Norge

9 av 10 leger opplever forsinkelser fordi datasystemene ikke fungerer

Når lege Nina Wiggen henviser pasienter til sykehus, følger hun ofte opp med telefon, brev eller faks for å sikre at beskjeder kommer frem.

Allmennlege Nina Wiggen følger ofte opp henvisning til sykehus med en telefon, for hun stoler ikke alltid på at elektronisk kommunikasjon fungerer.Foto: Pål Bergstad
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

— Min opplevelse er at vi har store utfordringer når det gjelder elektronisk samhandling og kommunikasjon. Det gjelder både når jeg er i kontakt med sykehus, primærhelsetjenesten og andre instanser, sier allmennlege Nina Wiggen.

Hun er fastlege ved Gransdalen Legesenter i Oslo, og er en av legene som jevnlig opplever at pasienter må vente fordi datasystemene ikke fungerer godt nok.

Hun sikrer seg derfor ofte ved å sende brev i posten eller ringe.

— Hvis jeg for eksempel skal henvise en pasient som har plager som kan minne om hjertesykdom, som ikke er akutt, så ringer jeg sykehuset for å forsikre meg om at beskjeden kommer frem. Og når det gjelder øyeblikkelig hjelp må vi alltid ringe, sier Wiggen.

Opplever forsinkelser

Legeforeningen har nylig utført en spørreundersøkelse der både leger og vanlige folk er spurt om de har opplevd at dataproblemer har ført til forsinkelser. Svarene er nedslående:

 • 90 prosent av legene har opplevd dette.
 • 10 prosent av pasientene sier det samme.
 • Blant pasienter som har opplevd forsinkelser er det i første rekke mellom fastlegen og sykehuset at forsinkelsen har oppstått; 45 prosent av dem som hadde opplevd forsinkelse peker på dette.
 • Dernest svarer 25 prosent at forsinkelsen skyldtes forhold hos fastlegen.

Henvisningen kommer feil

Allmennlegene samarbeider godt med hjemmesykepleien og kommunale omsorgstjenester når det gjelder elektronisk meldingsutveksling, mener fastlege Wiggen.

— Men dette samarbeidet er foreløpig fraværende med NAV og helsestasjon. Der ville det vært svært nyttig for helsepersonell og pasienter om det også kom på plass.

Kristian Munthe, kontorsjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV sier de sendte et brev til alle landets leger i april der de informerte om en ny mulighet til å utveksle meldinger elektronisk med NAV.

— Både NAV og legene har lenge hatt et ønske om å kunne utveksle informasjon elektronisk på en sikker måte. Vi har derfor jobbet med å utvikle den elektroniske samhandlingen og kommunikasjonen mellom oss, og nå har NAV en slik tjeneste på plass. Fra legenes side forutsetter dette en oppdatering av deres elektroniske pasientjournalsystem. Alle vil ikke komme på med engang fordi dette avhenger av når deres dataleverandører ha videreutviklet sine løsninger. De aller første er så vidt i gang, og flere og flere vil ta i bruk den nye muligheten. Arbeids- og velferdsdirektoratet forventer at i løpet av sommeren vil ca halvparten av fastlegene ta i bruk denne nye samhandlingskanalen, som vil bidra til en mer effektiv kommunikasjon og dialog mellom leger og NAV, sier Munthe.

Allmennlegene får alltid beskjed om at den elektroniske henvisningen er mottatt fra sykehusene.

- Problemet er at henvisningen kan havne på feil adresse eller ikke blir behandlet videre, dermed er vi i god tro om at den er ivaretatt uten at den egentlig er det.

Nina Wiggen bruker mye av sin arbeidstid på å følge opp prøvesvar, henvisninger og annet gjennom post og telefon. I tillegg er hun nøye med å be pasientene ta kontakt med henne dersom de ikke har hørt noe innen viss tid.

— Og det skjer altfor ofte at pasienten kommer tilbake uten at de har fått beskjed fra sykehuset. Ofte har de ikke fått time, sier Nina Wiggen.

Bruker lite tid direkte på pasienter

President i Legeforeningen Hege Gjessing mener det er nedslående at 9 av 10 leger opplever at de hindres i jobben sin på grunn av mangelfull IKT.

-Nedslående tall, sier Hege Gjessing.

— Det sier mye om hvor stort uforløst potensial som ligger i å benytte gode, formålstjenlige IKT-verktøy.

Hun opplyser at sykehusleger bruker rundt bare 40 prosent av arbeidsdagen på direkte pasientrettet arbeid, mot 60 prosent for ti år siden, og mener denne tendensen er negativ og har gått for langt.

Pasientopplysninger forsvinner

— Det er på høy tid at vi får på plass IKT-verktøy som er med å snu denne utviklingen. Det er godt kjent at IKT-systemene i for liten grad samhandler med hverandre, det være seg mellom avdelinger på sykehus, mellom sykehusene og mellom sykehus og fastlegene. Vi har de siste årene sett en rekke eksempler på at kritisk pasientinformasjon har gått tapt som følge av at systemene kommuniserer for dårlig med hverandre.

Hege Gjessing sier det er leger og annet helsepersonell som vet hvor skoen trykker.

-Tilbakemeldinger fra våre medlemmer viser med all tydelighet at fagmiljøenes behov må lyttes til i større grad når det utvikles IKT-systemer for helsetjenesten.

Legeforeningen etterlyser et tydeligere samspill slik at IKT-systemene bidrar til å bedre pasientsikkerheten, og ikke til mer byråkrati og administrasjon.

-Nye løsninger vil kreve styrket nasjonal prioritering, koordinering og finansiering. Det må gjennomføres en nasjonal koordinert IKT-satsing i helsetjenesten.

-Hva tenker Legeforeningen om etablering av et eget E-helsedirektorat?

— Vi er avventende til om et eget, adskilt E-helsedirektorat vil bøte på situasjonen. Det er uklart hvilke virkemidler det nye direktoratet vil få og hvorvidt en slik sentralisering vil løse problemene.

Les også

 1. - Et varsel om helseopprør, Bent Høie

 2. Friskmeld sykehusene