Bent Høie om omstridt pasientformidler: – Handler i stor grad om å sko seg på andre menneskers lidelse

Firmaet Oncolomed formidler kontakt mellom norske pasienter og den tyske privatklinikken Medias Klinikum. Norske kreftspesialister og helsetopper er svært kritiske til behandlingen som tilbys ved klinikken.

Helseminister Bent Høie er svært kritisk til at private aktører formidler norske pasienter til en behandling som frarådes av norsk helsevesen.
Helseminister Bent Høie er svært kritisk til at private aktører formidler norske pasienter til en behandling som frarådes av norsk helsevesen.

– Vi kan aldri beskytte oss mot den type virksomhet Oncolomed driver med. Jeg mener den i veldig stor grad handler om å sko seg på andre menneskers sykdom og lidelse, sier helseminister Bent Høie (H).

Det er stavangerselskapet Oncolomed som formidler kontakt mellom norske pasienter og den tyske kreftklinikken. Aftenposten skrev lørdag at minst 70 nordmenn de siste årene har betalt store summer for behandling der.

– Vil du advare mot å reise til Medias Klinikum?

– Det er Helsedirektoratet som er helsemyndigheten i Norge og kan gi pasientene råd om behandlingstilbud. Selv vil jeg advare mot å benytte seg av denne typen tilbud som Oncolomed formidler, sier Høie.

– Kan du garantere pasientene at de får den beste behandlingen i Norge?

– Nye behandlingsmetoder tas raskt i bruk i norske fagmiljøer etter at det er gjort en vurdering av om disse metodene har god nok effekt. Vi har etablert et nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for å sikre at den behandlingen som tilbys pasienter i norske sykehus, er veldokumentert, effektiv og sikker – og at disse forholdene er grundig gjennomgått og vurdert før behandlingen tilbys, svarer helseministeren.

– Men vi sender også pasienter til utlandet hvis de har behov for behandling vi ikke kan tilby.

– Forstår du pasienter som velger å reise til utlandet ?

– Jeg har stor forståelse for den fortvilelsen som kreftpasienter og deres pårørende føler når de får beskjed om at det ikke lenger finnes virksom behandling for kreftsykdommen, og at de da ønsker å undersøke om det finnes muligheter i utlandet.

– Dessverre finnes det mange eksempler på at det tilbys behandling i utlandet som ikke ville blitt godkjent i Norge på grunn av manglende dokumentasjon. Men vi har ikke regelverk som kan hindre pasienter i å prøve behandling som tilbys i utlandet dersom de finansierer dette selv, sier Høie.

– Enhver pasient må velge selv om man under hele behandlingsløpet vil være en del av det norske behandlingssystemet, eller om man vil se på alternative muligheter ute, sier Torkel Oftedal i Oncolomed.

Oftedal: – Uinteressant hva Høie måtte mene

Torkel Oftedal, daglig leder i Oncolomed, mener helseministerens advarsel sier «mer om Bent Høie enn om Oncolomed».

– Vår helseminister viser her at han er i fullstendig utakt med veldig mange norske kreftpasienter. Han vet hverken hvordan Oncolomed jobber eller hvordan vi følger opp pasientene som kommer til oss, sier Oftedal.

– Uansett hva Bent Høie måtte mene om vår virksomhet, er det fullstendig uinteressant for oss, og hans utsagn om at vi skor oss på andre menneskers ulykke får stå for hans regning. Etter vårt syn undervurderer han grovt pasientenes egen intelligens med utsagn som dette, konkluderer han.

– Bytter livskvalitet med bivirkninger

Aftenposten har intervjuet krefteksperter ved seks norske universitetssykehus. Ingen av dem anbefaler regional kjemoterapi som behandlingsmetode, fordi de mener effekten ikke er vitenskapelig dokumentert.

– Verdifull livskvalitet i livets siste fase byttes ut med bivirkninger og komplikasjoner av behandlinger som frarøver dem tid til å leve, mener Magnar Johansen, avdelingsoverlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Halfdan Sørbye, professor ved kreftavdelingen på Haukeland universitetssykehus, forteller at mange av pasientene deres har hatt problematiske komplikasjoner etter behandling i Tyskland.

– Vi har ikke sett noen nytte av behandlingen til de av våre pasienter som har reist. Behandlingen har dessverre medført at noen av våre pasienter har gått glipp av etablert, veldokumentert behandling, sier Sørbye.

