Nesten en halv million elever har svart: Her er syv viktige funn om mobbing i skolen

Elevundersøkelsen viser en liten nedgang i forekomsten av mobbing. Men det er stort sprik mellom andelen som sier de de blir mobbet og hvor mange som innrømmer å mobbe andre.

Illustrasjonsfoto: Siden 2013 har andelen norske skoleelever som oppgir at de blir mobbet 2–3 ganger i uken eller mer ligget stabilt på rundt 4 prosent.
  • Inger Lise Hammerstrøm
    Inger Lise Hammerstrøm

Tirsdag ble en analyse av tallene fra årets Elevundersøkelse offentliggjort. I alt 447.543 elever har svart på spørsmål om mobbing og arbeidsro i sitt skolemiljø. Det er det største antall som noensinne har besvart Elevundersøkelsen.

Her er syv funn som viser status på mobbing blant norske elever.

1. Færre oppgir at de blir mobbet

I flere år lå andelen som oppga å bli mobbet to-tre ganger i måneden eller mer på rundt 7 prosent. I 2013 så man et stort fall fra 6,8 prosent året før til 4,3 prosent. Frem til 2016 lå tallet stabilt på rundt 4 prosent.

Lavest andel var det i 2015. Da oppga 3,7 prosent at de ble mobbet. I 2016 gikk tallet opp til 6,3 prosent, mens i 2018 oppga 6,1 prosent at de hadde blitt mobbet av medelever, voksenperson, digitalt eller en kombinasjon av de tre.

Den kraftige nedgangen fra 2012 til 2013 skyldes at man delte spørsmålet i to, der man kunne huke av for om man følte seg krenket eller mobbet eller begge deler. I 2016 slo man sammen de to spørsmålene igjen, og ifølge rapporten kan det være årsaken til at tallene gikk opp igjen.

2. Flest jenter i femteklasse som mobber

I grunnskolen ligger jentene høyest på andelen som blir mobbet. Samtidig går andelen som bli mobbet ned for hvert år. Unntaket er niende trinn, da går andelen jenter som sier de blir mobbet opp fra 4,5 prosent på åttende trinn til 4,9 prosent på niende trinn.

På videregående oppgir under 3 prosent at de blir mobbet, men da er det flest gutter som blir utsatt for mobbing.

Mens gutter er mer fysiske i mobbingen enn jenter, viser en metastudie fra 2008 at gutter er like mye involvert i indirekte krenkelser som jenter.

Direkte mobbing omfatter for eksempel trusler og vold, mens indirekte mobbing omfatter ryktespredning og isolering.

3. Jenter fryser ut, gutter er fysiske

Mobbing blir delt inn i tre ulike kategorier

  1. Kalt stygge ting og ertet på en sårende måte på skolen
  2. Holdt utenfor og baksnakket på skolen
  3. Slått, dyttet eller holdt fast på skolen

Et klart flertall, 3 prosent, sier de blir verbalt mobbet. 2,1 prosent sier de blir holdt utenfor, mens 1,1 prosent sier de har opplevd fysisk mobbing.

Selv om jenter stort sett er i flertall i den første kategorien, er det liten forskjell mellom kjønnene gjennom hele grunnskolen og videregående. Det største spriket er i VG 2. Da oppgir 1,3 prosent av jentene at de blir verbalt mobbet, mens tallet for gutter er 1,7 prosent.

Forskjellen mellom kjønnene er klart størst i kategori 2, der dominerer jentene, mens guttene dominerer i kategori 3. Til gjengjeld er det mindre forekomst av fysisk mobbing, størst forekomst er det på 5. trinn, da oppgir 2,9 prosent av guttene at de blir slått, dyttet eller holdt fast på skolen.

4. Svært få som mobber

Det er et stort sprik mellom dem som opplever å bli mobbet og andelen som oppgir at de har vært delaktig i mobbing.

Bare 0,4 prosent oppgir at de mobber to eller tre ganger i måneden, mens 1,9 prosent oppgir at de blir mobbet to til tre ganger i måneden.

5. 10. trinn mobber mest

Uansett alderstrinn holder prosentandelen som oppgir at de har vært delaktig i mobbing seg under 1 prosent. Likevel er det ett alderstrinn som peker seg ut.

10. trinn har størst forekomst av mobbere i følgende kategorier:

  1. Jeg har kalt andre stygge ting og ertet på en sårende måte på skolen
  2. Jeg har holdt andre utenfor og baksnakket på skolen
  3. Jeg har slått, dyttet eller holdt fast andre på skolen

I tabellen under er kategori 1, 2 og 3 forkortet til henholdsvis verbal, holdt utenfor og fysisk mobbing.

6. Digital mobbing

I kategorien digital mobbing oppgir kun 1,9 prosent at de er blitt mobbet i sosiale medier to til tre ganger i måneden eller mer.

Ifølge Medietilsynet har 8 prosent av barna som svarte i undersøkelsen opplevd at noen har vært slemme eller mobbet dem på internett, spill eller mobil.

NTNU forklarer forskjellen i tallene med at kriteriet i Elevundersøkelsen er to ganger i måneden eller mer, i Medietilsynets undersøkelse holder det at man er blitt utsatt for det en gang i måneden.

Les også: Hva gjør du hvis du blir utsatt for mobbing på nett?

7. Hvem blir elevene mobbet av?

Medelever utgjør den klart største andelen av hvem som mobber, i 59,8 prosent av tilfelle oppgir mobbeofrene at de er mobbet av medelever. Mens 18,8 prosent oppgir at de blir mobbet av voksne.