Norge

Høie skal ta stilling til ny fosterdiagnostikk-test

Gravide som risikerer å bære frem et barn med alvorlig, arvelig sykdom, bør kunne få svar ved hjelp av en enkel blodprøve, mener Bioteknologirådet.

Foreldre som er bærere av alvorlige, arvelige sykdommer bør få tilbud om ny test i svangerskapet, mener Bioteknologirådet.
  • NTB
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

Flertallet på 12 av 15 medlemmer gikk på rådets møte denne uken inn for at blodprøven NIPD skal tilbys denne gruppen. Anbefalingen er nå oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, som skal ta den endelige avgjørelsen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har allerede godkjent at en slik blodprøve (NIPT) kan benyttes for å teste for kromosomfeil, som Downs syndrom, innen visse vilkår.

  • Les hva Aftenposten mente om Høies beslutning: Denne blodprøven vil føre til færre farlige undersøkelser

– Mindre belastende test

Bioteknologirådet ønsker nå å utvide gruppen som kan tilbys blodprøve i stedet for morkake- eller fostervannsprøve.

– Det er en mindre belastende test som kan tas tidlig i svangerskapet, slik at påkjenningen på den gravide og familien reduseres. Gravide kvinner bør ha tilgang på de beste metodene for å gjennomføre undersøkelser som loven tillater, sier Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen, som stemte med flertallet.

Leder i Bioteknologirådet, Kristin Halvorsen, ønsket at flere gravide skal få tilbud om en mindre belastende test.

Hun understreker at rådets anbefaling ikke innebærer at flere kvinner enn i dag får tilgang til denne typen fosterdiagnostikk.

Et argument flertallet har lagt vekt på er at fostervanns- og morkakeprøve innebærer en risiko for abort på 0,5-1 prosent.

En eventuell bruk av NIPD for denne gruppen gravide vil føre til en reduksjon i antall morkake- og fostervannsprøver.

I 2015 ble det totalt foretatt 381 morkakeprøver og 635 fostervannsprøver i Norge.

I dag kan en gravid kvinne få fosterdiagnostikk dersom det er påvist at foreldrene er bærer av en alvorlig, arvelig sykdom som har høy risiko – 25–50 prosent – for å overføres til barnet.

Eksempel er spinal muskelatrofi, metakromatisk leukodystrofi, Spielmeyer-Vogt og andre arvelige stoffskiftesykdommer

En fostervannsprøve innebærer sprøytestikk gjennom bukveggen til den gravide kvinnen for å hente ut fostervann fra livmoren. Det innebærer risiko for abort.

Mindretallet: Uklare definisjoner

Mindretallet på tre av Bioteknologirådets medlemmer er i prinsippet for å innføre NIPD for alvorlig, arvelig sykdom, men vektlegger at definisjonen av alvorlig, arvelig sykdom er uklar og praktiseres svært ulikt.

De mener derfor at tolkningene av alvorlig, arvelig sykdom må klargjøres og samstemmes før NIPD kan tas i bruk.

Den endelige avgjørelsen om NIPD-metoden skal innføres for denne typen fosterdiagnostikk tas altså av Helse- og omsorgsdepartementet.

Bioteknologirådet har tidligere uttalt seg om hvorvidt den fosterdiagnostiske blodtesten NIPT skal innføres for å teste for trisomier som blant annet Downs syndrom. Da anbefalte et flertall på 13 medlemmer å innføre NIPT som første test for trisomier.

Mindretallet på to medlemmer mente at NIPT ikke bør tas i bruk før revideringen av bioteknologiloven er ferdig.

Les mer om

  1. Bioteknologi
  2. Bent Høie
  3. Helse- og omsorgsdepartementet
  4. Bioteknologirådet