Hare tider

Dramatiske endringer i norsk natur: Hare og rype har havnet på listen over utrydningstruede dyr.

olesklodehare.jpg

Hvert femteår blir jeg skikkelig trist. På vegne av norsk natur. Da kommer de knallharde tallene fra Artsdatabanken – de røde tallene som forteller hvilke dyr, blomster og småkryp som sliter fordi vi mennesker turer frem.

Hare er for første gang på listen over arter med risiko for å dø ut i Norge.

Klimaendringer og spredning av nye fremmede arter er en stadig viktigere årsak til at norske arter trues, mener Artsdatabanken. Arealendringer – altså vår naturødeleggelse – er fortsatt viktigste årsak.

Her har du hele rødlisten og kan søke deg frem til hver enkelt art.

11 prosent er truet

  • Ny rødliste – oversikt over arter som kan bli utryddet – er lagt frem.
  • 20 915 norske arter er vurdert.
  • 4438 er rødlistet – 21 prosent.
  • 2355 er truet av utryddelse – 11 prosent.
  • 5 nye arter er utryddet.
  • Det har vært en svak nedgang i antall rødlistede og truede arter de siste fem årene.
Gaupe er sterkt truet av utryddelse i Norge. Det er ca 300 gauper i Norge - og det er hvert år lov å skyte 60-70 av dem.

Her kan du lese detaljer om den nye rødlisten

48 prosent av truede norske arter lever i skog. Les om dem her.

De fire store rovdyrene har vært truet av utryddelse i årevis. Likevel drives det systematisk og jevnlig jakt på dem. Men vi driver jakt på flere truede dyrearter i Norge.

Arter du aldri har hørt om

Uer er nå sterkt truet av utryddelse i norske farvann. Den er nå på et historisk lavmål.

Drøssevis med planter, insekter, fugler og planter som du neppe har hørt om har også hatt fast tilhold på Artsdatabankens oversikt over ”arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut fra Norge”.

At skogpanserbien når er utryddet i Norge tar kanskje ikke nattesøvnen fra deg. Men nå er den – og fire andre arter borte. Norsk natur er blitt bitte litt fattigere.

Skogpanserbien er erklært utryddet i Norge - og finnes bare som inntørkede individer i museenes samlinger.

Mange andre polinatorer som bier og humler er rødlistet. Sjekk dere status her.

Frøken harepus sliter

Hare har vært blant tallrike i norske skoger og fjell. Nå er den rødlistet!

Men nå går det dårlig også for arter alle har et forhold til.

Arter som er symboler på norsk natur og villmark, arter som preger folkeeventyr og kunst. Og ikke minst er sentralt i norsk jakt-tradisjon.

Hare, lirype, fjellrype og ærfugl er nykommere på årets liste. Alle disse jaktes det på. De er vurdert som “nær truet”. De er fortsatt tallrike i Norge, men det har vært en så betydelig nedgang i bestandene de siste 10–15 årene at Artsdatabanken rødlister dem.

Har kan du lese om truede arter i hele verden

Jakter fem truede fugler

Ærfugl er nå truet i Norge. det drives fortsatt jakt på sørøstlandet - dette er i stor grad "svenske" ærfugl som overvinter hos oss. Ærfugl er også rødlistet i Sverige.

I tillegg til ærfugl drives det jakt på de andefuglene havelle og svartand, som begge er truet av utryddelse. Havelle er til og med globalt truet av total utryddelse.

Miljøorganisasjonene mener den nye rødlisten må få umiddelbar konsekvens for norsk jakt:

Kjetil Solbakken, generalsekretær i Norsk ornitologisk forening

-Vi aksepterer bærekraftig jakt på arter med en klar jakttradisjon i Norge og der jaktutbyttet har nytteverdi som mat. Det er et forsvarlig høstingsprinsipp. Ordinær jakt på arter som er i klar tilbakegang er ikke forsvarlig. Jakt på truede arter kan ikke aksepteres. Det er ikke bærekraftig. Både for lirype og fjellrype er det åpenbart at jaktuttaket står for en betydelig del av dødeligheten.

Nina Jensen i WWF:

-Flere fugler som lever i fjellet har fått forverret status på rødlisten, noe som er et tegn på at det skjer en negativ klimautvikling i fjellet. Haren er utsatt for det samme problemet, den tilpasser seg ikke endringene raskt nok. Klimaendringene gjør at vi må ta ekstra hensyn i forvaltning av rype og hare.

