Norge

Feil å gi gjengangere skylden for det høye sykefraværet

En ny studie avsanner myten om at en liten og permanent gruppe i befolkningen står for en stor del av sykefraværet hvert år.

En ny studie slår hull på myten om at det er samme personer som utgjør brorparten av sykefraværet.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist
afp000610496-GwXzUZWCX9.jpg

En stabil andel på 10-11 prosent av de sysselsatte står for ca. 80 prosent av sykefraværet hvert år. Men denne andelen utgjøres av ulike personer fra år til år. Derfor finnes det ingen stor gruppe av gjengangere å rette oppmerksomheten mot for å få fraværet ned.

Dette kommer frem i en ny studie utført av Arbeids— og velferdsdirektoratet. Studien presenteres på en konferanse i dag.

— Undersøkelsen stikker hull på myten om at det er de samme personene som har det lange fraværet. Her dokumenteres det at det er en betydelig utskiftning. Det betyr at vi har ny kunnskap å basere politikken vår på, sier Bjørn Gudbjørgsrud, direktør for tjenester i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Stor utskiftning

-Vårt viktigste funn var at de med høyt sykefravær ikke utgjorde noen stabil gruppe, heter det i studien som gjengis i publikasjonen «Arbeid og Velferd».

Det betyr at vi har ny kunnskap å basere politikken vår på Folk med høyt fravær i årene 2007 til 2012 er fulgt både bakover og fremover i tid. Derfor kan man slå fast at «andre personer trer inn i gruppene med høyt fravær i de påfølgende årene og at andre har vært i gruppene de forutgående årene.»

— En viktig konsekvens av vårt funn er at det neppe er mulig å sette i verk egne tiltak for de personer som befinner seg i gruppen med høyt sykefravær i løpet av et år. Gruppen er stor og skiftende, sies det i analysen.

To forklaringer

Ifølge studien er det to hovedforklaringer på hvorfor ikke gjengangere står for mesteparten av fraværet hvert år.

 • Regelverket tilsier at dersom man har høyt fravær ett år, kan man ikke ha like høyt fravær året etter på grunn av regler om maks ett års sammenhengende sykemelding.
 • Personer med langvarig fravær gjenvinner sin arbeidsevne, og er av den grunn er mindre borte fra jobben på grunn av sykdom.
En betydelig andel av dem med høyt fravær er på vei mot mer langvarige ytelser. En medvirkende årsak til at de som har høyt sykefravær ett år har lavere fravær årene i etterkant, skyldes også at de forlater arbeidsstyrken. Etter fem år var omtrent en fjerdedel av de langtidssyke i 2007 ute av arbeidslivet.

Studien viser også at bare mellom 12-18 prosent av dem som bruker opp sykepengerettighetene sine, går tilbake til fullt arbeid i løpet av seks måneder.En betydelig andel av folk med høyt fravær er på vei mot mer langvarige ytelser.

Arbeid som medisin

Les også

Slik halverer de sykefraværet

Gudbjørgsrud påpeker derfor at noe av det viktigste er virmidler for å beholde folk i yrkeslivet. Selv tar han til orde for økt bruk av graderte ytelser.— Det er helt essensielt, sier han.

— Andre virkemidler er mer aktivt skifte av jobb, dersom det er jobben som er årsaken til fravær, sier han, og legger til at leger i større grad bør anbefale arbeid istedenfor medisiner for å få folk tilbake i yrkeslivet.

- Når mesteparten av fraværet utgjøres av en stabil andel av befolkningen - men likevel ulike mennesker fra år til år - tyder det på at dette faktisk er langtidssyke - folk med kreft, slag og lignende?

— Det er en viktig hypotese, som undersøkelsen ikke gir svar på, sier Gudbjørgsrud. Han legger imidlertid til at man må se om man gjør ting riktig i Norge, så lenge vi har det høyeste sykefraværet i OECD og i utgangspunktet har en frisk befolkning.

Liten kjønnsforskjell

Forskerne har også undersøkt kjønnsforskjeller og funnet ut at de er små, når man ser bort fra gravide. Sistnevnte sto for 9 prosent av de tapte dagsverkene i gruppen med høyt sykefravær i 2007.

Selv om hovedfunnet i studien er at de med høyt sykefravær ikke utgjør noen stabil gruppe, påpeker forskerne at det finnes en mindre gruppe gjengangere av «personer som har tilbakevendende perioder med høyt sykefravær.»

— De bør følges opp særskilt, men det utgjør altså ikke den store utfordringen, påpeker Gudbjørgsrud.

Les også

 1. Trygd skyldes ikke sosial læring

 2. Fikk sparken av kommunen etter tre års sykefravær

 3. Normert syk?

 4. Kroppspress årsak til uforklarlig høyt sykefravær?