Norge

Riksrevisjonen: Noe av den mest alvorlige kritikken vi noen gang har levert mot et departement

Justis- og beredskapsdepartementet har for dårlig styring med arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, mener Riksrevisjonen. Venstre mener saken er så alvorlig at det er nødvendig med en høring i kontroll- og konstitusjonskomité.

  • Ntb
  • Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef

I en ny rapport torsdagfår departementet og justis— og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) krass kritikk fra Riksrevisjonen.

— Rapporten om Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap er noe av den mest alvorlige kritikken Riksrevisjonen noen gang har levert mot et departement, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Kritikken er så alvorlig at Venstre vil ha en høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

— Her må vi ha en full kontrollhøring. Vi kan ikke leve med og akseptere at den norske stat ikke har en tilstrekkelig beredskap, sier Raja til NTB.

- Ikke utført samordningsansvar på noen god måte

Departementet ble gitt et klarere hovedansvar for samfunnssikkerhet og beredskap etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Dette samordningsansvaret har departementet ikke klart å utføre på en god nok måte, mener Riksrevisjonen.

— Det alvorlige er at to justisministre etter hverandre har lovet helt siden tragedien 22. juli at alt skulle bli mye bedre. Justisdepartementet skulle få en samordningsrolle, man skulle styrke fylkesmennene og direktoratet. Vi ser lite spor av dette, sier Foss.

Departementets samordning og styring har betydelige svakheter, fastslår Riksrevisjonen i en ny rapport torsdag.Det svekker arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap generelt, er en av konklusjonene i rapporten.

Dette sa Anders Anundsen om beredskapen i "Stanghelle og Eilertesen: 2 mot 1" onsdag:

Foss: — Samlet sett er dette alvorlig

Kritikken omfatter blant annet oppfølgingen av flere departementer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og fylkesmennene.

Ifølge rapporten har tre departementer, inkludert Justis- og beredskapsdepartementet selv, i liten grad fulgt opp anbefalinger etter tilsyn.

— Samlet er dette alvorlig. Det iverksettes flere tiltak, men det er for tidlig å si om de vil gi de nødvendige forbedringene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Her er hovedpunktene i kritikken fra Riksrevisjonen:

  • Tre av ni departementer har i liten grad fulgt opp anbefalingene fra tidligere tilsyn utført av DSB på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.
  • Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging av fylkesmennenes beredskapsarbeid er mangelfull.
  • Det gjennomføres ingen systematisk evaluering og oppfølging etter øvelser og hendelser.
Beredskapsarbeidet i Norge fikk knusende kritikk i kjølvannet av 22.juli-angrepene. Nå slår kritikken til igjen.

Kritisk også til DSB

Riksrevisjonen kritiserer også DSB. Direktoratet ledes på en slik måte at man ikke vet nok om egen ressursbruk og om arbeidet «bidrar til ønskede samfunnsmessige effekter», står det i rapporten.

— DSB har i hovedsak vært styrt med krav om gjennomføring av aktiviteter uten at dette har vært godt forankret i overordnede mål. Vi anbefaler departementet å stille tydeligere krav til måloppnåelse og effektiv ressursbruk, sier Foss.

Les også:

Les også

- Diskusjonen om ansvar kastet skygge over debatten om tiltak

Anundsen: Ikke grunnlag for å konkludere med alvorlige svakheter

I et svarbrev til Riksrevisjonen gir Anundsen uttrykk for at Riksrevisjonen ikke har grunnlag for å fremme den sterke kritikken mot Justis— og beredskapsdepartementet.

Han skriver blant annet at undersøkelsene bare gir et begrenset bilde av departementets samordningsrolle innen samfunnssikkerhet og beredskap.

– Det er derfor ikke grunnlag for å konkludere med at utøvelsen av samordningsansvaret har alvorlige svakheter, heter det i Anundsens svar.

Men i en pressemelding lagt ut på justis- og beredskapsdepartementets nettsider torsdag, sier Anundsen at han er enig med Riksrevisjonen.

