- Misbruker hemmelighold

38 år etter at offentlighetsloven ble vedtatt, mener Stortingets vaktbikkje at loven ennå ikke fungerer etter hensikten.

Illustrasjonsfoto.
  • Forf>
  • <forf>per Anders Johansen <

— Holdningen er at mest mulig bør unntas fra offentlighet, sier sivilombudsmann Arne Fliflet. Stortingets ombudsmann for forvaltningen retter sviende kritikk mot overdrevent hemmelighold i departementer og kommuner i en rekke saker. Ombudsmannen er oppgitt over at offentlighetsloven ofte blir brutt og oversett. - Man har ennå ikke maktet å skape den holdningsendring i forvaltningen som innføringen av offentlighetsprinsippet tok sikte på, sier Fliflet.Det siste året har Sivilombudsmannen påpekt lovbrudd innenfor en rekke ulike samfunnsområder:* Hanekleivtunnelen. Veimyndighetene nektet innsyn i en rekke dokumenter om planlegging og bygging av Hanekleivtunnelen. Begrunnelsen var blant annet at innsyn kunne forstyrre undersøkelsesarbeidet etter raset 25. desember 2006. * Kongekrone til besvær. Utenriksdepartementet valgte å hemmeligstemple brevveksling med Samferdselsdepartementet om måten Posten Norge bruker kongekronen i sine logoer. Sivilombudsmannen mente saksbehandlingen i UD var "lite tillitvekkende" og mangelfull.* Fange uten rettigheter. En fange søkte om overføring til et annet fengsel, men fikk nei. Dermed ba fangen om innsyn i sakens dokumenter. Da fikk han avslag. Fangen klaget på hemmeligholdet i fengselet, og fikk delvis medhold av Kriminalomsorgens regionkontor. Men fangen selv fikk aldri vite at han fikk medhold, for han fikk heller ikke innsyn i svaret på sin klage. Etter ett år klaget han til Sivilombudsmannen. Fengselet har beklaget saken.* Legemidler. En professor ønsket informasjon i sammenlignende studier om bivirkninger av et legemiddel. Taushetsbelagte forretningshemmeligheter, mente Helse- og omsorgsdepartementet. Sivilombudsmannen mente saken var "tvilsom" og "mangelfull", og departementet ga til slutt innsyn.* Problemer med e-post. I mange saker oppdager Sivilombudsmannen at saksdokumenter mangler. Årsaken er at de er sendt med e-post, og dermed ikke journalført i arkivene.

Skjønn.

— Ofte må jeg påpeke at hensyn for innsyn skal tas med som momenter i de vurderinger som skal foretas. Dette overses ofte. Den største utfordringen synes derfor å ligge i å få endret det syn den enkelte tjenestemann har på innsynsbegjæringer, sier Fliflet. Han viser til at dette får stor betydning når loven åpner for utstrakt bruk av skjønn.- Da er det av avgjørende betydning at den enkelte tjenestemann lojalt forholder seg til lovgivers intensjon når hun tolker unntaksbestemmelsene, sier Fliflet.En ny offentlighetslov som skal føre til økt innsyn, har vært under arbeid i over ti år. Etter flere forsinkelser skulle den tre i kraft fra nyttår, men arbeidet med forskriftene er blitt forsinket. En av årsakene er at flere statlige virksomheter og foretak har kommet med en rekke innsigelser mot mer åpenhet.