Norge

Alt du måtte ønske å vite om din InterCity-linje

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Dette er status for de fire InterCity-linjene — for strekningene som skal bygges eller som er under bygging:

(Lenger ned i faktasaken kan du i detalj studere status parsell for parsell på hver strekning.)

Dovrebanen (Oslo-Hamar-Lillehammer)

 • Det arbeides nå med kommundelplan for nytt dobbeltspor fra Sørli via Stange stasjon og Hamar til Brumunddal. Mest støy er det gjennom Hamar, der det er lagt frem tre ulike forslag til trasé med hver sin plassering av stasjon. Valg skal tas neste år.
 • En forstudie for strekningen Brumunddal – Lillehammer påbebynnes før nyttår.
 • I henhold til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 skal dobbeltspor være klart til Hamar i 2024, og til Lillehammer i 2030.

Østfoldbanen (Oslo-Fredrikstad-Sarpsborg-Halden)

 • For å sikre sammenhengende god løsning på hele strekningen fra Seut (der dobbeltsporet slutter rett nord for Råde) til svenskegrensen jobbes det med en forstudie.
 • Størst utfordring blir å finne gode traseer gjennom ny Fredrikstad stasjon på Grønli, mellom Fredrikstad og Sarpsborg og inn mot Sarpsborg stasjon, pluss koordinering med annen utbygging og annen persontransport.
 • Det er inngått en avtale om felles planprogram for kommunedelplan for vei og bane over Sarpefossen.
 • I henhold til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 skal dobbeltspor være klart til Fredrikstad innen 2024, til Sarpsborg innen 2026 og til Halden i 2030.

Vestfoldbanen (Oslo-Tønsberg-Skien)

Drammen – Kobbervikdalen

 • Valg av trasekorridor ut av Drammen tas gjennom kommunedelplanen, som etter planen sluttbehandles i kommunestyret i november. Etter avgreningen fra Drammen stasjon blir det en lang tunnel gjennom Strømsåsen til Kobbervikdalen.
 • Særlige utfordringer: Drammen stasjon, omfang og trinnvis utbygging, løsmassetunnel.
 • I henhold til Nasjonal Transportplan 2014 – 23, skal dobbeltspor være klart i 2024.
  Nykirke – Barkåker
 • I kommunedelplanen jobbes det med tre alternative traseer, med stasjoner på Bakkenteigen, Skoppum øst og Skoppum vest. Kommunedelplanen skal være behandlet midtveis i 2016.
 • I henhold til Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 23 skal dobbeltspor være klart i 2023.
  Tønsberg – Larvik og Skien – Porsgrunn
 • Utfordringer her er gode løsninger for Tønsberg og strekningen Tønsberg – Stokke, Sandefjord og Larvik. Forstudier som innleder kommunedelplanarbeidet er i gang.
 • For Larvik holder man fortsatt på med «en mulighetsstudie».
 • Før man planlegger strekket mellom Skien og Porsgrunn skal det fullføres en egen og omfattende standardutredning, kalt KVU.
 • Parsellene Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien skal ikke være klare før i 2030. Strekket Stokke-Sandefjord skal være ferdig innen 2026.
 • Utbyggingsstrategien for InterCity legger til grunn oppstart på planarbeid i 2021 for strekningen Porsgrunn - Skien.

Ringeriksbanen (Oslo-Hønefoss)

 • Regjeringen har bestemt at Ringeriksbanen og nye E 16 fra Skaret til Hønefoss skal planlegges som et felles prosjekt, med statlig regulering.
 • Senere skal det tas endelig stilling til hvordan selve utbyggingen skal organiseres.
 • Med en byggestart i 2019 skal både veg og bane kunne stå ferdig i 2024.

Her er detaljene parsell for parsell

Dovrebanen

Venjar – Langset : Består av to reguleringsplaner. Jernbaneverket ønsker å få godkjent reguleringsplaner sommeren 2016. Mulig byggestart i 2018 og planlagt ferdigstillelse i 2023.

Del 1: Fire kilometer lang strekning mellom Venjar i Eidsvoll og Eidsvoll stasjon

 • Dobbeltsporet på Gardermobanen ble bygget fram til Venjar i Eidsvoll kommune på 90-tallet.
 • Jernbaneverket går nå inn for å bygge et nytt spor parallelt med det gamle, hvor det nye sporet legges på østsiden hele veien fra Venjar til Eidsvoll stasjon. Traseen går gjennom et utfordrende terreng i et kupert ravinelandskap med løsmasser og krevende grunnforhold. En tredel av strekningen vil bestå av konstruksjoner, blant annet skal det bygge fire broer og en 480 meter lang løsmassetunnel.
  Del 2: Ni kilometer nytt dobbeltspor på Dovrebanen fra Eidsvoll stasjon til Langset
 • Norges nest lengste jernbanebru skal føre tog over Vorma og blir 900 meter lang.
 • Trasékorridoren på strekningen Eidsvoll-Langset ble vedtatt av Miljøverndepartementet i kommunedelplan i 2009, etter en omfattende prosess med vurderinger av bl.a. tekniske og økonomiske konsekvenser og virkninger for miljø og samfunn ved ulike alternativer. I juni 2015 vedtok Eidsvoll kommunestyret traséen på strekningen.
  Kleverud-Sørli
 • 17 kilometer nytt dobbeltspor fra Kleverud til Sørli i Stange kommune er under planlegging, inkludert 3,1 km jernbanetunnel (Hestnestunnelen), Norges lengste jernbanebro på 1,2 kilometer (over Tangenvika) og ny Tangen stasjon (et helt nytt stasjonsområde, med sideplattformer for nordgående og sørgående tog og med forbikjøringsspor i midten).
 • Jernbaneverket ønsker å få godkjent reguleringsplan sommeren 2016, med mulig byggestart i 2018 og planlagt ferdigstillelse i 2023.

