Oppretter nasjonalt analysesenter for å bekjempe arbeidskriminalitet

Et nasjonalt analysesenter er blant de over 20 tiltakene Regjeringen i dag kommer med for å bekjempe arbeidskriminalitet.

Statsminister Erna Solberg og Regjeringen legger tirsdag frem en handlingsplan for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Andre tiltak er kutt i antall underleverandørledd i offentlige kontraktskjeder og styrket informasjon og samarbeid mellom kontrolletatene. De over 20 tiltakene blir lagt frem på en pressekonferanse i Statsministerboligen klokken 15 tirsdag.

Aftenposten skrev mandag at et utvalg vil ha en egen enhet forå inndra penger fra økonomisk kriminalitet og annnen kriminalitet.

Bedre etteretning og analyse

Innenfor skatteetaten har det i lengre tid vært pekt på behovet for bedre etteretning og analyse for å takle utviklingen innen arbeidskriminalitet. Nå får Politidirektoratet og Skattedirektoratet i oppgave å utrede et tverretatlig analysesenter.

Det har også vært etterlyst et nasjonalt trusselbilde basert på konkrete etteretningsrapporter. Det samme gjelder styrket informasjon og samarbeid mellom ulike kontrolletater som skatt, Nav, politi og toll.

Tiltakspakken som legges frem i dag er resultat av et trepartssamarbeid mellom Regjeringen, Landsorganisasjonen og Næringslivets Hovedorganisasjon.

Startet med et brev fra LO

Blant annet etter at Aftenposten i flere artikler satte fokus på kriminalitet i byggebransjen, sendte LO et brev til Regjeringen 8. april i fjor. Der viste de til at sosial dumping fortsatt var et problem til tross for mange tiltak og tre handlingsplaner fra den rødgrønne regjeringens side.

"Den seinere tiden synes trusselbildet å ha blitt enda mer alvorlig, ved at sosial dumping og norsk arbeidsliv stadig oftere knyttes til alvorlig økonomisk kriminalitet, skatteunndragelser, voldskriminalitet, bakmenn og til dels mer mafialiknende tilstander. Arbeidstilsynet møter på sine tilsyn blant annet skatteunndragelse, trygdesvindel, identitetskjøp, ulovlig innvandring samt tollsvindel ved import av byggevarer", skrev LO, som ba om en helhetlig strategi på området.

Flere møter mellom partene underveis

Det har vært flere møter underveis, og resulterte blant annet et topppmøte i Statsministerboligen 16. september i fjor med representanter for flere departementer og etater.

Omtrent samtidig bevilget Regjeringen 25 millioner kroner til tverretalige aksjoner mot arbeidskrim landet rundt.

Samtidig er det startet et arbeid for å forenkle kontrollen med underleverandører.