Norge

Politibudsjettet har økt med over 5 milliarder på syv år. Likevel peker pilene nedover.

Politiet har fått over 3500 nye medarbeidere og budsjettet har økt med milliarder. Likevel sender de færre saker til domstolene, produserer færre narkotika- og trafikksaker, og setter færre i varetekt.

Politiet er blitt styrket med økt budsjett og nye stillinger. Likevel peker pilene nedover.
  • Harald Stolt-Nielsen
    Harald Stolt-Nielsen
    Journalist

Det viser tall først omtalt av Politiforum.

Siden 2011 har budsjettet til politiet økt med over fem milliarder kroner, viser denne grafen:

Oppklarer færre saker

Samtidig, fra 2010 til 2017, falt anmeldt kriminalitet med 19 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tall som er publisert av Politiforum viser at til tross for at politiet har 75.000 færre straffesaker å håndtere, så har antallet påtaleavgjorte saker falt med 85.103 saker i løpet av seks år, fra rundt 400.000 saker i 2011 til 314.416 i fjor.

Også antall saker som er oversendt domstolene har sunket kraftig, viser denne grafen:

Aftenposten har forsøkt å få et intervju med justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) eller øvrig politisk ledelse i departementet, men ingen fra departementet har gjort seg tilgjengelige til å svare på Aftenpostens spørsmål før helgen. Justisministeren har heller ikke besvart Politiforums spørsmål.

  • Går av som politidirektør: – Jeg ville ikke bli en leder som ble sittende for lenge

Riksadvokaten: – Uro over utviklingen

I Riksadvokatens bemerkninger for straffesaksbehandlingen i politiet i 2017 trekkes det frem at det «ses en forholdsvis stor reduksjon i antall registrerte narkotikaanmeldelser».

En tendens man har sett over flere år, heter det i bemerkningene fra Riksadvokaten. Tendensen ses tydelig her:

– Riksadvokaten har ikke gitt noe signal om svekket innsats mot grov narkotikakriminalitet, og har på bakgrunn av ulike tilbakemeldinger næret en viss uro over utviklingen hva gjelder innsatsen mot alvorlig, organisert kriminalitet generelt. Dette omfatter også de alvorlige narkotikalovbruddene, skriver førstestatsadvokat Harald Strand hos Riksadvokaten til Politiforum.

Fra 2013 til 2017 har antallet oppklarte saker falt drastisk, med 16,7 prosent. Det kan du se i denne grafen:

Saksbehandlingstiden på prioriterte områder er for lang. Assisterende politidirektør Håkon Skulstad

Politidirektoratet ber om tid

Politidirektoratet har kommentert tallene fra Politiforum. Assisterende politidirektør Håkon Skulstad erkjenner at politiet har en kapasitetsutfordring, men ber om tålmodighet.

– Vi ser at saksbehandlingstiden på prioriterte områder er for lang, og erkjenner at det er store variasjoner mellom distriktene, sier Skulstad til Politiforum.

Han trekker frem at politiet etter terroren 22. juli har brukt «betydelige ressurser» for å løfte politiets beredskap og evne til å håndtere større hendelser.

– Vi må ta innover oss at det i ettertid ble påvist klare svakheter i hvordan politiet var i stand til å håndtere en slik hendelse. Det var et misforhold mellom forventningene og det politiet leverte, og det var klart at norsk politi må forbedre seg, sier Skulstad.

Reformen, den såkalte nærpolitireformen, som politiet har vært gjennom, blir trukket frem som en påvirkning.

– Men nå er det skapt et godt grunnlag for å møte endringene i kriminalitetsbildet og videreutvikle tjenestene til befolkningen, sier Skulstad.

Leder av justiskomiteen: – Får mange bekymringer

Lene Vågslid (Ap), leder av justiskomiteen på Stortinget, sier til Politiforum at hovedinntrykket er at til tross for en styrking av politiet, så oppleves det ikke slik i politidistriktene.

– Vi får mange bekymringer fra tillitsvalget og ansatte i politiet om at innsatsen mot for eksempel organisert kriminalitet ikke er god nok, fordi ressursene ikke strekker til.

Tallene til Politiforum viser at det fra 2010 til 2017 har vært en nedgang i antall varetektssaker som er ført for domstolene. Det har falt spesielt de siste tre årene, kan du se av denne grafen:

Aftenposten omtalte i fjor at Norges største politidistrikt, Innlandet politidistrikt, har én politiarrest. For enkelte politi- og lensmannskontor kan det ta opp til syv timer å frakte en arrestant til arresten og komme seg tilbake.

Mindre tilgjengelig politi

Senterpartiets justispolitiske talskvinne og medlem av justiskomiteen Jenny Klinge, mener store avstander mellom innbyggerne og politiet er et vesentlig bidrag til at mindre kriminalitet blir anmeldt.

– Politiet er mindre tilgjengelig mange plasser både fordi den geografiske avstanden har økt og fordi det er blitt reduserte åpningstider. Mange melder også at det tar svært lang tid å komme igjennom hos politiets sentralbord, sier Klinge til Politiforum.

Les mer om

  1. Krim
  2. Justisdepartementet