— Resultatet av undersøkelsen samstemmer med de funn vi selv har gjort, og konklusjonen etter tilsynet som er gjort i Justis- og beredskapsdepartementet. Vi er godt i gang med å følge opp Riksrevisjonens anbefalinger. Vi har lagt en god strategi for å bøte på det manglende fokus som den forrige regjeringen hadde på dette området, men det tar tid å få alt på plass, sier Anundsen.

– Det er viktig å understreke at undersøkelsen gjelder hele perioden fra 2011 til november 2014. Denne regjeringen har innført betydelige tiltak for å forbedre samfunnssikkerhet og beredskap siden vi overtok høsten 2013, sier Anundsen.

Hadia Tajik: Han har ikke tatt inn over seg dybden i kritikken

afp000864832-2rzSYcaj1q.jpg

Hadia Tajik, leder i justiskomiteen på Stortinget og nestleder i Arbeiderpartiet kaller kritikken alvorlig.— Rapporten fra Riksrevisjonen avdekker både at det ikke er tatt tilstrekkelig tak i de klare anbefalinger og råd som er gitt for å bedre samfunnssikkerheten og beredskapen, og rapporten stiller i tillegg spørsmål ved om tiltak som er iverksatt vil ha god nok effekt, sier Tajik til Aftenposten.

Hun mener svarene som Anundsen har gitt til Riksrevisjonen, tyder på at han ikke har tatt inn over seg dybden i kritikken.

— Det gjør saken ytterligere alvorlig. Regjeringen har gjentatte ganger sagt at den er opptatt av å styrke beredskapsarbeidet. Riksrevisjonen retter kritikk mot dårlig samordning av andre departementer, og av at det ikke gjennomføres systematisk evaluering og oppfølging etter øvelser, sier hun.

— Nå forventer vi at Justis-og beredskapsministeren og statsministeren umiddelbart setter i verk tilstrekkelige tiltak for å rette opp de feilene og manglene som Riksrevisjonen påpeker, sier Tajik, og legger til at Arbeiderpartiet vil følge opp saken i Stortinget.

- Naturlig at han kommer med tiltak, ikke motangrep

- Dere satt med ansvaret i regjering fi perioden 2011 til høsten 2013. Er dere enig i ansvarsfordelingen Anundsen påpeker når det gjelder manglene som påpekes av Riksrevisjonen?

— Beredskapsarbeid er for viktig til å bli gjort til et politisk spill. I 2011 var det klart at beredskapen i Norge ikke var god nok. Derfor tok den forrige regjeringen viktige initiativ, som stortingsmeldinger om terrorberedskap og samfunnssikkerhet, i tillegg til at vi la grunnlaget for politireformen, sier Tajik.

— Nå er Anundsen justisminister. Det er naturlig å forvente at han tar det ansvaret han har, og håndterer kritikken Riksrevisjonen nå gir ved å komme med tiltak, ikke med motangrep, sier Tajik.

Anundsen til Aftenposten: Vil håndteres bedre i dag

Onsdag denne uken var Anundsen gjest i "Stanghelle og Eilertsen: 2 mot 1". Der fikk han følgende spørsmål fra Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen:

- Så du føler deg helt trygg på at hvis det smeller i Oslo igjen i morgen så vil det håndteres mye bedre og annerledes enn det gjorde 22. juli i 2011?

— Ja, det føler jeg meg trygg på. Hvor mye bedre er det selvfølgelig umulig å klassifisere på en skala. I en virkelig situasjon er det den virkelige situasjonen som avgjør hvordan du responderer. Og vi har hatt både reelle situasjoner og øvelser under denne regjeringen som har vist at det fortsatt er læringspunkter, sier Anundsen.

— Hensikten med disse øvelsene er at man skal ta læringspunkter og at man skal lukke de avvikene som da blir avdekket. Der har vi et helt nytt regime også der. For tidligere så viste disse evalueringene at det var feil og mangler, men man hadde ikke noen strategi for å lukke dem. Nå lukkes alle disse feil og manglene før man lukker tilsynet, sier justis- og beredskapsministeren.

**Hør denne saken - og andre - bli diskutert i ukens politiske podcast fra Aftenposten

Les også

her

.**