UDI nedprioriterer brannsikkerheten på asylmottak

Laveste pris rangeres som det viktigste hensynet på bekostning av sikkerhet når UDI skal skaffe vertskap for 7500 asylsøkere.

I september i fjor brant det i en enebolig som ble brukt som asylmottak i Sandnes. UDI ga i vår driftsoperatør Hero pålegg om å skjerpe brannsikkerhet og rutiner ved ett av mottakene i Sandnes.

Det jobbes på spreng med å kunne innlosjere opp mot 20.000 flyktninger og asylsøkere, som UDI venter i løpet av 2015.

I jakten på egnede lokaler og aktører blir nå sikkerhet mindre vektlagt.

Det brenner tre til tre og en halv ganger oftere i asylmottak enn i private boliger, ifølge operatørbransjen og NHO. Blant annet derfor ble brannsikringskravene skjerpet for norske mottak i fjor.

UDI jobber på spreng:

For ordinære mottak stiller Utlendingsdirektoratet (UDI) krav om sprinkling av større beboerenheter (unntak kan gjøres), komfyrvakt og branntepper der det tilberedes mat. Alle madrasser skal ha flammehemmende trekk. I tillegg skal beboere og ansatte blant annet ha jevnlige brannøvelser og strikse sikkerhetsrutiner.

3400 boplasser allerde klare.

Vektet ned sikkerhet

Krav til brannvern og sikkerhet er viktige faktorer når UDI skal vurdere ulike tilbud før kontraktsinngåelse. Og tidligere i år var både sikkerhet og innkvarteringstilbud vektet 20 prosent hver. Prisen var vektet 35 prosent.

Anbudsdokumenter fra UDI i april og september viser hvordan vektingen av pris og sikkerhet er gått i motsatt retning.

Men da UDI tidligere i september offentliggjorde hasteanbud for 7500 nye plasser fordelt på 50 nye mottak, var både sikkerhet og innkvarteringnedjustert fra 20 til 17,5 prosent. Laveste pris ble oppjustert fra 35 til 45 prosent.

— Bekymringsfullt

Hastverket med å finne egnede bosteder og lokaler til det overveldende antallet flyktninger, bekymrer Norsk brannvernforening, som i 2012 ropte varsko om faren for storbranner ved asylmottakene. En undersøkelse gjort av NHO ved 76 mottak viser at det var 24 branner og 43 branntilløp i 2014.

Sjekk vårt oppdaterte kart over mottak som åpner nå:

Administrerende direktør Dagfinn Kalheim synes det er bekymringsfullt at UDI nå ser ut til å jenke brannsikkerheten for å møte behovet for mottaksplasser.

— UDI skal ha ros for å ha stilt krav ut over det som er minimumskravene. Men vi har sett at det er en høyere brannrisiko ved asylmottak. Man har spesielle utfordringer med beboere med en annen sikkerhetskultur og folk som ikke er kjent med våre elektriske apparater. Og så er det mennesker i traumatiske livssituasjoner, sier Kalheim.

- Bør øke bemanningen

— Hvis man senker kravene til brannsikkerhet og de tekniske systemene, må man øke det organisatoriske, kompensere med flere ansatte og sørge for å sjekke ut at alle installasjoner er intakt, sier han.

Han peker på at kravet om sprinkleranlegg er under press når midlertidige mottak skal klargjøres.

– Det er viktig at man foretar grundige risiko- og sårbarhetsanalyser når man tar i bruk gamle kaserner og andre bygg. Dette er ikke bygget med tanke på denne typen beboere. I tillegg må man ikke glemme at det kan være trusler utenfra.

Bakgrunn:

Stort press på Tøyen:

Siste om flyktningkrisen:

— Brannsikkerhet løftet opp i 2013

Ifølge en rekke anbudsdokumenter fra UDI i 2012 var brannsikkerhet kraftig nedprioritert, med en vekting på 4,4 prosent. I 2013 er det flere eksempler på at sikkerhet løftes opp som et eget kriterium med 20 prosent vekting. I 2014 vektet UDI sikkerhet med 10 prosent (Haslemoen, Hvalsmoen og Lundeskogen), mens andre anbud vektet dette på 20 prosent.

UDI har bedt om mer tid før de kan svare på spørsmål om vektingen. Presserådgiver John Olav Kroken sier likevel at mange leverandører har investert i god brannsikkerhet og øker derigjennom sin sjanse for å få nye kontrakter.

— Det er i den forbindelse et poeng å understreke at pris er ett av flere kriterier når vi tildeler kontrakter. Vektingen av priskriteriet kan variere, men det ligger normalt mellom 35og 45 prosent. Resten, altså mellom 55 og 65 prosent, handlerom mer kvalitative kriterier, herunder brannsikkerhet.

Vil du hjelpe migrantene og flyktningene i Norge? Her er en guide til hvordan du kan bidra.

Branner i asylmottak

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var det 20,8 branner årlig ved asylmottak i perioden 2010–2014. UDIs tall viser at det var 28,8 branner i årlig snitt.

Tallene varierer fordi DSB-tallene ikke omfatter branntilløp der brannvesenet ikke rykker ut. UDI-tallene dekker alt fra små branntilløp til storbranner.

Ifølge DSB er det store mørketall på branner, ettersom mange asylsøkere "ofte er plassert i bygninger eller hotellrom som ikke er registrert som asylmottak".

NHO registrerte i fjor 24 branner og 43 branntilløp ved 76 mottak – eller 1,3 branntilløp og 0,7 branntilfeller pr. 100.000 oppholdsdøgn.

DSB oppgir 11 skadet og to omkomne fra 2010–2014. Én person omkom fra 1997-2009, ifølge NOU 2012:4.

Kilder: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Utlendingsdirektoratet og NHO