Norge

Førstestatsadvokaten i Oslo om ventetiden i Norges største ankedomstol: - Litt meningsløst

Stortinget bør ikke vente med å gi lagmannsretten mulighet til å sile anker i de mest alvorlige straffesakene, mener førstestatsadvokaten i Oslo. Forsvarergruppen i Advokatforeningen steiler over forslaget.

– Det er på det rene at det er med i vurderingen i flere av sakene vi velger ikke å anke. Med en saksbehandlingstid på seks til åtte måneder før vi får anken opp, blir det litt meningsløst, sier Jørn Sigurd Maurud, førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter.
  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

Statsadvokatene i Oslo er storforbrukere av Borgarting lagmannsrett. Nå sier førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud rett ut at den lange saksbehandlingstiden i Borgarting påvirker ankespørsmålet i flere av sakene.

– Det er på det rene at det er med i vurderingen i flere av sakene vi velger ikke å anke. Med en saksbehandlingstid på seks til åtte måneder før vi får anken opp, blir det litt meningsløst, sier han.

  • Bakgrunn: Slår alarm om utviklingen i Norges største ankedomstol: Bryter lovpålagte frister med måneder og år

– En alvorlig utvikling

Ventetiden før ankesaker kommer opp i Borgarting er urimelig lang, mener lagmannsretten selv. Nå har de slått alarm om konsekvensene. Riksadvokaten kaller situasjonen bekymringsfull. Advokatene kaller den uholdbar.

En bekymret justisminister Sylvi Listhaug (Frp) vil gjøre det hun kan for å støtte tiltak i Borgarting. Høyre lover penger så Norges største ankedomstol får egne utredere.

Slik situasjonen er blitt, mener Maurud at ankedomstolen står i fare for ikke fullt ut å kunne fylle sin funksjon som ankedomstol.

– Hvis Borgarting lagmannsrett ikke får seg oversendt de ankesakene den ellers skulle ha fått, får ikke domstolen drevet den rettsavklarende virksomhet den er ment å skulle. Det er en alvorlig utvikling, sier Maurud.

– De fornærmede opplever ofte at livet blir stående på vent frem til gjerningsmannen er dømt og har fått sin straff. Den lange ventetiden kan blant annet føre til problemer i skolehverdag eller arbeidsliv og gi de fornærmede store psykiske plager, sa Mari Fjærtoft Trondsen, direktør i Borgarting lagmannsrett til Aftenposten mandag.

Mari Fjærtoft Trondsen, direktør i Borgarting lagmannsrett, mener konkrete tiltak må til for å få ned saksbehandlingstiden, som en egen utrederenhet.

I tillegg mener direktøren innføring av silingsadgang også i de mest alvorlige straffesakene med strafferamme over 6 år er en lovendring som vil bidra til en mer effektiv avvikling av saker. I disse sakene er det automatisk ankerett i dag.

Mener silingsadgang kan forskutteres

Maurud mener innføring av silingsadgang også i de mest alvorlige straffesakene med strafferamme over seks år er et viktig grep, som lovgiver ikke trenger å vente med. I disse sakene er det automatisk ankehenvisning i dag.

– Vi mener dette er en del av forslaget til ny straffeprosesslov man kunne forskuttert, sier Maurud.

Han mener en slik adgang til siling bedre vil sikre at ankedomstolen bruker ressursene på de riktige sakene.

– Vi har i dag en rekke saker med strafferamme over seks år hvor vårt inntrykk er at disse mer eller mindre automatisk ankes av domfelte selv om bevissituasjonen er rimelig klar og det er opplagt at straffen på langt nær blir seks år. For eksempel i mange av narkotikasakene og i enkelte saker som gjelder seksuallovbrudd, sier Maurud.

Jørn Sigurd Maurud, førstestatsadvokat i Oslo statsadvokatembeter.

Forsvarergruppen: Fjerner fundamental rettssikkerhetsgaranti

Advokat Marius Oscar Dietrichson, leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, steiler over forslaget til innføring av siling også i de mest alvorlige straffesakene.

– Dette er et forslag som vi ser på som svært problematisk. Anke, og retten til overprøving, er en fundamental rettssikkerhetsgaranti. Å fjerne den i de mest alvorlige sakene er noe vi vil advare mot, sier Dietrichson.

Han forstår logikken til de som ønsker en slik adgang, men kommer med en påminnelse.

– Logikken er det ikke noe å si på: Fjerner man sakene, blir det jo heller aldri noen sakskø. Men jeg minner om at det er domstolens kjerneoppgave å avgjøre straffesakene, og da særlig de mest alvorlige, sier han.

Til Mauruds påstand om at domfelte mer eller mindre automatisk anker selv om bevissituasjonen er «rimelig klar», sier Dietrichson følgende.

– Politiet er ofte sikre i sin sak. Det er derfor det er tatt ut tiltale. Jeg tror ikke det kan veilede oss i dette spørsmålet, sier han.

– Anke, og retten til overprøving, er en fundamental rettssikkerhetsgaranti. Å fjerne den i de mest alvorlige sakene er noe vi vil advare mot, sier Advokat Marius Oscar Dietrichson, leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Forsvareren sier det er mye annet som kan gjøres uten å ta rettigheter fra de svakeste i dette systemet. Og nevner hurtigdomstolsprosjektet i Oslo tingrett som et eksempel.

– Der har man har vist at man med små ressurser kan kjøre saker gjennom rettssystemet raskt dersom alle aktører følger lojalt opp. Vi etterlyser heller innspill på dette området, snarere enn å løse et problem med å fjerne helt grunnleggende borgerrettigheter, sier Dietrichson.

Dietrichson sier at det kan spares betydelige ressurser på helt enkle grep.

– De lange sakene bør kunne kortes betydelig ned. Gjøres det, fristilles dommerressurser som i sin tur kan brukes til å få unna andre saker. Det ville vært mer fornuftig ressursbruk.