Norge

Stortingspresidenten og konsulentselskapet i åpen strid om Stortingets skandaleprosjekt

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) hevder at Multiconsult har hovedansvaret for de enorme overskridelsene i Stortingets byggeprosjekt Prinsens gate 26. Dette avviser Multiconsult.

Stortingspresident Olemic Thommessen er ikke nådig i sin kritikk av Multiconsults rolle i Stortingets utskjelte byggeprosjekt Prinsens gate 26.
  • Olga Stokke
    Journalist
  • Alf Ole Ask
    Journalist

Tirsdag presenterte Riksrevisjonen sin rapport med skarp kritikk av Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26.

Overskridelsen er på ca. 700 millioner kroner for prosjektet. Stortinget er byggherre og det var Stortinget som ba Riksrevisjonen om å undersøke kostnadsoverskridelsene.

Her svarer stortingspresident Olemic Thommessen (H) på kritikken punkt for punkt:

– Byggeprosjektet har hatt en kraftig kostnadsøkning som bare delvis kan forklares med at prosjektet har endret karakter. Din kommentar?

– Det er helt riktig at Riksrevisjonen påpeker rutiner, ansvarsfordelingsspørsmål og organisering, det er meget mulig at det også kan ha hatt innflytelse på kostnadsutviklingen. Dette gjelder jo særlig i en tidlig fase av prosjektet, vi er tilbake til 2012 og 2013, hvor det stilles spørsmålstegn ved det forrige presidentskapets behandling av saken.

– Vi har gjort egne beregninger som vi svært gjerne skulle sett at Riksrevisjonen hadde kontrollert, som viser at 66 prosent knytter seg til manglende leveranser til entreprisegrunnlaget, altså saken med Multiconsult.

Stortingspresident Olemic Thommessen (h) sier at dette presidentskapet har vært opptatt av kostnadskontroll.
  • Ikke første gang det blåser rundt stortingspresidenten: Les Harald Stanghelles kommentar

– Det er ganske skarp kritikk fra Riksrevisjonen?

– Ja, de påpeker viktige problemstillinger. Dette dreier seg om arbeidsformer på Stortinget der vi har fulgt de tradisjoner og sedvane som har vært her i huset. Vi er ydmyke overfor den kritikken som kommer og vi vil gjøre endringer på noen områder.

Tirsdag publiserte Riksrevisjonen rapport med skarp kritikk av Stortingets byggeprosjekt som omfatter Prinsens gate 26.

– Det er lagt mer vekt på tidsplan og funksjonalitet enn på å sikre kostnadskontroll.

– Det forrige presidentskapet var veldig opptatt av at vi skulle være ferdig med dette bygget i 2017 i forbindelse med stortingsvalget, sier han og viser til at for dette presidentskapet har kostnadskontroll vært det viktigste.

Manglende organisering

– Prosjektorganiseringen har ikke vært tilpasset prosjektets kompleksitet og omfang

– Det gjelder også en tidlig fase av prosjektet ...

– Gjelder det også Riksrevisjonens neste punkt, nemlig «Mangelfulle utredninger ligger til grunn for kostbare valg»?

– Ja, vi må huske på at for det forrige presidentskapet lå 22. juli veldig nær – sikkerhetsvurderinger har vært en rød tråd gjennom hele dette prosjektet. For dette presidentskapets del, da det ble klart for oss at entreprisegrunnlaget var så mangelfullt som det var, så har vi tatt klart grep.

– Bedre kvalitetssikring kunne ha avdekket svakheter ved byggeprosjektet.

– Det dreier seg om hvilken kvalitetssikring som ble gjort da det ble satt i gang under det forrige presidentskapet. Der kan man jo sikkert i ettertid si at man burde ha kjørt en ny runde etter at Multiconsult hadde levert sine beregninger. Stortinget fikk aldri noen betenkning eller innvendinger fra Multiconsults side om at de ikke hadde tid til å levere på en kvalitativt god måte.

– Fulgte ikke regelverket

– Utvidelse av avtalen om prosjektering fulgte ikke anskaffelsesregelverket.

– Det dreier seg om en av flere avtaler som knytter seg til tunnelen. Der må vi bare konstatere at vi er uenige med Riksrevisjonen.

– Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag.

– Det knytter seg også til de beregningene som ble gjort innledningsvis.

– Det er behov for klargjøring av roller og ansvar mellom organene i Stortinget administrative saker.

– Ja, det er vi helt enig i, og det kommer vi til å ta tak i. Vi må gjennomgå regelverket for hvordan Stortinget arbeider på mange områder.

Skylder på Multiconsult

– Skylder du på konsulentselskapet her?

– Det er derfor jeg skulle sett at Riksrevisjonen hadde gått gjennom tallgrunnlaget vårt. Vi mener at vi har en god sak, vi har bebudet en rettssak mot Multiconsult for vi mener at de er en meget betydelig faktor i årsaken til at dette har utviklet seg som det har.

– Tar du selv noen kritikk for hvordan dette er håndtert?

– Man vil sikkert i ettertid av en slik sak drive litt selvransakelse. Jeg mener jo at dette presidentskapet har tatt viktige grep for å håndtere den situasjonen vi er i. Etter at det ble klart for oss at Multiconsult ikke leverte, har vi drastisk styrket vår prosjektorganisasjon. Vi har kjørt en ganske tøff linje mot Multiconsult. Det er enestående i Stortingets historie at man reiser en sak slik vi gjør det.

Multiconsult avviser kritikken

Kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult avviser kategorisk kritikken fra stortingspresidenten:

– Thommessen fremsetter udokumenterte påstander. Vi har riktignok tidligere mottatt varsel om mulig søksmål. I februar svarte vi på en rekke krav fra Stortinget om mangler og overskridelser. I vår tilsvar har vi avvist Stortingets krav, sier Christensen til Aftenposten.

Han understreker at selskapet følger en normal prosedyre når slik saker oppstår.

– Hva synes deres om Riksrevisjonens rapport?

– Vi synes den er grundig, og vi er spesielt fornøyd med at den klargjør hva som er de ulike kontraktspartenes ansvar, sier Christensen.

Multiconsult avslo Riksrevisjonens tilbud om å komme med kommentarer eller innspill, men de ga Riksrevisjonen tilgang til svaret de har sendt Stortinget.

Ikke offentlig

Christensen peker også på at det for dem er viktig at Riksrevisjonen så klart understreker hvor komplekst prosjektet er og hvilke krav dette stiller til byggeherre og dennes organisasjon.

Multiconsults svar på kravet fra Stortinget er ikke offentlig.

Les også

Ni hovedfunn i Riksrevisjonens gransking av Stortingets byggeprosjekt

Les mer om

  1. Riksrevisjonen
  2. Stortinget