EOS-utvalget retter kritikk mot PST i sin årsmelding

EOS-utvalget har funnet flere overtramp hos de hemmelige tjenestene. Noen av dem har rammet privatpersoner.

PST får sterk kritikk av EOS-utvalget.

EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, og i sin undersøkelse konkluderer de med en rekke lovbrudd, ifølge utvalgets pressemelding:

  • PST har registrert opplysninger om politisk engasjement og utlevert det til en aktør som driver med sikkerhetsklarering av personer. Dette er forbudt.
  • Utvalget har kritisert PST for å innhente en chatlogg på et ulovlig grunnlag.
  • PST har «i en stor andel saker» utlevert informasjon i forbindelse med sikkerhetsklarering uten å dokumentere det skriftlig. Dette er også et brudd på loven, skriver EOS-utvalget.

PST har i mange saker gitt informasjon til klareringsmyndigheter ved muntlig overlevering, uten skriftlig dokumentasjon. Dette er myndigheter som sikkerhetsklarerer personer.

– Det er et krav at alle skritt i en klareringsprosess skal være konkret og på en måte som gjør at man kan ettergå den i ettertid. Da er ikke muntlig informasjon holdbart, sier EOS-utvalgets leder Eldbgjørg Løwer (V).

Eldbjørg Løwer er leder for EOS-utvalget.

Sterk kritikk mot NSM

EOS-utvalget har også undersøkt Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Utvalget retter sterk kritikk mot tjenesten og mener NSM har krenket en persons rettigheter ved at det ble gjennomført en klareringsprosess det ikke var grunnlag for.

«Den uhjemlede klareringsprosessen har fått faktiske negative følger for klageren. Utvalget understreker at en klareringsavgjørelse kan ha avgjørende betydning for en person livssituasjon og videre yrkeskarriere», heter det i EOS-utvalgets årsrapport.

– Kan miste jobben

– Jeg kan ikke gå nærmere inn på saken. Men det er klart at det kan få stor betydning om en person i en gitt stilling plutselig får beskjed om at vedkommende ikke fyller kravene til å sitte i den. Da må jo vedkommende slutte eller få en annen stilling, sier Løwer.

Les også

Dramatisk oppgjør mellom Norges hemmelige tjenester: PST og E-tjenesten er dypt uenige om ny spionlov.

«Det er klart kritikkverdig at klareringsmyndigheten har gjennomført et inngripende tiltak uten at det forelå reelt behov for sikkerhetsklarering», heter det videre.

EOS-utvalget skal føre en uavhengig kontroll av de hemmelige tjenestene og etterse at de holder seg innenfor regelverket, særlig for å hindre at enkeltpersoner blir utsatt for ulovlig overvåking.

Men utvalget har ingen sanksjonsmuligheter, annet enn å informere Stortinget og de ansvarlige statsråder.

– Vi hadde en lignende sak i fjor, da foreslo vi for Stortinget at det bør innføres en erstatningsordning for personer som blir utsatt for uhjemlet klarering, sier Løwer.

E-tjenesten

EOS-utvalget har også undersøkt E-tjenesten og skriver E-tjenesten har gitt uttrykk for at de hadde hjemmel til å gjennomgå informasjon som stammer fra kommunikasjon mellom personer i Norge, selv om denne var ulovlig samlet inn.

Videre mener EOS-utvalget at det knytter seg «begrunnet tvil» til lovligheten av tjenestens innhenting av informasjon fra åpne kilder om norske personer mens de oppholder seg i Norge.