Norge

Politikilder skal sikres

Justisministeren hastebehandler nå en lov som skal forhindre at identiteten til politiets informanter lekker ut.

 • Forf>
 • <forf>kjetil Kolsrud <

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har tidligere advart svært kraftig mot det han mener er en dramatisk situasjon: Politiets evne til å bekjempe organisert kriminalitet er blitt vesentlig svekket, ettersom det nå er vanskelig å bruke telefonavlytting uten å risikere å avsløre agenter og informanter.Bakgrunnen er en dom fra Høyesterett, der dommerne fastslår at tiltalte har rett til innsyn i stort sett det som finnes av dokumenter knyttet til kommunikasjonskontroll i ens egen sak.Nå sier justisminister Knut Storberget at han i nær fremtid vil sende ut et lovforslag som skal bøte på problemet.

— Undergraver.

— Noe må gjøres, og det raskt. Vi ser at det gamle regelverket vedrørende innsyn ikke er tilpasset den teknologiske og metodemessige utviklingen. Vi har en situasjon der vi står overfor svært alvorlig kriminalitet, der vi trenger å kunne beskytte politiets kilder. Hvis ikke undergraver vi de eksisterende politimetodene, ved at de rett og slett ikke kan benyttes, sier Storberget.Han mener dette kan gjøres samtidig som den siktedes rett til kontradiksjon ivaretas på en betryggende måte. Det såkalte metodeutvalget sitter for tiden og jobber med en rekke spørsmål knyttet til straffeprosessuelle virkemidler. En innstilling er ventet senere, men justisministeren ønsker ikke å vente på dette før han avgjør denne aktuelle saken.- Vi har ikke tid til å vente på metodeutvalget, og sender derfor ut på høring et forslag utarbeidet av Riksadvokatembetet selv. Det gjør vi fordi riksadvokaten har håndtert dette på en rettssikkerhetsmessig god måte. Han har levert et forslag jeg har stor sans for. Vi vil selvsagt avvente høringsuttalelsene før vi sier noe om hvordan det endelige forslaget vil se ut, men at noe skal gjøres er det ikke tvil om, sier justisministeren.Han opplyser at forslaget vil bli sendt ut i løpet av noen uker.

Liv og helse.

Den aller største hodepinen Høyesterett har påført påtalemyndigheten, er at forsvarerne nå har rett til å se også selve begjæringen om at et dokument skal unntas innsyn. Riksadvokaten peker på det faktum at dette i praksis vil gjøre det umulig å holde noe skjult, ettersom den sensitive informasjonen jo nødvendigvis vil måtte fremgå av denne begjæringen. I siste utgave av Tidsskrift for strafferett kritiserer Busch Høyesteretts avgjørelse direkte.- Den situasjon som har oppstått gjør at politiet har store problemer med å sette i gang etterforskning mot de tyngste kriminelle miljøene fordi man, ikke uten grunn, er engstelig for at den etterforskningen retter seg mot - gjennom dokumentinnsyn - får kunnskap om politiets "inngang" til saken. Kunnskap om slike "inngangsopplysninger" kan sette informanters liv og helse i fare og nærmest gi organiserte kriminelle en god illustrasjon om hvordan politiet arbeider, skriver Tor-Aksel Busch til justisministeren.Han foreslår derfor en lov som uttrykkelig sier at slike opplysninger kan hemmeligholdes. I tillegg lanserer han enkelte andre endringer, blant annet i definisjonen av hva som skal regnes som "sakens dokumenter".

Ettersom Høyesterett har tolket loven slik at tiltalte har krav på å se alle dokumenter fra telefonavlyttingen, vil justisminister Knut Storberget nå endre loven. Foto: ANNE-STINE JOHNSBRÅTEN

Relevante artikler

 1. NORGE

  Polititopper møtes om gjengkriminalitet

 2. NORGE

  Eirik Jensen: – Jeg tør ikke tenke på utfallet

 3. OSLOBY

  Riksadvokaten: Langt unna svenske tilstander i Norge

 4. KOMMENTAR

  «Jeg forstår det dersom Cappelen trodde han ble lovet strafferabatt»

 5. NORGE

  Riksadvokat kaller inn til møte om gjengkriminalitet i Oslo

 6. NORGE

  Eirik Jensen stanset en heroinliga i 2001. Nå slår fortiden tilbake.