Villreinstammen i Nordfjella skal slaktes

Landbruksministeren har gitt sin tilslutning til Mattilsynets anbefaling om å ta ut hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre spredning av skrantesyke.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ønsker at hele villreinstammen i Nordfjella skal slaktes.
  • NTB

Det innebærer at bortimot 2.000 rein – det vil si 10 prosent av den norske villreinstammen – vil bli slaktet ned, og hele området lagt øde i mange år.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) mener anbefalingen om nedslakting bør følges, men setter noen premisser.

Det må utarbeides en plan innen 1. mai neste år som beskriver den praktiske gjennomføringen, framdriftsplan og relevante smitteforebyggende tiltak.

– Tiltakene må innrettes slik at saneringsperioden blir så kort som mulig. Gjennomføringen må ivareta hensyn til dyrevelferd og blant annet ta høyde for at en bør unngå uttak av høydrektige dyr, opplyser Landbruksdepartementet.

Det skal også utarbeides en konkret plan for å bygge opp igjen villreinstammen i Nordfjella så snart som mulig. Det skal vurderes om det er mulig og faglig forsvarlig å reetablere en stamme før det er gått fem år etter at uttaket er avsluttet.