Flere barnevernsbarn har bodd isolert. Både de og fagpersonene mente de burde bodd med andre.

Flere barn er blitt boende isolert, til tross for at hjemkommunen har ment at barnets beste vil være å bo med andre barn eller i fosterhjem, skriver VG.

Antallet barn som bor i enetiltak eller alene i institusjon, har mer enn fordoblet seg fra 2014 til og med 2018, ifølge en kartlegging VG har gjort.

Flere barnevernsledere i flere store kommuner sier til VG at en rekke barn er blitt plassert alene under såkalte «enetiltak» i strid med deres faglige råd. Det er Barne-, ungdoms- og familieenheten (Bufetat) som gjør de fleste plasseringene.

Blant annet har Stavanger kommune de siste fem årene hatt 22 barn som har bodd isolert fra andre barn. 17 av barna skulle aldri bodd slik, mener kommunen, mens én ønsket det selv. I Bergen kommune har 24 barn hatt enetiltak mellom 2014 og 2018, og i et fåtall av sakene er enetiltak det beste for barnet, sier kommunen.

Trond Nygard-Sture i Bufetat region vest sier han er enig med kommunene i at antall barn som har bodd i enetiltak, har vært for høyt de siste årene. Han sier også at i noen tilfeller har barn som skulle bo i gruppetiltak, bodd alene i påvente av at andre barn skulle flytte inn.

Han sier videre at opplysningene barnevernslederen i Stavanger har gitt til VG, ikke samsvarer med deres opplysninger. Han sier de har vært dialog med kommunen om dette og at de har et felles ønske om å gå gjennom sakene. Om Bergen svarer Nygard-Sture at de har løpende dialog om alle plasseringer og at kommunen har beskrevet ønske om enetiltak i søknader om institusjonsplass og i møter om enkeltbarn.