Norge

Oslo tingrett: Soningsregimet innebærer en umenneskelig behandling av Behring Breivik

Oslo tingrett mener soningsforholdene til Anders Behring Breivik (37) bryter med menneskerettighetene og at terroristen utsettes for umenneskelig behandling i fengselet.

OPT_BN3O0090_doc6pd1osg7hzptesszy-Wh7U_801fq.jpg
  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator
OPT_BN3O9517_doc6ovzn95o4uq1ne4nu11g_doc6pd12ui40s9xyzd3d0g-tLzyMZaCo8.jpg

LYDFIL: Vil du få denne saken opplest? Lytt her:

Massedrapsmannen og 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik (37) har reist sivil sak mot staten.

Han gikk rettens vei for for å få slått fast om behandlingen han får i fengsel er brudd på hans rettigheter som menneske.

Hovedforhandlingen i tingretten gikk over fire dager i gymsalen i Telemark fengsel, avdeling Skien uken før påske.

Nå har dommer Helen Andenæs Sekulic i Oslo tingrett gitt terroristen medhold.

I dommen som ble avsagt onsdag, mener tingretten at soningsforholdene i de to fengslene terroristen har sonet representerte et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 3.

Den slår fast at «ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff».

  • Her kan du lese hele dommen.

— Utsatt for umenneskelig behandling

Øystein Storrvik (t.v.), prosessfullmektig for Behring Breivik og Marius Emberland, prosessfullmektig for staten fra regjeringsadvokaten.

Avgjørende momenter var isolasjonens lengde, mangelfull begrunnelse for tiltaket, begrensede klagemuligheter og for få kompenserende tiltak.

I dommen skriver retten: «Retteneretterensamletvurderingavsakensforhold kommettilatsoningsregimet innebærerenumenneskelig behandlingavBreivik;terskelenforalvorligheteroverskredet».

Deviktigstemomentene er isolasjonens langevarighet, mangelfullbegrunnelse vedvurderingenav om isolasjoner strengt nødvendig, ogbegrensedeforvaltningsmessigeklagemuligheter, ifølge tingretten.

Tingretten: – Psykiske helsetilstand ikke tilstrekkelig hensyntatt

Tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic ledet den fire dager lange hovedforhandlingen i gymsalen i Skien fengsel. Onsdag avsa hun dom.

I tillegg la retten vekt på at Behring Breiviks psykiske helsetilstand ikke var tilstrekkelig hensyntatt ved fastleggingen av soningsregimet.

Videre ble rutinemessige nakenundersøkelser etter lufting i luftegård og som ledd i jevnlige uvarslede kontroller av ham ikke ansett som tilstrekkelig begrunnet ut fra et sikkerhetsmessig perspektiv.

Sett i sammenheng med de andre strenge restriksjonene han var underlagt, ble dette ansett som nedverdigende behandling i konvensjonens forstand.

Kriminalomsorgens brev-, besøks— og telefonkontroll ble ikke ansett som et brudd på EMK artikkel 8. Staten frifinnes derfor på dette punktet.

Staten dømmes også til å betale Behring Breiviks sakskostnader på 330.937,50 kroner.

Storrvik opplyste onsdag at Behring Breivik ikke anker de delene av dommen der han ikke fikk medhold.

Storrvik: Isolasjonen må avbrytes

Øystein Storrvik, prosessfullmektig for Behring Breivik mener isolasjonen nå må avsluttes og at han må få kontakt med andre mennesker.

— Jeg er ikke overrasket over dommen eller over at vi fikk medhold. Vi har gått til sak og påstått at isolasjonstrykket er for tungt i forhold til norske stats forpliktelser i grunnloven og i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Det har vi fått medhold i og det var derfor vi gikk til sak, sier Storrvik.

Prosessfullmektig Øystein Storrvik sa i sin prosedyre i mars at han mener Behring Breivik fremstår forvirret i retten. - Han sitter helt alene hver eneste dag. Time, etter time, eter time i sine egne tanker. Jeg er opptatt av at saken skal føres nøkternt mot de rettskildene man har, sa Storrvik.

— Hvordan vil du beskrive dommen?

— Dommen bekrefter det inntrykket som gjorde at vi gikk til sak. Da jeg begynte å jobbe med dette, reagerte jeg på i hvor stor grad han er isolert. Så presenterte jeg det for retten og retten er enig. Vi fikk medhol i det vi la frem for retten og det er ikke overraskende for oss, sier Storrvik.

- Hva betyr den dommen i praksis for Behring Breivik?

— I praksis er det en dom i førsteinstans der vi har fått medhold. Jeg håper denne gjennomgangen fra rettens sider letter isolsjonspresset på ham, sier Storrvik.

Regjeringsadvokat: – Jeg er overrasket

Advokat Adele Matheson Mestad og prosessfullmektig Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten.