Overlege Eva Hofsli ved St. Olavs etterlyser dokumentasjon.

Også overlege Eva Hofsli ved St. Olavs Hospital kjenner til pasienter som er blitt behandlet på klinikken i Tyskland.

– Behandling ved Medias Klinikum er svært betenkelig så lenge det ikke foreligger dokumentasjon på effekt. Klinikken har gitt urealistiske forventninger til mange av våre langtkomne kreftpasienter som jo befinner seg i en svært sårbar situasjon, sier hun.

Legemiddelverket: Behandlingen er eksperimentell

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, karakteriserer behandlingen som eksperimentell.

Han er bekymret over at norske pasienter over så mange år har reist til den tyske klinikken uten at det har vært gjort tilstrekkelige sammenlignende studier mellom denne behandlingen og vanlig kreftbehandling.

– Det får varsellampene til å blinke hos meg, sier Madsen.

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Overlege: Studier med eksperimentell behandling i Norge

Er norske leger for konservative i bruken av eksperimentell behandling?

– Nei, jeg synes ikke det er riktig å si, sier overlege Morten Brændengen, Ullevål sykehus.

– Det er mange studier ved norske sykehus som retter seg mot utprøvende og tidlig eksperimentell behandling, og det er en egen enhet ved OUS, Radiumhospitalet som har ekstra fokus på dette.

Brændengen sier det jevnlig pågår studier for å prøve ut nye behandlingsalternativer, blant annet immunterapi.

Helsedirektoratet fraråder

Strategidirektør for kreftområdet i Helsedirektoratet, Kjell Magne Tveit, forklarer at det legges avgjørende vekt på vitenskapelig dokumentasjon når direktoratet utarbeider retningslinjer for hva slags behandling norske kreftpasienter skal få.

– Ut fra den dokumentasjonen som er kommet frem i Aftenposten og dialog med norske fagmiljøer, vil Helsedirektoratet fraråde at norske pasienter reiser til Medias Klinikum for å få regional kjemoterapi, sier han.

I 2015 og 2016 søkte seks pasienter om å få refundert utgiftene de har hatt ved Medias-klinikken fra staten. Alle fikk avslag fra Helfo, fire fordi behandlingen anses som eksperimentell, én fordi behandlingen ble gjennomført før regelverket inntrådte, og én fordi søkeren ikke var norsk statsborger.

Kreftforeningen: – Kan gi falske forhåpninger

Kreftforeningens Anne Lise Ryel mener behandlingen med regional kjemoterapi ved Medias Klinikum er å anse som en eksperimentell behandlingsform.

Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel mener sårbare kreftpasienter lett kan bli utnyttet av kyniske aktører. Kreftforeningen vil ikke anbefale pasienter å reise til Medias Klinikum, først og fremst på grunn av den manglende dokumentasjonen på behandlingen.

– Vi forstår og respekterer at uhelbredelig syke og de pårørende vil prøve alt, men synes alle skal tenke grundig gjennom hvordan den siste tiden skal være.

Torkel Oftedal sier Oncolomed har svært liten respekt for Kreftforeningens arbeid.

– Vi mener Kreftforeningen burde gått i bresjen for pasientene som trenger det i dag, også ved å motivere myndigheter, organisasjoner eller andre til å få den mest moderne kreftbehandlingen i Norge.

Aigner avviser kritikken

Professor Karl R. Aigner ved Medias Klinikum avviser all kritikk mot metoden han bruker. Han gir følgende kommentar:

– De norske kreftspesialistenes uttalelser er overhodet ikke sanne.

– Det er ingen tvil om at Medias Klinikums behandlingsresultater for kreftpasienter med langt fremskreden diagnose er overlegent bedre enn ved vanlig cellegift. Det store flertallet av pasientene responderte ikke lenger på ordinær cellegiftbehandling og hadde dårlige prognoser, skriver Aigner, uten å legge ved dokumentasjon på effekten av behandlingen.

På advarselen fra helseminister Bent Høie svarer Aigner:

– Jeg er enig i at Norges helseminister burde advare folk mot å ta udugelige behandlinger. Men det er ikke dét Oncolomed tilbyr, i det minste ikke for de pasientene som henvises til oss, skriver Aigner.