Norge

Denne parkeringsboten bør du ikke betale

Den nye Parkeringsklagenemnda har fått flere klager på «parkeringsbøter» utskrevet av privatpersoner. Slike saker vil trolig bare få ett utfall i nemnda.

En slik «parkeringsbot» er ugyldig. Den nye parkeringsforskriften slår ettertrykkelig fast at bare godkjente aktører kan ilegge kontrollsanksjoner på grunn av ulovlig parkering.
  • Arnfinn Mauren
    Journalist

– Fenomenet er kjent, sier Leif N. Olsen, nestleder i den nye offentlige Parkeringsklagenemnda som ble opprettet 1. januar i år.

Etter at Norge fikk nytt parkeringsregime fra nyttår, har det dukket opp en ny type klage hos den nye Parkeringsklagenemnda.

Klagene rettes mot grunneiere som «tar seg til rette» og legger en faktura på vindusruten til biler som etter deres mening ikke skal stå der de står. Dette er blitt gjort uten at det er skilt- og lovhjemmel for ileggelsen.

Kan ikke lenger ta seg til rette

Tidligere var det vanskelig å klage på slike ileggelser, fordi det ikke fantes noe offentlig regelverk for parkeringsvirksomhet. Den gamle klagenemnda til parkeringsbransjen behandlet bare saker der medlemmer av klageordningen var part.

Domstolene var eneste alternativ. Derfor betalte trolig en del bilister disse «bøtene» – for å få dem ut av verden.

Men den nye nemnda tar imot alle typer saker. Og det som gjelder, er parkeringsforskriften som trådte i kraft 1. januar i år. Parkeringsplasser kan ikke lenger drives etter privatrettslige regler.

– Dette har ført til at noen slike saker har dukket opp hos oss, opplyser saksbehandler Finn Albert Aurbakken i nemnda.

Den nye parkeringsforskriften setter krav til både selskaper og betjenter. – Dette er gjort for nettopp å få bort useriøse aktører, sier nestleder Leif N. Olsen i Parkeringsklagenemnda.

Følges ikke regelverket, er boten ugyldig

Hvem som helst kan ikke lenger ilegge kontrollsanksjoner for ulovlig parkering. Det er nå bare foretak, enkeltpersonforetak eller forvaltningsorgan som kan gjøre dette. Virksomheten skal også være meldt inn til Statens vegvesen.

Skiltene som settes opp i tilknytning til parkeringsområdet må også tilfredsstille kravene i parkeringsforskriften. Både nemnd- og rettsavgjørelser har bekreftet at bilister har en «god sak» dersom informasjonen ikke er i tråd med de nye reglene.

Nylig fikk en mann fra Akershus medhold i Asker og Bærum tingrett i en tvist med et parkeringsselskap. Mannen hadde parkert ved en bensinstasjon og ilagt en bot på 600 kroner. Retten kom til at skiltingen var delvis i strid med de nye reglene.

– Det var derfor ikke lovlig grunnlag for den ilagte kontrollsanksjonen, konkluderte retten.

Alle som ilegger «P-bot» må ha uniform

Det settes også krav til personen som utfører tjenesten. Vedkommende skal bære uniform og ha gjennomført en opplæring med varighet på minst 70 skoletimer.

En privatperson som «leker parkeringsvakt» og ilegger bøter, vil derfor tape saken både i nemnda og om den skulle havne i domstolen.

– De klagene vi har fått inn på dette, har resultert i at den som har ilagt boten har trukket den tilbake. De har ganske raskt forstått at de vil tape saken dersom den ble behandlet, opplyser Finn Albert Aurbakken i sekretariatet til klagenemnda.

Klagemengden har økt siden nyttår

Det første halvåret etter at den nye Parkeringsklagenemnda ble opprettet, kom det inn 2304 klager til nemnda. De aller fleste av disse ble behandlet administrativt av sekretariatet. Rundt en av tre saker havner i nemnda.

– Mitt inntrykk er at klagemengden har økt noe etter at det nye regelverket trådte i kraft, sier Leif N. Olsen.

Økningen er forventet. I fjor var det 56 virksomheter som var tilknyttede den frivillige klagenemnda til parkeringsbransjen. Nå er tallet ca. 120, men mange av de nye virksomhetene er små. Derfor gjenspeiler ikke økning i saksmengden veksten i antall virksomheter.

Dersom trenden fortsetter i siste halvår, kommer trolig veksten i antall saker til å ligge på 2–3 prosent.

Les mer om

  1. Parkering