Norge

Vold mot barn: I Finnmark avhøres fem ganger så mange barn som i Bærum. Politiet vet ikke hvorfor.

Hvor mange barn som blir avhørt i volds- og overgrepssaker varierer sterkt mellom politidistriktene. – Bosted bør ikke avgjøre om vold mot barn blir tatt på alvor av politiet, sier Ivar Stokkereit i Unicef.

Koordinator for familievold og seksuelle overgrep i Asker og Bærum, Jannike Haaverstad, har ingen forklaring på hvorfor de - sammen med Rogaland politidistrikt - ligger lavest i barneavhør i landet.
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

Barn som man mistenker er utsatt for vold og overgrep, blir avhørt på ti barnehus over hele landet av eksperter for å avgjøre om det er grunn til å gå videre med saken. Andelen barneavhør kan derfor gi en god pekepinn på hvor høyt politiet prioriterer etterforskningen av familievoldssaker.

I fjor ble fem ganger så mange barn avhørt i Øst-Finnmark som i Asker og Bærum. Likevel hevder begge at de prioriterer å etterforske vold mot barn.

Unicef: - Enorme forskjeller

Uniced har innhentet tall fra barnehusene for hvor mange avhør av barn de enkelte politidistriktene gjennomfører.

Mens 2,3 per 1000 barn ble avhørt i Asker og Bærum og Rogaland i fjor, var tallet over 11 per 1000 i Øst-Finnmark.

– Forskjellene mellom politidistriktene er enorme. Det skal ikke være slik at bostedsadressen avgjør om politiet etterforsker mistanke om vold og overgrep mot barn og unge, sier juridisk rådgiver Ivar Stokkereit i Unicef.

  • Politidirektøren sa i vår at det er for store forskjeller når det gjelder barneavhør, og vil analysere hvorfor det er slik. Han ga marsjordre til politidistriktene om å satse mer på å etterforske vold mot barn.
Politi, advokater og andre aktører følger et barneavhør via lyd- og bildeoverføring på Statens barnehus i Oslo.

Asker og Bærum på sisteplass

Koordinator for familievold og seksuelle overgrep i Asker og Bærum,
Jannike Haaverstad, har ingen forklaring på hvorfor de - sammen med Rogaland politidistrikt - ligger på bunnen av statistikken når det gjelder barneavhør.

– Det blir bare å spekulere. Det handler ikke om at dette feltet prioriteres lavt, understreker hun.

  • Saker som involverer barn går foran andre, mer alvorlige saker når det gjelder vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Og vi avhører alle barn i saker vi gjøres kjent med.

- Vil dere ettergå hvorfor dere ligger så lavt sammenlignet med andre politidistrikter?

- Vi jobber aktivt med å avdekke flere saker om vold og overgrep blant barn, og vil fortsette med det.

Få barneavhør i Oslo

I Oslo er tallet 3,4 barneavhør per 1000 - en 18. plass av de 27 politidistriktene.

– Vi vet at dårlig familieøkonomi, rus og innvandrerbakgrunn er risikofaktorer for om barn er utsatt for vold i familien. Disse risikofaktorene er fremtredende i Oslo og andre tettbygde strøk rundt hovedstaden. Da må det sees nærmere på om det anmeldes altfor få saker om vold og overgrep mot barn i Oslo-området, sier Stokkereit.

Han får støtte av leder for Statens barnehus i Oslo, Astrid Pettersen, som sier at Oslo politidistrikt har en stor utfordring når det gjelder å avdekke flere saker om vold mot barn.

  • Det satses på dette feltet nå, men det må jobbes enda mer med det, sier hun.
Barn i avhør på Barnehuset i Oslo. Ofte blir de bedt om å tegne hva som skjedde - det kan være lettere enn å snakke om det.

Oslo-politiet:- Vi jobber målrettet

Trude Buanes er påtaleleder ved familievoldsavsnittet ved Stovner politistasjon, som er ansvarlig for etterforskningen av familievoldssaker i hele Oslo.

– Vi jobber målrettet med å få avhørt barna i disse sakene og håper at vi klarer å få dekket opp de sakene det er viktigst å ta, sier hun.

Buanes ønsker ikke å spekulere i hva de store forskjellene mellom politidistriktene skyldes.

Troms og Finnmark: - Har lenge tatt fagfeltet alvorlig

Nordpå er andelen barneavhør langt høyere: I Øst-Finnmark 11,2 og i Troms 9,4.

– Vi har jobbet veldig målrettet mot familievold i mange år og det har gitt resultater, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt. Siden 2011 har hun selv reist rundt sammen med familiekoordinator til alle kommuner i Finnmark for å informere om politiets voldsprosjekt med formål om forpliktende samarbeid.

Også politimester Ole B. Sæverud i Troms sier de lenge har tatt dette fagfeltet veldig alvorlig.

Han peker også på at det er kommet mer kunnskap om hvor skadelig slike overgrep mot barn er og at det er blitt et trykk fra politikere og samfunn for å hjelpe utsatte barn.

– Politiet kan ikke gjøre denne jobben alene, hele samfunnet og ulike etater må ta sitt ansvar for å forebygge og avdekke dette.

Politidirektøren: - Ulik organisering, kapasitet og kompetanse

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at det viktigste for politiet er at barn får like god hjelp fra politiet, uansett hvor i landet de bor.

Han forklarer de store forskjellene i barneavhør slik:

– En av grunnene til forskjellene er ulik organisering, kapasitet og kompetanse. Nå blir beste praksis på fagområdet delt, og som en del av nærpolitireformen etableres større og sterkere fagmiljøer i alle politidistrikter, sier Humlegård.

Han understreker viktigheten av et tett og godt samarbeid med andre etater, og minner om plikten både etater og enkeltpersoner har til å avverge og melde vold og overgrep mot barn.

Barneministeren: – Vet for lite

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) kan heller ikke gi noe godt svar:

– Vi vet for lite om hvorfor tallene varierer så mye. Men vi har grunn til å tro at der det er god kontakt mellom tjenestene, som jeg for eksempel vet at det er i Tromsø, kan dette føre til flere anmeldelser og dermed flere barneavhør. Vold mot barn skal uansett meldes til politiet, vi har alle et ansvar for å melde fra, sier hun.

– Vi trenger like rutiner landet rundt

Stokkereit mener tallene kan avspeile hvor aktivt og oppsøkende politiet er når det gjelder å få inn anmeldelser, for eksempel hvor tett politiet samarbeider med barnevernet, og hvor mye de driver opplysningsarbeid i skoler og i barnehager.

– Dersom noen har en mistanke om at barn utsettes for vold eller overgrep, må det være like rutiner for melding til politi eller barnevern, sier barnerettsjuristen, som håper tallene vil bidra til å få en debatt rundt prosedyrer og retningslinjer på området.

  • Dette vil bidra til å ivareta barnas rettssikkerhet bedre over hele landet.
Avhørsrom ved Barnehuset i Oslo.

Les mer om

  1. Vold