Flest selvmord i psykiatrien på fredager - og rundt vaktskifte

Fredagen skiller seg ut som dagen flest pasienter i psykiatrien tar sitt eget liv eller får alvorlige skader grunnet selvmordsforøk. Det er ingen opphopning av selvmord i helgen sett under ett.

Ilga Kokorisa og Ilze Zvaigzne ved Vairis Zvaigznes kiste. De etterlatte satt igjen med mange spørsmål etter at han tok livet sitt på Drammen distriktspsykiatriske akuttseksjon.

Meldeordningen for uønskede hendelser i helsetjenesten har gjennomgått tidspunkt for selvmord og selvmordsforsøk i psykiatrien. Fredagen skiller seg ut ved å være den dagen flest pasienter i psykiatrien tar sitt eget liv og får alvorlige skader grunnet selvmordsforsøk. Men forskiellen er ikke stor sammenlignet med andre ukedager.

Lørdag advarte leder i Norsk pasientforening, Knut Fredrik Thorne, om at det et kan det være risikosport å være døgnpasient i psykiatrien helgene. Da er bemanningen lavere, legene er ikke til stede og noen steder er det oftere vikarer og ufaglærte på jobb.

Thorne påpekte at pasientene ikke er friskere på lørdag og søndag, men trenger samme tilsyn og oppfølging som ellers i uken.

I forrige uke skrev Aftenposten om Vairis Zvaigzne (33),som ble lagt inn fredag og tok sitt liv på Drammen distriktspsykiatriske akuttseksjon på formiddagen søndag 26. oktober.

(Artikkelen fortsetter under søylediagrammet)

Forbauset over tallene

Etter Thornes utspill har Meldeordningen for uønskede hendelser i helsetjenesten gjennomgått tidspunktene for når selvmordsforsøk og selvmord skjer innen psykiatrien. Tallene gjelder meldinger fra i fjor og hittil i år. Leder for Meldeordningen, Øystein Flesland, sier at han ble forbauset over at tallene ikke viser noen klar tendens når det gjelder forskjell på hverdag og helg.

— Vi hadde, i likhet med Thorne, regnet med at det var et høyere antall selvmord og selvmordsforsøk i helgene. Ikke bare fordi bemanningen er lavere for inneliggende pasienter på institusjonene, men også fordi mange av pasientene er ute på helgepermisjon. Tallene omfatter også pasienter som er utskrevet fra psykiatrien, de første 30 dagene etter utskrivelse, påpeker han.

Mange tar sitt liv fredag - lavt tall på lørdag

Tallet for selvmord og selvmordsforsøk på fredag og søndag er høyt, mens lørdag ligger betraktelig lavere enn andre ukedager. Flesland har ikke noen god forklaring på hvorfor det fordeler seg på denne måten.

— Derimot ser vi en tydelig opphopning av selvmordsforsøk og selvmord rundt vaktskifte på kvelden. Selv om det er under en tredjedel som rapporterer tilbake til oss om klokkeslett for pasientskader eller død, er tendensen klar nok. Vi ser også det samme for alvorlige hendelser innen somatisk helsetjeneste, sier han .

graf_tidspunkt-vqxHpduwZu.jpg

Vil se nærmere på selvmord rundt vaktskifte

Flesland påpeker at det tar tid å bringe informasjon videre fra et skift til et annet, og da er personalet fraværende fra pasientene.

— Vi må se nærmere på dette, og om det er noe man kan gjøre med måten vaktskiftene foregår på, sier han.

Flesland understreker at det også er viktig at personalet har mulighet for å formidle viktig informasjon til hverandre.

Gruer seg til natten

— Det høye tallet for alvorlige hendelser mellom klokken 21 og midnatt kan også skyldes at pasienter gruer seg til kvelden og natten, mener han.

Formålet med meldeplikten er å forbedre pasientsikkerheten. Meldingene skal brukes for å avklare årsaker til hendelser og for å forebygge at tilsvarende skjer igjen.