Østfoldbanen

Follobanen:

 • Follobaneprosjektet er i full gang med utbyggingen. En egen byggherre-organisasjon følger opp tre totalkontrakter; én for tunnelbygging med tradisjonell tunnelbygging, én for tunnelbygging med tunnelboremaskiner og én for utbygging av trasèen ved Ski og nye Ski stasjon.
 • Follobanen, som er Norges hittil største samferdselsprosjekt, skal være ferdig testet i desember 2021. Tunnelboremaskiner fra Herrenknecht er under produksjon og kommer til Åsland midt mellom Oslo og Ski i 2016.
 • En egen «tunnelby» på Åsland bygges med brakkerigger for kontorer, kantine og arbeidsboliger – og det klargjøres for oppbygging av segmentfabrikk med noe gjenbruk av steinmasser fra det som blir Nordens lengste jernbanetunnel.
 • På Ski er de forberedende arbeidene akkurat avsluttet. Skanska er siste av tre større kontrakter. Sluttoppgjøret gjenstår, men arbeidet er utført og det er tilrettelagt for oppstart av hovedarbeider. Dette skal utføres av totalentreprenør OHL som nå har flyttet inn i lokaler på Ski.
 • Follobaneprosjektets totalentreprenører AGJV og Condotte har hittil inngått kontrakter med om lag 50 norske firmaer. Ikke minst AGJV har også ansatt flere nordmenn i sin egen organisasjon.
  Sandbukta-Moss-Såstad
 • Ca. 10 kilometer med nytt dobbeltspor i ny trasé. Tunneler på 2 og 2,6 km, sistnevnte under Moss sentrum. Ny Moss stasjon skal ligge i dagen. Det bygges spor for vending og forbikjøring av tog, samt et eget havnespor.
 • Sommeren 2014 vedtok Moss og Rygge kommuner planprogrammet for reguleringsplanen, hvor trasékorridor og stasjonsplassering ble fastsatt.
 • Forslag til reguleringsplan legges fram til offentlig ettersyn tidlig i 2016. Målet er at kommunene vedtar planen sommeren 2016.
 • Det planlegges byggestart for hovedarbeidene i 2018, som skal stå ferdig i 2023. Det kan bli noen forberedende arbeider i 2016 og 2017.

Vestfoldbanen

Holm-Nykirke

 • Byggestart august 2010, planlagt ferdig desember 2016. Ca. 14 km dobbeltspor dimensjonert for hastigheter opp mot 250 km/t. 12,3 km vil gå i tunnel og nye Holmestrand stasjon bygges inne i Holmestrandfjellet. Stasjonen får fire spor, hvorav to går til plattform og to er gjennomgående.
 • Den nye stasjonen får tre innganger, en fra dagens stasjonsområde, en nærmere Holmestrand sentrum og en via heis fra toppen av Holmestrandplatået.
 • Dette prosjektet har vært planlagt siden tidlig på 90-tallet. Hovedplan ble godkjent 2002, mens prosjektet fikk godkjent reguleringsplan med stasjon i dagen i mars 2009. Reguleringsendring som innebar at stasjonen ble flyttet inn i fjellet som et ledd i at hastigheten skulle dimensjoneres for 250 km/t og at sporet dermed måtte rettes ut ble godkjent i august 2009.
  Farriseidet (Larvik)– Porsgrunn
 • Byggestart september 2012, planlagt ferdig september 2018. Ca. 22,5 km dobbeltspor dimensjonert for hastigheter opp mot 250 km/t. Ny bane går på tvers av dalstrøk, derfor går den nye banen igjennom syv tunneler med samlet lengde på 15 km og ti bruer med samlet lengde på 1,5 km.
 • Det nye sporet erstatter 35 km med utslitt enkeltspor, og reisetiden reduseres med over 20 minutter.
 • Dette prosjektet har vært planlagt siden tidlig på 90-tallet. Reguleringsplan enkeltspor for Telemark grense – Porsgrunn ble vedtatt i 2002, mens reguleringsplan for enkeltspor fra Farriseidet til Telemark grense ble vedtatt i 2009 (pause i bevilgningene) . Omregulert til dobbeltspor med vedtak i begge kommuner i 2010.
  Felles for prosjektene er altså at de har tatt utgangspunkt i planer som ble lagt på 90-tallet, og tidlig på 2000-tallet.

Kilde: Jernbaneverket