Regjeringsadvokaten om tingrettsdommerens Behring Breivik-vurdering: Galt, feilaktig, mangelfullt og svakt fundert

Staten ber lagmannsretten prioritere ankesaken mot Behring Breivik og beramme den så raskt som mulig. Det kan likevel bli 2017 før saken kommer opp på nytt.

– Det er kø i lagmannsretten og en god del ventetid på topp prioriterte saker med folk i varetekt. Hvis jeg skal anslå noe, vil jeg si at saken ikke kommer opp før i 2017, sier advokat Øystein Storrvik, prosessfullmektig for Anders Behring Breivik (37).

Oslo tingrett mener soningsforholdene til 22. juli-terroristen Behring Breivik (37) bryter med menneskerettighetene.

Dommen i april fikk staten og Regjeringsadvokaten til å reagere kraftig. Fredag sendte Regjeringsadvokaten inn ankeerklæringen til lagmannsretten.

Der kommer det i klare ordelag frem hva de mener om vurderingen til tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic.

Tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic i Oslo tingrett ga 20. april terroristen Behring Breivik medhold i at soningsforholdene i de to fengslene han har sonet i representerte et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 3.Den slår fast at «ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff».

Mener tingrettsdommeren har tolket galt

Staten mener terroristen ikke på noe tidspunkt er eller har vært utsatt for «umenneskelig eller nedverdigende behandling», verken i faktisk eller rettslig forstand.

De mener han tvert imot er underlagt et "humant og ansvarlig" soningsregime som blir gradvis tilpasset ut fra løpende vurderinger.

Advokat Marius Emberland, som er prosessfullmektig for staten, mener tingretten har tolket kriteriet «umenneskelig eller nedverdigende behandling» etter EMK artikkel 3 galt.

Han mener terskelen er lagt for lavt for hva som skal regnes som brudd på konvensjonens bestemmelser, sammenlignet med hva som følger av relevant rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD).

Samtidig mener de beviskravet tingretten har lagt til grunn ikke er i samsvar med gjeldende rett.

De mener tingretten har trukket en "feilaktig linje" fra soningsforhold som kan diskuteres, ut fra fengselsfaglige vurderinger og skjønn, til hva som rettslig sett utgjør et brudd på menneskerettighetene.

De mener bevisvurderingen er mangelfull og ikke reflekterer bevisbildet som retten fikk presentert under hovedforhandlingen i rettssaken før påske i fengselet i Skien.

Reagerer på utsagn fra dommeren

Øystein Storrvik, prosessfullmektig for Behring Breivik snakker med Marius Emberland, prosessfullmektig for staten under hovedforhandlingen i Skien uken før påske.

Tingrettsdommer Andenæs Sekulic mener de sikkerhetsmessige aspektene har tatt overhånd ved fastleggingen av Behring Breiviks soningsregime.

Staten er kraftig uenig og skriver i anken at utsagnet "direkte tilsidesetter de profesjonelle fengselsfaglige vurderingene" som de mener gradvis har ført til endringer i soningsregimet.

Emberland kaller tingrettens vurdering er "svakt fundert".

Sier dommen ikke vil påvirke soningen

Øystein Storrvik, prosessfullmektig for Behring Breivik, sa dagen da dommen kom at isolasjonen må avsluttes og at Behring Breivik må få kontakt med andre mennesker.

Emberland gjør det imidlertid klart i anken at selv om tingretten mener Behring Breiviks soningsforhold bryter med menneskerettighetene, vil ikke myndighetene legge dette til grunn og dommen vil derfor ikke få noen betydning for terroristens soningsforhold.

Les også

Forsvarsadvokat Frode Sulland: «Det kan nesten virke som Emberland mener at rettsstat betyr at staten alltid har rett»

Storrvik har tre uker til å svare

De påpeker imidlertid at det kan hende at forholdene tingretten var opptatt av, som bruk av glassvegg ved besøk og samvær med andre innsatte, vil bli vurdert og at man her kan se til tingrettens vurderinger og premisser.

Men han understreker at det i så fall ikke innebærer noen erkjennelse av at dette så langt har vært noen brudd på massedrapsmannens menneskerettigheter.

Nå har Storrvik tre uker på seg til å gi sitt svar til anken før den senses til lagmannsretten.