Norge

Statsadvokaten i Oslo gir politireformen skylden for at det må gis mye strafferabatt

Omorganiseringen har bidratt til den lange behandlingstiden for straffesaker, mener leder Jørn Maurud for Oslo statsadvokatembeter.

Førstestatsadvokat og embetsleder Jørn Maurud leder påtalemyndigheten i Oslo.
  • og NTB

Det er sterkt beklagelig at myndighetene bruker så lang tid i mange saker at domstolene må gi strafferabatt, mener han.

Maurud peker på at politietaten gjennomgår en meget omfattende omorganisering, som blant annet innebærer en sammenslåing og reduksjon av antall politidistrikter. Omorganiseringen pågår fortsatt. Situasjonen vil bedre seg når den er gjennomført, mener Maurud, ifølge NRK.

– Det er vår oppfatning at det midlertidige ressurstapet ved en så omfattende omorganiseringsreform nok er blitt underkommunisert underveis. Politiet bygger restanser, og det vil nok i tida fremover bli et etterslep av saker som blir gamle før situasjonen igjen blir bedre, sier Maurud.

En gjennomgang NRK gjorde i forrige uke, viser at det i mer enn hver femte straffesak måtte gis til dels betydelig strafferabatt på grunn av langvarig etterforskning, lang liggetid hos politiet og treghet i rettsvesenet.

Maurud er uenig med leder Marius Dietrichson for Forsvarergruppen i Advokatforeningen i at lang saksbehandlingstid hos politiet og i rettspleien først og fremst skyldes et holdningsproblem, ikke et ressursproblem.

Visepolitimester i Oslo politidistrikt, Bjørn Vandvik, fremholder at det er flere årsaker til at så mange saker får for lang behandlingstid. Digitalisering har gjort mange straffesaker mer kompliserte, kravene til bevisføring for domstolen øker og kapasitetsproblemer er et gjentagende fenomen.

I 39 av de 192 dommene med strafferabatt, var liggetiden så lang at det ble regnet som brudd på menneskerettighetene.