UDI vil myke opp regelverket: – Barn bør ikke straffes for foreldrenes juks

Utlendingsdirektoratet (UDI) vil endre reglene for å trekke statsborgerskap, slik at asyl-juks ikke rammer uskyldige barn og barnebarn.

– Vi vil myke opp et firkantet lovverk, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Det vekket sterke reaksjoner da Aftenposten i februar skrev om en palestinsk familie som ble fratatt sine norske pass etter 27 år i Norge.

Fordi UDI mener et ektepar ga uriktige opplysninger da de kom til Norge i 1990, fikk også barn og barnebarn beskjed om å levere inn passet og forlate Norge.

Både politikere og privatpersoner har stemplet praksisen der hele familier med barn og barnebarn rammes som urettferdig og skammelig.

Det har fått UDI til å foreslå konkrete endringer, slik at barn ikke straffes for noe som skjedde før de ble født.

I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet foreslår direktør Frode Forfang å endre lovverket slik at barn og barnebarn ikke rammes i saker der statsborgerskap tilbakekalles.

– Det skal fortsatt ha alvorlige konsekvenser å gi grovt uriktige opplysninger. Men dagens regelverk og praksis gir imidlertid utslag som av mange blir oppfattet som urimelige. Enkeltsaker har fått oppmerksomhet og skapt debatt som er med på å svekke regelverkets legitimitet, sier Forfang.

Ikke lenger automatikk

UDI foreslår at barn og etterkommere ikke lenger automatisk mister statsborgerskapet hvis foreldrene må innlevere sine norske pass.

– Hva slags praktiske følger får endringene?

– Dette er konkrete justeringer der vi runder av kantene i regelverket slik at vi slipper utslagene som mange – også de som ønsker et strengt regelverk – oppfatter som urimelige. Slik vi tolker debatten ønsker man ikke at dette skal ramme personer som selv ikke har gjort seg skyldig i juks. Vi foreslår også en oppmyking der det også skal mer til for å utvise i en del tilfeller. Det er jo ikke selve tilbakekallet som er mest inngripende, men en eventuell utvisning i neste runde. Vi åpner for større skjønn i behandlingen av dem som ikke selv klandres. Det må mer til for å utvise dem som ikke selv har skyld i at statsborgerskapet er ugyldig.

Det understrekes at man skal legge større vekt på barnas uskyld og tiden som har gått når vurderingen av forholdsmessighet.

UDI har ennå ikke fått noe svar på brevet.

Skal slippe å tyste på foreldrene

I vurderingen av utvisning bør det også legges vekt på om man legger kortene på bordet og samarbeider om å oppklare riktig identitet og bakgrunn.

Men UDI ønsker ikke å sette familiemedlemmer opp mot hverandre.

– Nei, tvert imot. Etterkommere skal ikke utvises selv om de gjentar uriktige opplysninger. Vi ønsker å myke opp regelverket slik at man ikke kommer i en urimelig situasjon som forutsetter at etterkommere må korrigere opplysninger fra egne familiemedlemmer, sier UDI-direktøren.

I dagens vedtak om tilbakekall av statsborgerskap understrekes det at både foreldre og barn kan søke om ny oppholdstillatelse etter tilbakekall. UDI ønsker nå at det blir mulig å gi en slik tillatelse til å bli i Norge samtidig som UDI sender ut varsel om tilbakekall.

– En del av kommunikasjonen fremstår som mer skremmende enn nødvendig i saker der vi likevel ikke utviser. Vi foreslår en praksisendring som innebærer at vi direkte kan gi en ny tillatelse uten at det må søkes først.


Hjelper ikke Mahads sak

– Vil disse endringene kunne få konsekvenser for den mye omtalte Mahad Adib Mahamud-saken?

– Dette berører ikke hans sak direkte, bortsett for at vi åpner for retten til fritt rettsråd uten behovsprøving. Det skal bli lettere å klage på forvaltningens beslutninger om tilbakekall og å prøve saken i rettssystemet.

Forfang mener endringene vil bidra til å styrke oppslutningen om prinsippet med å straffe utlendinger som jukser seg til asyl eller statsborgerskap.

– UDI har nå har mange saker der det vurderes å tilbakekalle statsborgerskap. Å gi uriktige opplysninger om identitet anses som et grovt brudd på utlendingsloven, særlig når det skjer når en kommer til landet. For at denne praksisen skal ha tilstrekkelig legitimitet og oppslutning, er det viktig å myke opp det som oppfattes som firkantet. Jeg mener at dette er tiltak som burde kunne få bred oppslutning. Det vil styrke regelverket for øvrig. Det rokker ikke ved hovedprinsippet om at det å gi grovt uriktige opplysninger, skal få konsekvenser, sier Forfang.

I dag er alle sakene om tilbakekall av statsborgerskap satt i bero fordi Stortinget skal behandle et forslag om at slike saker bør avgjøres i rettssystemet istedenfor i utlendingsforvaltningen.

Forfang understreker at dette brevet bare handler om regelverk og praksis, og ikke om hvem som skal avgjøre sakene.

Stang hilser forslaget velkommen

Fabian Stang (H), statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg i Justis- og beredskapsdepartementet, er begeistret for forslagene:

– Jeg har sans for UDIs tilnærming i disse spørsmålene, men det er selvsagt statsråden og regjeringen som avgjør, sier Stang.

UDI foreslår at selv om foreldrene mister sitt norske pass, skal UDI ikke automatisk ta statsborgerskapet fra deres barn.