Færre krigsveteraner får erstatning

Stadig færre norske krigsveteraner får erstatning for psykiske plager påført i utenlandstjeneste. I år er 87 prosent av søkerne avvist, skriver Klassekampen.

Stadig færre norske krigsveteraner får erstatning for psykiske plager påført i utenlandstjeneste. I år er 87 prosent av søkerne avvist. Her forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Klassekampen konstaterer at utbetalingene fra ordningen gått kraftig ned, samtidig som andelen avslag har gått kraftig opp. I høst førte de lave utbetalingene til at Forsvarsdepartementet kunne overføre 100 millioner kroner fra erstatningsordningen på statsbudsjettet til andre formål.

Veteranforbundet SIOPS (Skadde i internasjonale operasjoner) mener dette skyldes en ny og strengere praksis for utbetaling av erstatning. De hevder endringen ble merkbar fra høsten 2016 og hevder at det nå stilles strengere krav til dokumentasjon for veteranene.

– Det er ikke sånn at du får symptomer på en psykisk senskade den dagen du lander på Gardermoen etter endt tjeneste. Det er en skade som gjerne oppdages og erkjennes over tid, noe som ofte gjør det vanskelig å skaffe såkalt tidsnær dokumentasjon. Nå ser det ut som om det er noe de ikke tar hensyn til lenger, sier samfunnskontakt Gisle Bruknapp i forbundet.

Forsvarsdepartementet og Statens pensjonskasse, som er ansvarlig for ordningen, avviser at den har endret seg.

«Årsaken til at stadig flere saker ender med avslag, er at disse sakene i større grad enn tidligere bygger på et svakere bevismessig grunnlag og ikke en innstramming i praksisen», skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en epost til avisen.

Mange advokater melder om strengere krav

Også Aftenposten har bedt Forsvarsdepartementet om en forklaring på de 100 millionene som «ble til overs».

Som svar på en henvendelse Aftenposten gjorde tidligere denne uken svarer spesialrådgiver Birgitte Frisch i en epost:

«Underforbruket skyldes hverken at færre har blitt syke eller at praksisen har vært for streng, men den iboende usikkerheten knyttet til hvor mange saker som faktisk behandles og når disse eventuelt kommer til utbetaling.»

Og videre:

«De årlige utbetalingene etter kompensasjonsordningen er høyst usikre, og det har vist seg utfordrende å lage en treffsikker prognose.

De som har krav på kompensasjon har kunnet velge om de vil ha kompensasjonen som en engangsutbetaling eller i månedlige rater. Dette påvirker også når kompensasjonen kommer til faktisk utbetaling.»

Generalsekretær Heidi Hovland ’Bergfald i SIOPS viser imidlertid til at nærmere ti advokater, alle med årelang erfaring med skadesaker for veteraner, fastslår at det har vært en merkbar innstramning rundt utbetalinger.

Trenden snudd fullstendig fra 2013–2017

Aftenposten har fått tilstendt denne oversikten over antall innvilgelser og avslag for bl.a. perioden 2013–2017.

2013: 68 saker innvilget, 32 avslått.

2014: 55 saker innvilget, 52 avslått.

2015: 56 saker innvilget, 58 avslått.

2016: 24 saker innvilget, 69 avslått.

2017: 25 saker innvilget, 61 avslått.

– Erklæringer fra spesialister vektlegges mindre

I oktober varslet SIOPs Stortinget om alvorlig bekymring knyttet til det de oppfattet som strengere krav.

«Problemstillingene knyttet til erstatningsordningene er mange. Vi ser en innstramning hos Statens pensjonskasse...det ser ut som om spesialisterklæringer vektlegges i mindre grad enn tidligere.

Ventetiden for behandling i Klagenemnda har blitt lengre og er i mange tilfeller over ett år,» skrev SIOPs til Utenriks- og forsvarskomiteen.

De påpeker også at veteraner som er skadet etter 2010 ikke har et eget klageorgan.

– Vi mener at tiden er moden for å erstatte dagens ordning med en form for krigsskadepensjon. Vi ber om at det nedsettes et offentlig utvalg som ser på dette, sier Bergfald til Aftenposten.