Norge

Akershuskommuner som «vinner» befolkning, taper økonomisk

Kommuner som «vinner» befolkningskampen taper økonomisk. Det er Norconsults dom over Den store planen for bolig og transport i Oslo og Akershus. Som likevel også får masse skryt.

Dette sentrumsnære jordet blir ofret til fordel for bolig og næring i Ås. Det skal samtidig sikre at annen dyrkbar mark blir spart. Jan T. Espedal

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Kolbotn i Oppegård har gjort akkurat det Oslo og Akershus skal gjøre mer av, nemlig bygge tett og ganske høyt rett ved et trafikknutepunkt. Espedal Jan Tomas

Det er bare noen måneder til Oslo og Akershus sammen skal vedta sin STORE OG STRENGE PLAN FOR FREMTIDENS BOLIG— OG TRANSPORTLØSNINGER.

Planen som skal gjøre Asker, Lillestrøm, Jessheim, Sandvika, Ski og Ås til regionbyer, og mer enn dobbelt så mange steder i Akershus til lokale byer, er inne i siste runde før den i høst skal vedtas.

 • Men vil planen virke som den skal?
 • Vil Oslo og Akershus nå målene for bedre kollektivtransport, boligbygging som i praksis handler om massiv fortetting, og et bedre miljø?
  Organisasjonen bak storsatsingen, Plansamarbeidet, har bedt Norconsult vurdere effektene.

Mye skryt - men også mange varsler om utvikling i feil retning

Rapporten foreligger, og Aftenposten har gjennomgått dommen fra Norconsult.

Den inneholder mye skryt og bekreftelser på at mange av forslagene vil slå ut positivt.

Men det er også påfallende mange varsler om utvikling i feil retning, og ønskede effekter som uteblir.

Som:

 • Det blir mer, ikke mindre bilkjøring i Akershus. Til tross for omfattende kollektivplaner, som Fornebubane, Ahusbane, Follobane og generelt flere togavganger.
 • At befolkningsvekst og økt aktivitet skal konsenteres på mindre flater, nær kollektivknutepunkt, gir ikke i seg selv så mye effekt for miljøvennlig transport. Da må sterkere virkemidler til, som parkeringsbegrensinger.
 • Bussene på Romerike og i Follo vil bli overbelastet.
 • Kommuner med stor befokningsvekst kommer til å gå med underskudd, fordi skatteinntektene ikke står i forhold til investeringene som er nødvendig. (Disse bør få penger fra statlig hold, mener Norconsult.)
 • Osloregionen vil ikke oppleve økt konkurransekraft.

Prioriterte vekstområder er utsatt for skred og flom

Norconsult varsler også om andre betydelige «farer»:

 • Mer kollektivtransport gir økt risiko for «store uønskede hendelser i kollektivsystemet», og større konsekvenser ved «store hendelser i samferdselssystemet».
 • Det er store utfordringer knyttet til skred og flom i noen av de prioriterte vekstområdene.
 • Det er et betydelig potensial for større konflikter knyttet til fortetting og nyere kulturminner fordi disse gjerne ligger i tettbygde strøk.
 • Det er betydelig potensial for konflikter med og tap av lokalt verdifulle arealer for friluftsliv, spesielt innenfor tettbygde områder og prioriterte vekstområder.
 • Det må avsettes mye areal til næring i sentrum selv om dette behovet ikke er et faktum i dag.
 • Ring 3 i Oslo bygges ut, men det satses for lite på et bedre kollektivtilbud her.
 • Det tar for lang tid å endre kontormønstret i Oslo og Akershus slik planen foreligger.

Lillestrøm kan komme til å vokse enda mer som en av seks regionbyer i Akershus. Monica Strømdahl

— Mye av skepsisen mot planen har naturlige forklaringer

Anette Solli er fylkesordfører i Akershus og en av de helt sentrale i Plansamarbeidet.

- Er du overrasket over «minus»-punktene fra Norconsult?

— Nei. For meg er det ikke noen bomber i dette, sier Solli.

- Det er åpenbart at når vi blir så mange flere, så blir det også flere bilreiser. Bare i et storbyområde som Oslo er det mulig å klare seg uten bil. Der går også utviklingen i retning av mindre bilbruk.

— I Akershus lar ikke dette seg gjøre. Her bor for eksempel ikke alle innen en kilometer fra barnehagen. Og du kan jo prøve å ta med en tenåring på buss til ishockeytrening, med alt utstyret som hører med. Her klarer vi ikke å lage et kollektivtilbud som er stort nok i omfang. Vi trenger dessuten drahjelp fra staten til å finansiere utbygging som skal til.