Lundefugl er rødlistet som sårbar art, selv om det fortsatt hekker ca 1,5 million lunde i Norge. I flere fuglefjell sliter lunden med å skaffe mat til ungene.

Jakt på høring til våren

Seniorrådgiver Erik Lund I Miljødirektoratet sier den nye rødlisten blir en del av grunnlaget når jakttider og jaktbare arter skal vurderes neste gang. Det skjer hvert femte år og neste høringsrunde blir kommende vår.

Han sier flere grunneiere har innført begrenset og til dels stanset all jakt på rype fordi bestandene er så kraftig redusert. – Mange har tatt sin del av ansvaret allerede, sier Lund.

Gulflekket metalløyenstikker har du sikkert sett, men ikke ant hva du så. Den er nå rødlistet som sårbar og har bare få lokaliteter i Norge. Den lever i o oftest i grunne bukter av sjøer og tjern, samt myr med mye vegetasjon, vanligvis takrør og elvesnelle.

Klimaendringer i fjellet

Direkte og indirekte klimakonsekvenser er en viktigere årsak til at norske arter trues. Artsdatabanken oppgir at tallet kan være underestimert fordi det er vanskelig å fastslå klimaendringer som årsak.

Klimaendringer er oppgitt som årsak til at 87 norske arter er truet av utryddelse. Det er 26 flere enn i forrige rødliste fra 2010.

Av disse 87 artene holder 43 til i fjellet.

Les gjerne mer om klimaendringer og artene i fjellet her

Nye dyr og planter

Fremmede arter – altså arter som ikke hører hjemme i norsk natur – blir også en stadig viktigere årsak til at norske arter sliter. I 2010 var bare 20 arter truet av nye invaderende arter. Nå er tallet 58.

Et varmere klima kan føre til raskere spredning og større utbredelse av fremmede arter i Norge fremover.

Her kan du lese mer om ny, eller svartelistede dyr og planter.

Borte for alltid?

  • Seks nye norske arter er nå utryddet.
  • Totalt er 114 norske arter utdødd siden 1800.
  • Ingen av dem er globalt utryddet, flere finnes trolig i våre naboland.
  • I 2010 ble 125 arter karaktert som utdødd – 8 av dem er gjenfunnet.

Du kan lese mer utdødde arter her

Og her kan du lese om hvorfor antall rødlistede arter er litt mindre nå enn i 2010

Mnemosynesommerfugl er vurdert til kategori nær truet. Den er kjent fra rundt 30 lokaliteter i indre deler av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Holder til i skoglysninger og enger, men også rasmarker og bratte lier helt opp til tregrensen.
Du har neppe hørt om firflekkmaur. Men den er nå sterkt truet av utryddelse. Den er funnet på Hurum og i Horten. Dette er de eneste funnene av arten i Nord-Europa. Arten legger antagelig redene sine inne i sprekker og hulheter i lind, eik eller hassel.
Elvemusling er sårbar. Finnes i elver og bekker i lavlandet over det meste av Norge. Antallet lokaliteter har imidlertid gått betydelig ned de siste hundre årene, og i mange elver har arten problemer med å reprodusere seg.
Dramatisk forbverring for vipen. I 2010 ble den vurdert som nær truet, nå er den sterkt truet av utryddelse. Bestanden er redusert med 45 prosent på 15 år.
Damfrosken er kritisl truet av utryddelse i Norge.
Stor salamander er vurdert som nær truet av utryddelse. Det finnes livskraftige bestander av storsalamander pp Østlandet, på Vestlandet og i Midt-Norge. Storsalamanderen yngler i kulturlandskapsdammer og myrvannslokaliteter. På grunn av mange målrettete undersøkelser for å påvise arten på nye steder, har antall kjente storsalamanderlokaliteter økt.
Kløverhumle er vurdert å være sterkt truet av utryddelse. For inntil 50-100 år siden var arten vanlig mange steder på Østlandet, i Rogaland og i Trøndelag. I løpet av de siste årene kjenner forskerne bare til noen få funn fra Norge til tross for målrettet leting etter arten. Dette er en av de humleartene som har gått kraftig tilbake i Europa.
Svartkurle er sterkt truet. Arten har gått mye tilbake både i Norge og i Sverige, både i antall lokaliteter og i antall individer. Den største forekomsten finnes i dag på Sølendet i Røros. Svartkurle er først og fremst knyttet til tradisjonelt drevet kulturmark.
Makrellterne er sterkt truet av utryddelse i Norge.

Hvis du vil vite om klimaløsninger og klimaendringer kan du lese om mange av dem her i Aftenpostens #klodenvår-univers.