Norge

Vil la NAV sjekke alle som får støtte

Datatilsynet mener Arbeidsdepartementets lovforslag kan bryte med menneskerettighetene.

Får Arbeidsdepartementet gjennom sitt lovforslag, risikerer alle mottakere av NAV-hjelp mer omfattende kontroll.
  • Jeanette Sjøberg
    Jeanette Sjøberg

Arbeidsdepartementet ønsker å gi NAV videre fullmakter til å sjekke ut mottagerne av stønad, for å forebygge og avdekke trygdemisbruk.

I et lovforslag som er sendt på høring henviser de til at NAV Kontroll i fjor avdekket trygdesvindel for 134 millioner kroner.

«Metodene for å begå trygdebedragerier blir stadig mer kreative og stiller kontrollorganene overfor store utfordringer», skriver departementet i sitt høringsnotat.

Lovendring

Les også

Ny lov åpner for Nav-razziaer

NAV fikk i 2009 videre fullmakter gjennom en lovendring i folketrygdloven, som ga NAV adgang til å utveksle informasjon med forsikringsselskaper og til å foreta kontrollbesøk på arbeidsplasser i særlige utsatte bransjer.

Nå mener Arbeidsdepartementet NAV må få lov til å sjekke mottagerne ytterligere.

I dag er lovverket slik at det må foreligge «rimelig grunn til mistanke» om trygdemisbruk for at NAV skal kunne sjekke vedkommende, men det foreslås nå endret slik at det blir mulighet for kontroll også ved behandling av vanlige stønadssaker og rutinemessig kontroll.

Vil samkjøre registre

Departementet ønsker i større grad å kunne samkjøre registre på personer med registre hos instanser som Skatteetaten, Brønnøysundsregisteret, Utlendingsdirektoratet, adresseregistre hos Posten og valutaregisteret i Toll— og avgiftsdirektoratet.

Les også

Slik avslører Nav millionsvindel

Slik kan de i større grad få muligheten til å fange opp misbrukssaker og feilutbetalinger.

Her vil det utveksles store mengder taushetsbelagte opplysninger, uten at det foreligger mistanke rundt personer, og departementet foreslår også å endre loven slik at det kan innhentes opplysninger om andre personer enn stønadstakeren, hvis disse kan påvirke retten til ytelser fra NAV.

Dette kan for eksempel være ektefeller, hvis deres inntekt påvirker størrelsen på stønad fra NAV.

Det vil her i hovedsak være økonomiske opplysninger om innhentes.

Alle kan kontrolleres

Med det nye forslaget kan i prinsippet alle som mottar stønad fra NAV i en eller annen form bli gjenstand for rutinemessig kontroll ved samkjøring av registre uten at det er mistanke om misbruk.

Vi må være sikre på at informasjon som gis til ett formål ikke gis videre.

Bjørn Erik Thon, Datatilsynet

«Selv om registersamkjøring utgjør inngrep i personvernet, synes fordelene ved denne formen for kontroll å oppveie dette», skriver departementet.

De mener også at «det å sette fram krav om og motta ytelser fra trygden kan imidlertid i seg selv betraktes som et samtykke til denne formen for kontroll».

Reagerer på forslaget

Datatilsynet reagerer sterkt på departementets forslag, og kaller det et brudd «med vår moderne demokratiske rettstradisjon».

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

— Vi er veldig kritiske til forslaget. Vi må være sikre på at informasjon som gis til ett formål ikke gis videre, og det virker ikke som om det er tatt hensyn til det her, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.Han sier at de har forståelse for at departementet prøver å få kontroll med trygdesvindel, men at det å kunne kontrollere alle som mottar støtte fra NAV i en eller annen form, og i tillegg personer i deres omkrets, vil omfatte store deler av befolkningen.

- Det er et problem som utfordrer den grunnleggende tilliten mellom staten og borgerne, og vi synes ikke staten viser borgerne den nødvendige tilliten ved å kontrollere alle for å ta noen få, sier Thon.

Datatilsynet mener dermed forslaget kan være i strid med menneskerettskonvensjonen og EUs personverndirektiv, fordi inngrepet er av en slik art og har et slikt omfang at det ikke står i forhold til den interessen samfunnet har i at tiltaket iverksettes.

- Det å kontrollere alle for å ta noen få svindlere er et inngrep i personvernet, og er ikke målrettet nok til å forsvare, mener Thon.

Frykter ytterligere kontroll

Datatilsynet frykter også at en lovendring vil åpne for tilsvarende kontroller andre steder.

Konsekvensene kan bli at folk mister tilliten til staten og NAV

Bjørn Erik Thon, Datatilsynet

«Dersom denne typen kontrolltiltak innføres som foreslått innen folketrygdlovens område, er det derfor nærliggende å tro at tilsvarende tiltak raskt vil iverksettes innen en rekke andre områder - for eksempel innen skatt og avgift, og for velferdsordninger i regi av offentlige finansinstitusjoner som Lånekassen, Pensjonskassen og Husbanken, skriver Datatilsynet i sitt høringsuttalelse.

De mener også at slike kontroller kan føre til at folk holder tilbake opplysninger, eller oppgir uriktige opplysninger av frykt for at det skal bli spredt videre.

- Konsekvensene kan bli at folk mister tilliten til staten og NAV, sier Thon.

— Departementet har mottatt en rekke høringsuttalelser, også fra Datatilsynet,og går nå gjennom svarene, kommenterer statssekretær i Arbeidsdepartementet, Gina Lund.

Les også

  1. Nav hentet telefonopplysninger 15 ganger

  2. Nav skjerper legekontrollen