Åpner tilsyn mot en institusjon tilknyttet psykiateren

Statsforvalteren har allerede åpnet tilsyn mot psykiateren og en kollega av ham. Nå må ledelsen for en institusjon de er tilknyttet svare for pasientbehandling.

Mette Yvonne Larsen representerer varsleren.

I en rekke artikler har Aftenposten beskrevet flere tilsynssaker mot psykiateren, som blant annet er anmeldt av forfatter Hilde Rød-Larsen.

Statsforvalteren åpnet 16. mai tilsyn mot en kollega av psykiateren etter å ha mottatt et nytt varsel fra en tidligere pasient.

Nå åpnes det også tilsyn mot en institusjon de er tilknyttet på bakgrunn av samme varsel.

Totalt er det nå til sammen åtte saker til behandling hos Statsforvalteren om psykiateren. Et av varslene går også på kollegaen og en institusjon de er tilknyttet. Det er derfor åpnet ti tilsyn. Det er Statsforvalteren som gjør tilsynet.

I varselet til Statsforvalteren, ført i pennen av den tidligere pasientens advokat, Mette Yvonne Larsen, trekkes det frem flere forhold. Blant andre disse:

  • Privatisering av behandlerrelasjonen.
  • Mangel på journaler.
  • Mangel på plan over terapien og uklarheter rundt diagnose.

I varslet hevder klager at hun ikke har mottatt noen form for journal. Hun skal kun ha fått en kort epikriseepikriseEpikrise er en kort, sammenfattende og skriftlig redegjørelse for årsak, utvikling og behandling av sykdom hos en pasient., som ifølge varselet ikke reflekterer det høye antallet timer varsleren har hatt hos kollegaen.

I varselet beskrives det også at pasienten skal ha fått tilgang til behandlerens hjem og ansvar for å lufte hunden. Det skal ha fremstått forvirrende for pasienten om dette var en vennetjeneste eller del av behandlingen.

Les også

Sakkyndig mener tidligere pasient ble traumatisert av kontakten med psykiateren. Nå har det kommet nok et varsel.

Ber om svar om hundelufting

Institusjonen må nå svare på blant annet dette i saken. Statsforvalteren spør også om det har vært kjent for ledelsen av institusjonen at pasienten skal ha hatt tilgang til behandlers hjem og luftet hunden. Statsforvalteren spør om hvordan dette i så fall er blitt håndtert.

Statsforvalteren ønsker også svar på hva slags diskusjoner og rutiner institusjonen har for å unngå privatisering og rollesammenblanding i pasientrelasjoner.

De ber også om å få tilsendt kopi av journalen med all korrespondanse og oversikt over hvem som har vært behandler til hvilket tidspunkt. Institusjonen må svare på hva slags rutiner den har for journalføring, og hvordan de følger opp disse.

Svarfristen er satt til den første juni og de tar sikte på å avslutte saken innen seks måneder.

– Utfyllende svar

Daglig leder ved institusjonen skriver i et svar til Aftenposten at Statsforvalteren behandler svært mange tilsynssaker i året, og at de i løpet av institusjonens levetid har mottatt fire klager.

«Når det er sagt: Hver klage er én klage for mye. Når det gjelder den spesifikke tilsynssaken vil vi selvsagt både følge den opp og gi et utfyllende svar til Statsforvalteren», skriver daglig leder.

Daglig leder svarer ikke på Aftenpostens spørsmål om ledelsen kjente til at pasienten skal ha luftet hunden til behandleren. De svarer heller ikke konkret på hvilke rutiner institusjonen har for føring av pasientjournal.

«Pasienter og andre helseinstitusjoner får utlevert journal på forespørsel. Daglig leder følger jevnlig opp at alle våre rutiner blir etterlevd», skriver lederen.

Føler seg rettsløs

Aftenposten etterspurte tirsdag kommentarer om tilsynet av psykiaterens advokat og kollegaen. De har foreløpig ikke svart på Aftenpostens henvendelser om denne saken.

Psykiaterens advokat Hallvard Helle har i alle disse åtte sakene uttalt at han ikke kan uttale seg om taushetsbelagte opplysninger.

Det er også uaktuelt for psykiateren å drive saksbehandling i mediene, ifølge Helle. Psykiateren har til de tidligere sakene sagt at han opplever seg rettsløs i møte med påstandene.

Kollegaen har til en tidligere artikkel Aftenposten beskrevet at taushetsplikten er bindene og at en kommentar derfor er umulig.

«Jeg vil som normalt er ved pasientklager, gi utfyllende svar til Statsforvalteren», skrev kollegaen til Aftenposten da.