Norge

Økokrim får kraftig kritikk for håndteringen av Transocean-saken

Økokrim-sjef Trond Erik Schea erkjenner at det ble gjort feil i Transocean-saken, men synes det er for tidlig å si hva han burde gjort anderledes.

Økokrim får skarp kritikk av et eksternt utvalg for håndteringen av det som omtales som Norges største skattesak. Både førstestatsadvokat Morten Eriksen og Økokrims ledelse tillegges ansvar for at saken bar så galt av sted.

Trond Erik Schea understreker at Økokrim tar kritikken på alvor og at det er læringspunkter.

- Vi har sett at vi har gjort noen feil i en stor sak. Vi kjenner oss igjen i mange observasjoner som fremkommer i rapporten, sier han til NTB.

Hvorfor saken fikk utvikle seg slik den gjorde, og hva han selv burde ha gjort anderledes, vil han ikke svare konkret på før han får lest rapporten skikkelig.

- Jeg tar til meg kritikken om at ledelsen burde har fulgt opp fremdrift og retning i saken. Den kritikken er jeg ikke uenig i. Saken burde vært fulgt opp tettere ledelsesmessig enn det den ble, sier han.

- Rotete etterforskning, lite oppfølging

Det eksterne utvalget ble nedsatt av Riksadvokaten i etterkant av at straffesaken kollapset. Utvalget påpeker at Transocean-saken bærer preg av liten oppfølging og involvering fra ledelsen.

Utvalget viser blant annet til treg framdrift i etterforskningen, og at det var vanskelig å få bemannet teamet med aktorer før rettssaken skulle opp for Oslo tingrett.

– Utvalget finner få spor av ledelsesmessig oppfølging og kontroll med etterforskningen og fremdriften, skriver utvalget.

Utvalget har også fått innblikk i en rotete etterforskning, hyppige utskiftinger i etterforskningsteamet og dårlig samarbeidsklima mellom etterforskerne og påtaleansvarlig, førstestatsadvokat Morten Eriksen. Etterforskningen framstår for utvalget som «ustrukturert og adhocpreget», og det ble utferdiget lite eller ingen skriftlig dokumentasjon om omfanget og framdriften av etterforskningen, ifølge leder for utvalget, sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud.

– Møter i etterforskningsteamet ble sjelden planlagt og hadde liten fast agenda. Utvalget mener det gjorde etterforskningen mindre koordinert og spisset enn den burde vært, sa Taraldsrud da utvalgets gransking ble presentert tirsdag.

Utvalget mener også at samarbeidet mellom Økokrim og Skatt Vest ble altfor tett. Det kan stilles spørsmål om rolleblanding når de samme personene i skattemyndighetene som bisto i en straffesak også tok beslutning om skattevedtak overfor Transocean.

Ankesaken trukket

Da Økokrim førte skattesaken for retten i 2014, endte det med full frifinnelse for de fem tiltalte. Aktoratet mente det ble unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Cayman Islands.

Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer, men trakk hele anken og henla saken dagen før den skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett. Med henleggelsen fulgte det svært kraftig kritikk av førstestatsadvokat Eriksen, som de tiltalte mente hadde utvist manglende objektivitet i etterforskningen. Han ble også på et tidspunkt anmeldt for tjenesteforsømmelse, men saken ble henlagt av Spesialenheten.

Førstestatsadvokat Morten Eriksen imøtegår deler av kritikken og utvalgets arbeid i et eget skriv som ble lagt fram sammen med rapporten.

Han viser til det han tilsynelatende mener er mangelfulle intervjuer av personer som var involvert i prosessen, og han mener det er for lite drøfting av skattemyndighetenes rolle i straffeprosessen og etterforskningen.

Riksadvokaten tar selvkritikk

Riksadvokat Tor Aksel Busch sier rapporten nå skal ut på høring, og det hele vil munne ut i et erfaringsarbeid. Det vil trolig være klart rundt årsskiftet.

- Det er vanskelig å trekke fram enkeltpunkter i dag. Det er summen av det hele som gjør dette særskilt alvorlig, sier han til NTB.

Han advarer mot å trekke for konklusjoner om Økokrims organisering basert på rapporten, og minner om at utvalget ikke finner Transocean-saken representativ for Økokrims arbeid.

Heller ikke Riksadvokaten går fri for kritikk. Busch erkjenner at deres oppfølging også burde vært bedre.

- Vi har vært opptatt av framdriften, og har hatt dialog om det, men det burde vært i brevs form og kanskje også i form av et pålegg, sier han.

Utvalget er også kritiske til at Økokrim fikk 30 millioner kroner fra Finansdepartementet, øremerket denne konkrete saken. Departementet er nærmest å regne som fornærmet i en sak som handler om skatteinnkreving, påpekte utvalgslederen.

Riksadvokaten sier seg fullt og helt enig i denne innsigelsen. Departementet kan gjerne gi politiets etater ekstra midler når de står overfor store oppgaver, men øremerking av midler bør ikke finne sted, påpeker han.