Jusprofessor: Ikke nok å se på id-juks for å miste statsborgerskap

Jusprofessor Hans Petter Graver mener det ikke er nok å se på om noen har jukset med identiten alene for å frata statsborgerskapet.

Hans Petter Graver har forvaltningsrett som sitt spesialfelt og sier at "det er ikke holdbart å la den enkelte betale prisen for myndighetenes behov for en streng utlendingspolitikk og for å få korrekte opplysninger".

– Det er riktig at statsborgerloven sier at man kan tilbakekalle statsborgerskapet om vedtaket er ugyldig. Men forutsetningen for at noe skal være ugyldig er at man foretar en vurdering av hvordan ugyldigheten vil ramme og sakens øvrige omstendigheter, sier Hans Petter Graver, professor i jus ved Universitetet i Oslo og ekspert på forvaltningsrett.

Han er en av flere fremtredende jurister som har kastet seg inn i debatten etter at TV2 fortalte historien om Mahad Abid Mahamud som skal fratas sitt norske statsborgerskap.

UDI mener Mahad Abid Mahamud kommer fra Djibouti, mens han selv sier han er fra Somalia.

Utlendingsdirektoratet mener Mahamud løy om sin nasjonalitet da han kom til Norge som 14-åring, og kommer fra Djibouti i stedet for borgerkrigsherjede Somalia. Dette avviser Mahamud og har saksøkt staten.

I helgen sa forsvarsadvokat John Christian Elden at det var ulovlig å frata noen statsborgerskapet dersom det betød at de ble statsløs.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP) var ute og forsvarte praksisen. Hun advarte mot å la seg styre av følelser i denne saken, og påpekte at lovverket hun styrer etter ikke er nytt. Også statsminister Erna Solberg presiserte i går at praksisen ikke var ny og har hatt bred støtte i Stortinget i mange år, og at dette var på plass lenge før Listhaug ble statsråd.

– Jeg er opptatt av at vi skal føre en asylpolitikk som gir trygghet og beskyttelse til de som virkelig trenger det og som ikke belønner personer som farer med usannheter og lurer myndighetene for å sikre seg opphold, skrev Solberg på sin blogg.

Erna Solberg sier at det er utlendingsmyndighetene som avgjør enkeltsaker, og at regelverket de har brukt i denne saken ikke er nytt.

Også Utlendingsdirektoratet kom søndag med en pressemelding der de presiserte at uriktige opplysninger om identitet kan være grunnlag for å miste statsborgerskapet, og at det har vært lang forvaltningspraksis.

Men det er nettopp dette jusprofessor Graver angriper.

– Man må både vurdere behovet for å håndheve reglene strengt, men også hva grunnen er til at det faktiske grunnlaget ble feil og konsekvensene for de som rammes av å gjøre vedtaket ugyldig, sier Graver.

Å oppgi feil opplysninger i en asylsøknad kan føre til at man mistet statsborgerskapet. For tiden har UDI 500 slike saker på bordet.

– Ikke riktig

– Men er det ikke viktig at reglene følges og at man er konsekvent?

– Jo, og det er et viktig hensyn og må vurderes individuelt. Men det er ikke riktig hvis man har som utgangspunktet at hver enkelt person skal betale prisen for myndighetenes behov for en streng håndhevelse og at det i alle saker blir gitt korrekte opplysninger, sier Graver.

Han mener altså at man også må se på andre forhold rundt saken, som alder på asylsøkeren, og konsekvensene av å frata statsborgerskapet.

– Kan man altså se gjennom fingrene med eventuelt id-juks dersom konsekvensen av å frata statsborgerskap fremstår som uforholdsmessig hard?

– Elementær forvaltningsrett er at det å ha gitt feil opplysninger er et viktig moment, men bare ett moment, sier Graver.

– Jeg kjenner ikke denne saken konkret, men jeg ser for meg at den omfattende undersøkelsen UDI har gjort, bare går på om han er fra Djibouti eller Somalia. I tillegg må de vurdere de andre momentene som har betydning. Det ser for meg ut til at de ikke er vurdert, forsetter han.

Må være «forholdsmessig»

Han mener tilbakekallelse av statsborgerskap er en så avgjørende beslutningen at det stiller større krav til at avgjørelsen er «forholdsmessig».

– Departementet og UDI har lagt opp til at «utgangspunktet er at vi tilbakekaller når vilkårene for tilbakekall er tilstede, men mindre særlige forhold tilsier noe annet». Dette utgangspunktet er ikke holdbart, sier Graver.

Han peker blant annet på at domstolene etter krigen slo ned på en praksis der tidligere medlemmer av Nasjonal Samling ble nektet å drive sin gamle virksomhet, for eksempel som taxisjåfører. Hvis det rammet «urimelig grovt» ble det omtalt som «misbruk av myndighet», sier jusprofessoren.

Siden 2012 har 135 personer fått tilbakekalt statsborgerskap. UDI vurderer for tiden det samme i 500 saker.