Marius Emberland, advokat hos regjeringsadvokaten og prosessfullmektig for staten, sa onsdag at han var overrasket over dommen.

— Jeg er alltid overrasket når ikke retten hører på det som er riktig vurdering av faktiske ting og jusen, sier Emberland.

Han sier de nå skal lese dommen og vurdere ankespørsmålet sammen med sin klient, som er Kriminalomsorgen og dermed også Justis- og beredskapsdepartementet.

- Hva er det du reagerer mest på?

— Vi er uenig i deler av dommen. Det går på vurderingen av faktiske omstendighetene og vurderinger av jusen. Vi synes det er lagt for lite vekt på det fengselet har gjort av kompenserende tiltak, sier Emberland.

Han er ikke enig med dommeren i at isolasjonen ikke er begrunnet.

— Isolasjonen er godt begrunnet etter vår oppfatning, sier Emberland.

På spørsmål om hvor alvorlig det er for staten at de er dømt for brudd på menneskerettighetene, svarer Emberland følgende:

— Det skjer oftere enn man skulle tro. Så det er jeg ikke bekymret for.

Fire og et halvt år i isolasjon

Behring Breivik har sittet fire og et halvt år i isolasjon i fengsel. Terroristen mener isolasjonen bryter med de to artiklene 3 og 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Den første slår fast at ingen må bli utsatt for «tortur» eller «umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff». Den andre slår fast at enhver har rett til privatliv og familieliv.

Staten menee på sin side at soningsforholdene han har hatt og har, ligget godt innenfor de retningslinjer som er trukket opp i rettspraksis i EMK.

Storrvik: Den som alle hater, har retten som siste mulighet.

Øystein Storrvik, prosessfullmektig for Behring Breivik sammen med Marius Emberland, prosessfullmektig for staten og Knut Bjarkeid, fengselsdirektøren ved Ila.

— Det er bare retten som kan se gjennom det folkelige hylekoret. Man kan ikke regne med sympati og støtte, sa Øystein Storrvik, prosessfullmektig for Behring Breivik til dommeren i sin sluttprosedyre i Skien fredag 18. mars.

— Dette er Behring Breiviks rettslige prøving av vilkårene i en straff som vil vare resten av livet. Den vil vare resten av livet fordi myndighetene aldri vil gå inn på noe annent, sa Storrvik i retten.

Han påpekte at han mener det er avskjæringen av menneskelig kontakt som er hovedpoenget.

— Hvor går minimumsstandarden? Hvor lite kan man gi under en soning til en person som er dømt for det Breivik er dømt for, spurte Storrvik.

— Den som alle hater, har retten som siste mulighet. For det er bare retten som kan se gjennom det folkelige hylekoret. Man kan ikke regne med sympati og støtte, sier Storrvik.

— Alle EMK-brudd bygger på at staten har gjort en feilvurdering. Så det kan være en feilvurdering, sier Storrvik.

Regjeringsadvokaten: En hån mot retten

Advokat Adele Matheson Mestad hos Regjeringsadvokaten startet sin prosedyre med å snakke direkte om Anders Behring Breiviks handlinger 22. juli og i retten i Skien.

— Han angrep vårt demokrati og vår rettsstat. Og vi fortsetter å beskytte den samme rettsstaten ved å bruke den overfor ham. Men det er også viktig at han ikke misbruker rettsvesenet. Bruk av nazihilsen i retten er et slikt misbruk. Måten han bruker sin partsforklaring på, er en hån mot retten, sier Mestad.

Mestad sa at måten han oppfører seg på, gjør det lett for staten i denne saken, og oppsummerer den slik:

— Saksøker hverken er eller har vært underlagt umenneskelige forhold i fengselet.

Hvem betaler for Behring Breiviks rettssak? Flere spørsmål og svar her:

Les også

Hva skjer om Behring Breivik anker?

Emberland: Rettsstaten har rom for alle – også Behring Breivik

Prosessfullmektig Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten startet sin prosedyre om artikkel 3 med å si at rettsstaten har rom for alle.

— Også Behring Breivik har en selvsagt rett til å få prøvd sin sak for domstolene, sa han.

Han sa at det ikke var noe ved de fire rettsdagene i Skien denne uken som hadde fått staten til å endre noe på sin mening.

— Saksøker har ikke vært og er ikke uttatt for behandling i strid med artikkel tre i EMK. Ikke i hele perioden, ikke i deler av perioden, ikke i enkelttiltak eller som helhet, sa Emberland.

— Menneskerettighetsdomstolen er ikke naiv. Oslo tingrett skal heller ikke være naiv, sa Emberland og viste til en rekke menneskerettighetsdommer som viser forståelse for behovet for å sette enkelte fanger på høysikkerhetsnivå i fengsel.

— Man kan nok si at saksøker er ganske godt rustet til å være på et høyt sikkerhetsregime, sa Emberland.