Riksrevisjonen slakter terrorsikring - fortsatt store huller hos Heimevernet

Det vil ta flere år før viktige objekter som skal beskyttes i en krise får nødvendig grunnsikring. Det sier Riksrevisjonen, som også går løs på Heimevernet.

Major Tommy Olafsen, sjef i Innsatsstyrke Derby, i HV-02, Oslos heimevern. HV har en sentral oppgave i å ivareta objektsikring i hovedstaden.

Heimevernet, som skal spille viktig rolle når institusjoner som Stortinget, Slottet, NRK og viktig infrastruktur i en krise skal voktes, mangler både soldater, befal og kritisk utstyr, sier Riksrevisjonen.

Revisjonen er ikke imponert over hva som er gjort for å bedre forholdene etter forrige gjennomgang av «objektsikring», for tre år tilbake.

Det vil ta flere år før tilstanden for de skjermingsverdige objektene i Forsvaret er kartlagt, skriver revisjonen, og hevder at Forsvarets plan for å få dette på plass innen 2025 ikke holder mål.

I en ny rapport som ble presentert tirsdag skriver revisjonen:

«Det vil ta lang tid før grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret er i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger. Tidsestimatene er usikre og vil være avhengig av prioriteringer og bevilgninger.»

Ber om midlertidige tiltak

– Det er svært alvorlig at manglene ved grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i henhold til kravene i sikkerhetsloven, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen anbefaler at politiet og Forsvaret iverksetter nødvendige midlertidige tiltak for skjermingsverdige objekter i samsvar med sikkerhetsloven, fram til permanent grunnsikring er etablert.

Justisminister Tor Mikkel Wara møter Riksrevisjonens kritikk med ydmykhet.

Støre: Avdekker grov svikt

– Riksrevisjonen avdekker en grov svikt i Regjeringens arbeid med nasjonal sikkerhet. Rapporten setter statsminister Erna Solberg i et svært dårlig lys etter de forsikringene hun i fjor ga da Riksrevisjonen avdekket klare mangler ved beredskapen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en kommentar.

– Denne rapporten viser at regjeringen har et stort ansvar for at vi nå har sjokkerende store hull i sikkerheten vår, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV), medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Jeg tar Riksrevisjonens merknader på høyeste alvor, sier justisminister Tor Mikkel Wara i en kommentar på epost til NTB.

Uttalelsen står i kontrast til forgjengeren Per-Willy Amundsen (Frp) som etter krass kritikk i 2016 hevdet at Riksrevisjonen tegnet et «øyeblikksbilde».

Wara viser til at det er bevilget betydelige summer de siste årene, men legger til:

– Vi må likevel erkjenne at dette arbeidet tar tid, uavhengig av økonomiske bevilgninger.

– Heimevernet mangler kompetanse og materiell

Riksrevisjonen mener at Heimevernet (HV) fortsatt har store svakheter når det gjelder operativ evne.

Det er mangler både på soldater, materiell og kompetanse, ifølge revisjonen.

Undersøkelsen viser at Heimevernets områdestruktur (de vanlige HV-soldatene) har lavere bemanning enn det Stortinget forutsetter. I tillegg er det mangel på befal, på kritisk materiell og på ammunisjon.

«Den operative evnen vil ha betydning for Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte sivile og militære nøkkelobjekter,» skriver revisjonen, og hevder at HV ved væpnet konfikt eller når Norges selvstendighet eller sikkerhet står i fare ikke er godt nok rustet til å ha ansvaret for territoriell overvåking og kontroll, sikre mottak av allierte styrker og sikring og beskyttelse av sivile og militære nøkkelobjekter.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen aksepterer i sin kommentar til revisjonen vurderingen av at det fortsatt er svakheter og mangler i Heimevernets operative evne. Ifølge forsvarsministeren vil styrking av Heimevernets operative evne fortsatt bli gitt høy prioritet framover.

– Nøkkelobjekter kan bli glemt

Revisjonen omtaler nøkkelobjekter som objekter med avgjørende betydning for forsvarsevnen og det militære forsvar i krig. Undersøkelsen viser at Forsvaret ikke har rådført seg med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eller fylkesmennene når det gjelder å peke ut sivile objekter, til tross for at dette ble pekt på som en utfordring både i Riksrevisjonens forrige undersøkelse og i en lukket høring.

Dette kan føre til at sivile objekter, som er nødvendig for forsvarsevnen, ikke
blir pekt ut som nøkkelobjekter, mener revisjonen.

Hemmeligstemplet rapport

Det vakte stor oppstand da Riksrevisjonen i oktober 2016 kom med kraftig kritikk av regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger, såkalt objektsikring. Rapporten ble hemmeligstemplet, men deler av den ble lekket til mediene etter at regjeringen sa nei til å offentliggjøre et sammendrag.

Rapporten konkluderte blant annet med at politiet og Forsvaret ikke ville være i stand til å gi viktige objekter (bygninger) god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon. Etatene ble også kritisert for mangelfullt samarbeid.

Dette er fortsatt ikke fulgt opp, mener Riksrevisjonen.

– Justis- og beredskapsdepartementet har per 31. desember 2017 fortsatt ikke sørget for at grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene er i henhold til kravene i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet. Det gjenstår et betydelig arbeid før alle de skjermingsverdige objektene vil være sikret i henhold til kravene, heter det i en pressemelding.