Meldeordningen utarbeider også såkalte «læringsnotater» basert på meldingene. - Vi har ennå ikke utarbeidet et slikt når det gjelder selvmord, sier Flesland.

Øystein Flesland, leder for Meldeordningen

Thorne: — Fredagstallene bør undersøkes nærmere

-Jeg ser av tallene at fredag har det desidert høyeste selvmordstallet. Da har jo helgeturnusen startet. Kan det være at dette tallet gjenspeiler at en del pasienter sendes ut på helgepermisjon, og tar sitt liv når de er kommet utenfor institusjonen, spør generalsekretærlederen i Norsk pasientforening, Knut Fredrik Thorne. Han synes også det er interessant at tallet for selvmord og selvmordsforsøk er oppsiktsvekkende lavt på lørdag, men at det skjer en dobling til søndag.

– Dette bør undersøkes nærmere, mener han, men tar forbehold om at tallmaterialet ikke er så stort at man kan trekke bastante konklusjoner.

- Bør bli bedre overlapping ved vaktskifte

— At det skjer mange alvorlige hendelser rundt vaktskiftetidspunkt, er tydelig, og noe vi kjenner til fra før. Man bør absolutt undersøke hvordan man kan forhindre den markante opphopningen som skjer da - for eksempel ha en overlapping av bemanningen slik at de får tid til å oppdatere seg samtidig som pasientene har tilsyn.

I dag er det ofte slik at den ene vakten starter når den andre slutter. Mange i helsevesenet jobber uten betaling for å klare å vaktskiftene på en god måte uten at det går ut over pasientene – de kommer tidligere enn de skal, og går senere, sier han.

— Det burde være unødvendig.

- Vanskelig å tolke

Leder Lars Mehlum ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging sier det er vanskelig å tolke tallene .

-Jeg vil tro det er lavere antall inneliggende pasienter i helgene fordi mange avdelinger prøver å redusere belegget før helgen fordi det er færre på jobb og det skjer mindre aktiv behandling. Selv om man egentlig skal registrere selvmord og selvmordsforsøk også for pasienter som ikke er innlagt, ser vi at hendelser som skjer utenfor institusjon ofte ikke meldes i like stor grad. Dermed kan forklaringen på det lave antallet lørdag være at det er færre inneliggende pasienter. Men det er altså vanskelig å si noe sikkert om dette uten å vite hvor mange pasienter som er utgangspunktet for registrering av hendelsene, sier han.

Lars Mehlum, professor og leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Rutinene kan svikteMehlum er enig i at forklaringen på den store andelen selvmord eller selvmordsforsøk mellom 21 og midnatt kan skyldes vaktskifte. — Vi vet at det kan være vanskelig å opprettholde like gode sikkerhetsrutiner midt i rapporteringen. For eksempel pasienter går ut døren som ikke skal få lov til det, fordi ikke alle i personalet er helt oppdatert på hva som gjelder av rutiner for den enkelte pasient.

Men han legger til at opphopningen av selvmord om kvelden like gjerne kan skyldes at pasienter på denne tiden kan slite alene med vonde tanker, følelser og søvnløshet.

Nytt granskningssystem på trappene

Det er nå gitt klarsignal fra Helsedirektoratet til å starte et forprosjekt med et nytt granskningssystem for selvmordsforsøk og selvmord i psykiatrien. Dette vil erstatte dagens meldeordning, ifølge Mehlum. - Det er svært viktig at vi får informative meldinger. Det nye systemet vil gi mye sikrere og detaljert informasjon om hendelsene, rutiner som er fulgt og behandlingstiltak ved hvert enkelt tilfelle. På den måten kan vi mye mer effektivt lære av feil som blir begått, sier han.

Selvmordsekspert Lars Mehlum:

Les også

- Store mørketall for selvmord i psykiatrien

Les også:

Les også

Herman (30) døde på psykoseavdelingen