— Men, vi har en langt større økning i kollektivtrafikken i Akershus enn det befolkningstilstrømmingen tilsier, og den ligger langt over økningen i bilbruk, sier Solli.

Større risiko med flere på små flater, boliger og transport

- Hva med poenget om større risiko for hendelser ved tettere utbygging?

— Det er også åpenbart, når vi blir flere på mindre flater blir konsekvensene større når noe skjer.

- Hva med stor, planlagt utbygging i skred- og flomutsatte områder?

— Lillestrøm er et godt eksempel på dette. Jeg er selv oppvokst i området og har opplevd flom. Men det går an å verge seg mot dette, ta sine forholdsregler.

- Kulturminner kan forsvinne?

— Ja, noe kulturarv kan få trangere kår når det bygges tettere rundt kollektivknutepunkter. Det er prisen for å bygge tettere, mer urbant. Men hver sak blir behandlet nøye. I Son har vi akkurat godkjent bruk av glass rundt en bygning med stor kulturverdi, kalt «Garntørka». Å verne på denne måten ødelegger ikke stedet, sier Solli.

Dette er bra med planen for Oslo og Akershus

Men planen høster også mye anerkjennelse og tro på positive effekter:

Ås er en av landets raskest voksende kommuner. I sentrum er det blitt mer urbant de siste årene. Jan T. Espedal

 • Utvidet satsing på kollektiv, sykkel og gange, sammen med tross alt lavere vekst i antall bilreiser og annen klimauvennlig transport bidrar til færre ulykker, færre uønskede hendelser i veisystemet og lavere utslippsvekst av klimagasser.
 • Bedre fremkommelighet på veinettet og bedre tilgjengelighet for kollektiv gir økt nytte for trafikantene og mer effektiv næringstransport.
 • Bygging av flere leiligheter i Akershus vil bidra til å utligne skjevheter i dagens boligmasse og hjelpe på boligbehovet i 2030.
 • Bedre sirkulasjon i boligmarkedet internt i kommunene og mellom Oslo og Akershus gir bedre utnyttelse av dagens boligmasse.
 • Oslo og regionbyene blir mer bærekraftige når bolig— og næringsvirksomhet ligger mindre spredt.
 • De konsentrerte områdene får bedre handels-, kultur- og servicetilbud. Dette gjør at innbyggerne ikke trenger å reise til andre steder i like stor grad, men vil kunne gå eller sykle til daglige gjøremål.
 • Følges planen vil noe jordbruksareal rundt region- og de lokale byene bli rammet, men store dyrkede og dyrkbare arealer utenfor byene vil beholdes.

Hovedpunktene i planen som snart skal vedtas

Siden april 2012 har Plansamarbeidet jobbet med «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus».

Den skal legge strenge føringer på hvordan Oslo og kommunene i Akershus skal bygge og etablere transport i tiårene som kommer.

Her er de viktigste hovedpunktene i planen:

 • Mellom 80 og 90 prosent av bolig- og arbeidsplasser skal legges til utvalgte vekstområder.
 • Det legges klare begrensinger på vekst andre steder.
 • Prioriterte vekstområder er Oslo by, seks regionale byer i Akershus, bybåndet som strekker seg fra Oslo by til Asker, Ski og Lillestrøm/Kjeller, og prioriterte lokale byer og tettsteder i Akershus.
 • Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.
 • I tettstedene som skal prioriteres bør vekst gå foran vern. Områder som fortsatt skal merkes «grønt» skal til gjengjeld få et sterkere vern enn de har i dag. Her inngår matjord, friluftsarealer og parker.
 1. Les også

  Lover topp veier og jernbane i 2050 - om de får 1500 milliarder kroner

 2. Les også

  Aftenposten mener: Vi må tåle høyhus i det nye Oslo

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Oslo og Akershus i full krangel om parkering

 2. OSLOBY

  Se tallene: Så forskjellig tenker folk i Oslo og Akershus om bil og klima

 3. DEBATT

  Førerløs byutvikling i de dype skoger

 4. KRONIKK

  Østlandet trenger et godt togtilbud | Anne Siri Haugen

 5. DEBATT

  Svartskog under press

 6. OSLOBY

  MDG i Bærum ut mot MDG-byråd i Oslo i bilkrangel