på den svakeste skolen i Norge, vil sannsynligheten for å fullføre være 54 prosentpoeng lavere enn om eleven hadde startet på den beste skolen.
  • Som direkte følge av skolenes bidrag får elevene ved den beste skolen i 1,3 bedre karakterer i skriftlig norsk eksamen enn ved den dårligste.

På vei til å droppe ut

Elev Andreas Gran ved Nydalen skole hadde tidligere i høst mye fravær. Han fikk snakket om problemet med lærer og rådgiver. De fant en løsning der han kunne levere oppgaver og ta prøver han hadde gått glipp av, i etterkant. Nå ligger han an til å stå i alle fag.

— Hvis ikke jeg hadde fått den oppfølgingen, ville jeg sikkert bare blitt hjemme, sier han.

- Lærerne er veldig flinke. De forteller eksakt hva du må gjøre for å få bedre karakter, kommer det fra en annen elev i klassen.

Pedagogikkprofessor Thomas Nordahl er ikke overrasket over forskjellene og sier:

— Jeg synes dette er ganske alvorlig. Dette er på mange måter en trussel mot den offentlige skolen vi har i Norge, der tanken er at vi skal gi alle elever like muligheter. Når det er 50 prosent større sjanse for å fullføre ved én skole enn ved en annen, er ikke det likeverdighet.

Leder i Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen istemmer:

— Det er veldig alvorlig. Utdanningsdirektoratet burde forlengst strammet opp systemet så vi får klarere regler for å sikre at elevene får undervisningen de har krav på, for lærernes kompetanse, at timeantallet er i orden og at det blir de samme vurderingskriteriene i fag.

Undersøkelsen sier ikke noe om enkeltskoler og lite om årsakene til forskjellene.

Tilgang på lærere

Det er allerede kjent at Nord-Norge skiller seg negativt på for eksempel frafalls- og karakterstatistikken, mens Oslo er i toppen. Men nå fastslås det altså at dette også handler om hvor gode skolene er. Nordahl og Paulsen tror forskjellene skyldes at det er bedre tilgang på lærere i Oslo, men også at det er mer kultur for å ta utdanning i Oslo enn i Nord-Norge. Paulsen peker også på at det utvikler seg ulike kulturer ved enkeltskoler.

- Det har med fagmiljøet å gjøre. Men selvfølgelig også ledelsen, som kan kutte timer, ikke sette inn vikarer og ikke rekrutterer folk med tilstrekkelig faglig kompetanse. Det er store forskjeller på personalpolitikken ved skoler.

Les også

Etter ti år og 66 prosent dyrere skole er PISA-resultatene fortsatt middels

Nordahl mener Skole-Norge må lære av studier som dette:

— Vi må begynne å lære av de som har gode resultater. Dette er ikke utslag av tilfeldigheter, men forskjeller i kvalitet på læringsmiljø, pedagogisk praksis og undervisningsmiljø.

Lavt frafall og gode karakterer

Studien finner at det store kvalitetsforskjeller mellom skolene innad i alle fylke og at skolebidragene er stabile over tid.

Fylkene med høy gjennomsnittlig skolekvalitet, for eksempel Oslo, har like stor spredning i kvalitet mellom skolene som de andre fylkene. Men fordelingen er «flyttet opp» slik at det nesten ikke er svake skoler, men mange sterke skoler, heter det i rapporten.

Den finner også at skoler med lavt frafall også gjerne har elever som får gode karakterer. Å løfte de svakeste trenger altså ikke å gå på bekostning av å gi et høyt læringsutbytte for alle.

Finnmark kommer dårligst ut av alle fylker i studien. Men fylkesråd for utdanning Lisbeth Isaksen (SV) tror det handler om elevgrunnlaget.

— Jeg tror ikke nødvendigvis det er dårlig kvalitet. I Finmark er det 50 prosent som ikke fullfører og består eller slutter i løpet av fem år, og med et sånt barometer er det klart at vi er dårligst i landet. Men vi har jobbet veldig mye med å heve kvaliteten. Det er min hypotese at skolene gjør en veldig god jobb, og at resultatet kunne vært veldig mye dårligere, sier hun

Ikke overrasket over at Oslo er på topp

Oslos skolebyråd Anniken Hauglie (H) er godt fornøyd med at Oslo gjør det best i landet.

— Det synes jeg er kjempebra, for vi jobber veldig systematisk med skoleresultatene og har et stort læringstrykk. Jeg er ikke overrasket, for vi kommer godt ut i andre undersøkelser også, og Oslo gjør det bra i nasjonale prøver sammenlignet med andre fylker.

- Men det er like store kvalitetsforskjeller mellom skoler i Oslo som i andre fylker?

— Det er riktig, vi ser at det er store forskjeller mellom skolene. Vi bruker nasjonale prøver som et virkemiddel for å løfte de skolene som vi ser sliter. For eksempel er det 20 skoler får særskilt oppfølging for å styrke matteferdighetene, med blant annet kursing av lærere, sier hun.