Har fått penger som kunne opprettholdt rutetilbudet – kutter likevel

Forrige uke ble det trangt på buss fordi antall bussavganger i Viken er redusert. Det skjer til tross for at Viken får ekstramidler fra staten.

Mange busspassasjerer som nettopp har kommet hjem fra ferie, får det trangere på bussen enn det de har vært vant til. Det gjelder særlig ruter i Viken eller de som kjører til og fra Viken.

Tidligere har sommerrutene for bussen vart til og med første uke i august, men i år blir endringene varige. Mange passasjerer som har vært på ferie, merker i disse dager at tilbudet er svekket. Det er i all hovedsak i Viken at kuttene har kommet. Full oversikt over endringene er lagt ut på Ruters nettsider.

– Antall passasjerer har økt hvert eneste år siden 2003. Dette har man klart ved å gjøre kollektivtilbudet attraktivt. Da er det helt feil å kutte tilbudet nå. For det vil føre til færre passasjerer. Dermed kan det bli enda flere kutt i Oslo og Viken fremover. Nå er det stor risiko for å havne i en negativ spiral, sier Ola Elvestuen (V).

Ola Elvestuen (V) frykter at kuttene i kollektivtilbudet vil føre til enda færre passasjerer.

Han har blant annet vært samferdselsbyråd i Oslo og klima- og miljøminister. Nå sitter han på Stortinget.

Elvestuen mener at det er viktig å opprettholde tilbudet på samme nivå som før koronaen og styrke det ytterligere.

– Det er viktig med et like godt tilbud som før koronaen og forsterke det gradvis. Det er verdt å legge merke til at det er nå tilbudet blir svekket når det er rødgrønt flertall både lokalt og sentralt.

Les også

Kjørte med full kapasitet under koronaen. Nå reduseres tilbudet på grunn av pandemien.

Får penger fra staten

Statssekretær Mette Gundersen (Ap) i Samferdselsdepartementet skriver i en e-post at staten har dekket hele tapet i den fylkeskommunale kollektivtransporten under og etter pandemien, ut juli 2022.

– I tillegg til dette vil Oslo og fylkeskommunene få utbetalt 500 millioner kroner i en omstillingspakke. Så langt under pandemien har Oslo og fylkeskommunene med andre ord ikke tatt noe økonomisk tap knyttet til kollektivtransport, skriver hun videre.

Statssekretær Mette Gundersen (Ap) sier at dagens regjering har både bevilget penger og gjort endringer i regelverket, slik at fylkeskommunene kan gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt.

Gundersen mener at dagens regjering har gjort tilpasninger i statlig støtte til byene. Dette vil gi mer valgfrihet til lokale myndigheter.

– Vår endring gjør at lokale myndigheter kan bruke hele den statlige tilskuddsøkningen fra 50 til 66 prosent på kollektivtiltak. Ikke bare halve, slik de har vært nødt til hittil. De kan også justere bompengetakstene for å begrense biltrafikken og for å øke bompengeinntektene som går til å gjennomføre viktige samferdselstiltak i byene, påpeker hun.

De statlige midlene er ikke øremerket. Det betyr at fylkeskommunene kan bestemme selv hvordan pengene skal brukes.

– Hvis fylkeskommunene skal få mer penger fra staten, hvorfor får man likevel et dårligere kollektivtilbud?

– Selv om fylkeskommunene ikke har hatt noe økonomisk tap til nå, er det kjent at det gjennomføres færre kollektivreiser, og at fylkeskommunene ville møte en ny økonomisk situasjon. For Regjeringen er det viktig at kollektivtilbudet er attraktivt. Omstillingspakken på 500 mill. kroner er tiltenkt ekstra utgifter knyttet til en omstilling av kollektivtilbudet.

Viken vil få over 100 mill.

Olav Skinnes er fylkesråd for samferdsel i Viken. I en e-post skriver han at det ikke er avklart hvor stor andel av statlig ekstrabevilgning på 500 millioner som vil gå til Viken. Med den samme fordelingsnøkkelen som tidligere i år, vil rundt 135 millioner tilfalle Viken.

«Det innebærer at Ruter vil få dekket sine tapte billettinntekter ut 2022», skriver han videre.

Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken, sier at deres beregninger viser at bidraget fra staten vil kunne dekke tapte billettinntekter i Vikens del av Ruter høsten 2022. Men hvis de gjør det, så blir problemet enda større i 2023.

Han påpeker at Ruter er nødt til å spare 60 millioner kroner på årsbasis. Dette fordi rutetilbudet ble utvidet i 2019 og 2020 for å tilrettelegge for fremtidig vekst. Ruter er eid av Oslo og Viken og får penger fra begge to. I tillegg kommer billettinntekter.

– Pandemien har ført til at passasjerveksten ikke kommer som forventet. Det er fortsatt sviktende billettinntekter, i størrelsesorden 10 prosent reduksjon sammenlignet med 2019-nivå. Kapasiteten på noen linjer justeres derfor ned, i tillegg til enkelte lokale tilpasninger.

– Hvorfor blir ikke tilbudet opprettholdt hvis dere får dekket tapte billettinntekter ut 2022?

– Uten nedtrekket i sommer, som gir en besparelse på cirka 30 mill. for 2022, ville utfordringene med å finansiere tilbudet i 2023 blitt tilsvarende større. Selv den mest optimistiske prognosen for 2023 tilsier at tilbudet uansett må tas noe ned, slik vi altså allerede har gjort, svarer Skinnes.

– Ser et trendskifte

Ola Elvestuen mener at kuttene viser at pakken fra staten ikke er god nok.

– Det regjeringen gjør, er å skyve ansvaret nedover. Det er en kjensgjerning at det er under denne regjeringen at kollektivtilbudet blir dårligere. Det blir ikke flere reisende uten et tilbud som var minst like godt som før pandemien. Det vi ser nå, er et trendskifte som ikke har vært her før. Istedenfor å bygge opp tilbudet, blir det dårligere, sier Elvestuen.