Norge

Regjeringen avviser forslag om forbud mot tigging

Justisminister Grete Faremo (Ap) vil ikke følge politiets og Riksadvokatens råd for hvordan tigging skal bekjempes.

Justisminister Grete Faremo (Ap) vil ikke ha tiggeforbud og fremmer lovforslag om meldeplikt i Stortinget før sommeren.
  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

Meldeplikt for tiggere blir nå innført før sommeren, ifølge Regjeringen. Men overfor Aftenposten avviser Regjeringen forslagene om å gjeninnføre et forbud mot tigging.

— Det er ikke aktuelt med tiggeforbud, sier Pål Lønseth (Ap), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Lønseth varsler overfor Aftenposten at lovforslaget, som åpner for at kommunene i sine politivedtekter kan gi bestemmelser om meldeplikt for tigging, slik at tiggere må registrere seg hos politiet, etter all sannsynlighet blir fremmet for Stortinget før sommeren.

Forslaget om meldeplikt har møtt sterk motstand hos politiet i Norges største byer og i politiets øverste ledelse i Politidirektoratet. De mener kun et forbud mot tigging vil kunne bekjempe kriminaliteten som springer ut av tiggermiljøene.

Aftenposten fredag 15. mars.

Innad i politiet har det også vært stor skepsis til innføring av meldeplikt fordi det vil kreve betydelige ressurser å følge det opp.Også landets øverste påtalemyndighet, Riksadvokaten, mener tiggeforbud må vurderes blant annet fordi et forbud vil være mye enklere å håndheve.

Avviser politiet

Nå har imidlertid Regjeringen satt foten ned for politiets ønsker en gang for alle. Slik svarer Lønseth på at Regjeringen ikke vil følge politiets eller påtalemyndighetens råd:

— Spørsmålet om hva som skal være straffbart her i samfunnet handler om mer enn hva politi og påtalemyndighet mener skal forbys, sier han.

Han skjønner synspunktet fra politiets side.

— Tiggeforbudet er lettere å håndheve rent politimessig, sier han.

Regjeringen har ennå ikke har tatt stilling til om politiet skal få bestemme hvor i byen og når på døgnet det skal være lov å tigge.

Grobunn for organisert kriminalitet

Regjeringens forslag om meldeplikt møter også motstand i opposisjonspartiene.

— Vi ønsker et tiggeforbud. Så lenge vi har et system som tillater tigging er Regjeringen med på å lage grobunn for organisert kriminalitet. Meldeplikt har vist seg ikke å fungere og blir for enkelt og et skudd i mørket, sier Åse Michaelsen, som sitter i justiskomiteen for Fremskrittspartiet.

Les også

Riksadvokaten: Tiggerforbud bør vurderes

Høyre sier de har forståelse for, og støtter de kommunene som med dagens lovverk innfører modeller for meldeplikt for tiggere, men primært ønsker de et forbud.— For å bekjempe tilknyttet kriminalitet og menneskehandel mener imidlertid Høyre i likhet med Riksadvokaten at kriminalisering er nødvendig. Parallelt ber vi regjeringen om en redegjørelse for hvilke initiativ Norge og andre land tar for å styrke spesielt romfolkets situasjon i Europa, sier André Oktay Dahl, andre nestleder i justiskomiteen på Stortinget.

Sosial nød

Hans Olav Syversen, parlamentarisk leder i KrF, støtter imidlertid kommunenes mulighet til å innføre meldeplikt.

— Vi har ikke gått inn på forbudssiden, og ser det ikke som mulig å gå inn på en linje hvor sosial nød skal bli forbudt, sier Syvertsen.

Samtidig har han merket seg det massive ønsket fra politiet om forbud.

— Vår utfordring til Regjeringen er: Vi må kunne sannsynliggjøre at politiet har virkemidler som er adekvate dersom det oppfattes som betydelige problem for offentlig ro og orden. Politiet må føle de har de redskapene som må til for å rydde opp, sier Syvertsen.

Fremmer nytt lovforslag

Fremskrittspartiet ber i Stortinget denne uken Regjeringen fremme forslag om en tiltaksplan mot tiggerelatert kriminalitet. Partiet mener en slik plan blant annet bør omfatte økt fokus på og straffebeskjerpelse for menneskehandel, økt grensekontroll, samt forslag til kommunale tiltak mot tigging

Frps Per Sandberg, leder i justiskomiteen på Stortinget.

Samtidig vil de be Regjeringen fremme forslag til lovbestemmelse som kriminaliserer tigging på offentlig sted.«Tiggerproblematikken har nå blitt så omfattende at det haster med å få på plass tiltak. Menneskehandel, utnyttelse av barn, lommetyverier og innbrudd er straffbare forhold som følger i kjølvannet av tiggervirksomhet. En handlingsplan mot kriminalitet i tilknytning til tiggermiljøet er nødvendig for å få kontroll på situasjonen. Med den kunnskapen man har i dag mener forslagsstillerne at sterke hensyn taler for at en slik handlingsplan også omfatter et generelt forbud mot tigging», skriver stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Per Sandberg fra FrP som fremmer forslaget.

Les også

  1. - Ikke dokumentert sammenheng mellom tigging og kriminalitet

  2. Hvis politiet fikk styre Norge

Regjeringen vil at tiggere skal ha meldeplikt, noe som vil gi politiet adgang til å regulere når og hvor tigging skal finne sted i byrommet.