Hvem har gått til sak mot hvem og hvorfor?

Hva handler egentlig Anders Behring Breiviks sak mot staten om? Den begynner tirsdag og her får du svarene.

Like før klokken 9 tirsdag morgen ble massedrapsdømte Anders Behring Breivik ført inn i gymsalen i Skien fengsel, som frem til fredag vil være provisorisk rettssak.

Her kan du følge vår direkterapportering fra rettssalen.

Massedrapsdømte Anders Behring Breivik gjorde en høyreekstrem hilsen da han kom inn i rettssalen i Skien.

Den høyreekstreme terroristen gjorde nazi-hilsen så snart håndjernene ble tatt av hendene hans. Også da han ble ført inn i straffesaken mot ham etter terrorangrepene 22. juli 2011 prøvde han å gjøre en høyreekstrem hilsen.Denne gangen er det han som går til sak mot staten, fordi han mener soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Her kan du lese hva som vil skje de nærmeste dagene:

Hvem saksøker hvem?

Massedrapsmannen og 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik (37) har reist sivil sak mot staten. Han går rettens vei for for å få slått fast om behandlingen han får i fengsel er brudd på hans rettigheter som menneske.

Saken er et sivilt søksmål og må ikke forveksles med en straffesak. Det er staten ved Justis— og beredskapsdepartementet som saksøkes siden Kriminalomsorgen ligger under dette departementet.

Hvorfor går terroristen til søksmål?

Som mennesker har vi alle rettigheter. Menneskerettigheter som skal begrense offentlig maktutøvelse. Behring Breivik har sittet fire og et halvt år år i isolasjon i fengsel. Terroristen mener isolasjonen bryter med de to artiklene 3 og 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Den første slår fast at ingen må bli utsatt for «tortur» eller «umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff». Den andre slår fast at enhver har rett til privatliv og familieliv.

Staten mener på sin side at soningsforholdene han har hatt og har, ligget godt innenfor de retningslinjer som er trukket opp i rettspraksis i EMK.

Har systemet gått for langt i behandlingen av Anders Behring Breivik når han har sittet i isolasjon i fire og et halvt år? Eller klarer Norge helt fint å følge sine menneskerettighetsforpliktelser også i møte med massedrapsmannen og terroristen? Det er spørsmål som blir sentralt i retten.

Gymbygget i Telemar fengsel, avdeling Skien er gjort om til en rettsal i Oslo tingrett. Her vil saken gå fra tirsdag til og med fredag denne uken.

Hvor går saken og hvor lenge varer den?

Saken går i Oslo tingrett. Men retten er for anledningen flyttet til gymsalen i Telemark fengsel, Skien avdeling. Saken starter tirsdag og varer til og med fredag.

Fengselet i Skien er et høysikkerhetsfengsel og det vil være strenge sikkerhetstiltak rundt avviklingen av rettssaken innenfor fengselsmurene.

Det er 80 sitteplasser til mediene og tilhørere i gymsalen. Rundt 55 pressefolk fra 31 medier (15 av dem utenlandske) skal være i rettssalen i Skien.

Hvem er de viktigste aktørene i saken denne gangen?

Det er fire viktige aktører i denne saken (se billedoversikt nederst i saken): Saksøker Anders Behring Breivik har advokat Øystein Storrvik som prosessfullmektig. Han er en av Norges mest erfarne forsvarsadvokater og har tidligere forsvart Nokas-raner David Toska og Bandidos-profilen Lars Harnes.

Som prosessfullmektig for dem som blir saksøkt, stiller advokat hos Regjeringsadvokaten Marius Emberland. Han fører saken på vegne av staten ved Justis— og beredskapsdepartementet. Emberland har vært hos Regjeringsadvokaten siden 2008 og har vært i rettsavdelingen i UD og førsteamanuensis ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo.

Dommeren som skal lede det hele og til slutt avsi dom, er Helen Andenæs Sekulic. Hun har vært tingrettsdommer i Oslo siden mai 2011 og har tidligere vært både advokat og politiadvokat i Oslo.

«Jeg har sett mange iskalde drapsmenn uten tegn til anger i retten, men forklaringen til Behring Breivik er det sterkeste jeg har opplevd». Hør Aftenpostens rettskommentator Inge D. Hanssen i denne podkastepisoden: Breivik og 22. juli-podkast

Hvor lenge kan denne saken gå i rettssystemet?

Det er all grunn til å tro at saken vil bli anket fra én av partene uansett utfall. Dersom Breivik ikke får medhold i kravet om endrede soningsforhold, vil han anke. Da vil saken først gå til lagmannsretten og så til Høyesterett.

Taper han der, er det allerede varslet at man ønsker å få prøvet denne saken i Menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.