Norge

Sexarbeiderne ble overlatt til seg selv da koronaen kom. Flere solgte sex selv om de var redde for å smitte andre.

Sexarbeidere dumpet priser, solgte sex uten kondom og tok kunder de ellers ville sagt nei til for å få penger til mat og bolig da koronakrisen var et faktum, viser ny rapport. Bildet viser sexarbeider i Oslo i 2007. Foto: Stein Bjørge

Ny rapport beskriver hvordan koronakrisen rammet mennesker som selger sex i Norge.

 • Marianne Stensland
  Journalist

Det er lovlig å selge sex i Norge. Da koronapandemien rammet, kom et midlertidig forbud for å hindre spredning av viruset, men det stanset ikke sexsalget.

Rapporten «Oversett og etterlatt» forteller om konsekvensene av koronakrisen for personer som fortsatte å selge sex etter forbudet og de øvrige nedstengningene.

Den påpeker at:

 • Det ble ikke innført noen ordninger som ga sexarbeidere noen form for kompensasjon for økonomisk tap.
 • Dette førte til at flere solgte sex selv om de var redde for smitte og for å bryte forbudet.
 • De dumpet priser, solgte sex uten kondom og tok kunder de ellers ville sagt nei til, for å få penger til mat og bolig.
 • Flere rapporterer om vold og ubehagelige opplevelser med kunder. Terskelen for å anmelde slike tilfeller var høyere fordi man da risikerte å bli straffet for brudd på smittevernreglene.
 • Sexarbeiderne har knapt hatt noe hjelpeapparat å henvende seg til.

En svært vanskelig situasjon

– Poenget med rapporten er å synliggjøre konsekvensene av koronapandemien for enkeltpersoner og grupper, men også for samfunnet, hvis man velger å la noen stå utenfor, sier Bjørg Norli, leder for Prosenteret.

Hun forteller at de raskt opplevde at situasjonen ble vanskelig for personer som ikke har rettigheter eller opphold i Norge, som er de fleste av dem senteret er i kontakt med, og som selger sex i Norge.

– Vi tok kontakt med myndigheter lokalt og nasjonalt for å prøve å få til en dialog om hva man tenkte rundt denne gruppen. Da «lockdownen» kom, stengte mange grenser, og det ble også vanskelig for mange å komme seg ut av landet, sier Norli.

Flere vegret seg også for å reise, og situasjonen ble svært vanskelig for dem som ble igjen.

Vil ha avklart hvor langt smittevernloven strekker seg

Rapporten kritiserer manglende krisehjelp på prostitusjonsfeltet. Til sammenligning ble det satt inn betydelige ressurser for å hindre smitte blant rusavhengige.

Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet var viet et eget kapittel i Helsedirektoratets nasjonale veileder «Koronaviruset – beslutninger og anbefalinger». Kommunene ble blant annet rådet til å opprettholde lavterskeltilbud for personer med rusmiddelproblemer og tilby håndsprit til personer i gatemiljøer. I tillegg ble kommunene pålagt å gi tilgang til sterilt brukerutstyr.

Ifølge rapporten ble helsepersonell på Prosenteret beordret til helsetjenester i rusfeltet.

Smittevernloven § 1–2 fastsetter at lovens bestemmelser om tjenester og tiltak «gjelder for enhver som oppholder seg i Norge». I lovens § 6–1 åpnes det for at den som står i fare for å bli smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom, har rett til nødvendig smittehjelp i form av «vaksinasjon, informasjon og annen nødvendig forebyggende hjelp».

– Tilbakemeldingene fra dem som fortsatt var aktive i prostitusjon, var veldig negative, sier Bjørg Norli, leder for Prosenteret, om tiden etter at Norge stengte ned 12. mars. Foto: Espedal, Jan Tomas

Prosenteret mener det nå må klargjøres om smittevernloven gir anledning til bistand i form av økonomisk støtte og bolig til personer uten rettigheter i Norge.

– Vi må huske på at dette handler om hva som skal gjøres under en pandemi, ikke ellers. Det vi vil ha avklart fra Helsedirektoratet, er hvor langt smittevernlovens paragraf 6–1 strekker seg når det gjelder forebyggende smitteverntiltak for personer som oppholder seg i Norge, sier Bjørg Norli.

– Må avgjøres av Arbeids- og sosialdepartementet

Slik svarer helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en e-post til Aftenposten:

«Jeg forstår at koronasituasjonen setter mennesker som selger sex, i en ekstra vanskelig situasjon. Etter smittevernloven skal kommunene sørge for informasjon og forebyggende tiltak for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, og tilby undersøkelser, behandling og pleie.»

Høie understreker at dette også omfatter tiltak knyttet til salg av sex, og at kommunene skal ha en smittevernplan.

«I arbeidet med en slik plan vil det være aktuelt at kommunene også vurderer risiko knyttet til salg av sex», skriver Høie.

Ifølge Helsedirektoratet skal ikke personer uten lovlig opphold avkreves betaling for covid-19-relatert behandling i spesialisthelsetjenesten.

– Når det gjelder støtte til husleie eller andre nødvendige utgifter, er dette noe som må avgjøres av Arbeids- og sosialdepartementet, sier Linda Granlund, direktør for divisjon folkehelse og forebygging.

Viser til tidligere svar

Personer som selger sex, beskrives i rapporten som en «svært mobil gruppe som har hyppig nærkontakt med et bredt tverrsnitt av befolkningen». Forfatterne konkluderer med at myndighetene bør klargjøre om smittevernloven åpner for bistand i form av økonomisk støtte, dessuten bolig, til personer som ikke har fulle rettigheter i Norge, som smittevernhjelp.

Det vil ikke arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) svare på.

Han viser til et tidligere avgitt svar i Stortinget, der han informerte om at det ikke er planlagt noen endringer i regelverket. Personer som oppholder seg ulovlig i Norge, omfattes ikke av de generelle trygdeordningene og får derfor i utgangspunktet heller ikke økonomisk sosialhjelp.

Aftenposten har sendt Isaksen flere spørsmål om hvilke tiltak det kan bli aktuelt å iverksette for sexarbeidere dersom man får en ny smittebølge med stengte grenser og reiserestriksjoner.

«Jeg viser til mitt svar til Nicholas Wilkinson (stortingsrepresentant for SV, journ.anm.) i Stortinget 22. mai i år. Regjeringen vurderer for øvrig fortløpende situasjonen knyttet til smitteverntiltak generelt. Spørsmål om smittevern må stilles til Helse- og omsorgsdepartementet», svarer Isaksen via sin presseavdeling.

– Helsedirektoratet sier at spørsmål om støtte til husleie eller andre nødvendige utgifter som en del av smittevernlovens § 6-1, er noe som må avgjøres av Arbeids- og sosialdepartementet. Vil departementet vurdere dette?

«Vi viser til tidligere avgitt svar», skriver presseavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet.

Les også

 1. Sexselgerne bør ikke glemmes nå | Frank Rossavik

 2. Ekte feminister trakasserer ikke unge kvinner | Ingrid Åmlid og Hans Hagen

 3. Tidligere justisminister frykter at sexkjøpsloven har hatt feil effekt

Les mer om

 1. Prostitusjon
 2. Koronaviruset
 3. Smittevern