Nå merker pasientene sykehusstreiken

Pasienter som har ventet på undersøkelser eller planlagte operasjoner, risikerer å vente lenge. Bare ved sykehuset i Østfold blir 40 pasienter rammet av streiken hver dag.

Dette gjelder alt fra pasienter som venter på operasjon for overvekt, til hjertepasienter og pasienter som venter på undersøkelser av skjelett og muskulatur (ortopedi).

Akademikerne trappet opp streiken fredag. Nå er rundt 380 leger tatt ut ved sykehus i hele landet. I tilllegg er 120 andre ansatte også tatt ut i streik.

Sykehusledere melder nå om at de må be pasientene vente lenger. Dermed øker ventelistene.

Ved Sykehuset Østfold er 23 leger tatt ut i streik

Hver dag får rundt 40 pasienter timeavtalen sin utsatt.

– Det er kun den planlagte aktiviteten som rammes, ikke øyeblikkelig hjelp. Kreftpasienter, pasienter med psykiske lidelser og barn rammes ikke av streiken, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal.

Ved Akershus universitetssykehus er 57 tatt ut i streik

Ved Akershus universitetssykehus (Ahus) er nå 57 ansatte i streik. Direktør Dagfinn Aanonsen sier driftsituasjonen derfor er mer utfordrende, særlig ved avdeling for fordøyelsessykdommer der pasienter daglig får avlyst sin time.

Akershus universitetssykehus

Ved Oslo universitetssykehus er 128 tatt ut i streik

Lisbeth Sommervoll, viseadministrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus, bekrefter at streiken medfører at noen pasienter får utsatt undersøkelse eller behandling.

– På den måten berører streiken pasientene, selv om det er medisinsk forsvarlig at avtalen utsettes, sier hun.

Også pasienter som har time ved Ullevål sykehus risikerer å måtte vente lengre.

Ved Sykehuset Vestfold 33 leger i streik

– Streiken har så langt ført til redusert kapasitet på noen av poliklinikkene. Dette har gjort at en del pasienter har fått utsatt sine timer der. I tillegg har noen få pasienter fått utsatt operasjonen sin. Dette dreier seg om planlagte ortopedioperasjoner, som utføres ved SiV-Larvik, opplyser kommunikasjonssjef Merete B. Lindahl.

De pasientgruppene som så langt er berørt ved Sykehuset Vestfold, er i pasienter med sykelig overvekt, hjertepasienter og pasienter innen ortopedi og rehabilitering.

Merete Lindahl sier at konsekvensene av opptrappingen er at enda flere vil få avlyst sine polikliniske timer, og at flere planlagte operasjoner må avlyses.

Vestre Viken har 42 ansatte i streik

Ved Vestre Viken har ledelsen valgt å omdisponere personell slik at tilbudet til pasientene er forsvarlig. Pasienter som ikke har haste-diagnoser får også her utsatt sine avtaler.

– Dette gjelder både poliklinisk behandling og planlagte operasjoner. Det blir også lengre ventetid for å få time på sykehuset. Det er meldt om fristbrudd på sykehusene våre, men disse medfører ikke fare for liv og helse, sier direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt, Finn Egil Holm.

Streikevaktene ved Bærum sykehus tok streikefri i helgen. Ved Vestre Viken helseforetak har ledelsen omdisponert personell slik at pasienttilbudet er forsvarlig.