Gaute Drevdal dømt til ett års fengsel i lagmannsretten – frikjennes for åtte av ni voldtekter

Gaute Drevdal er dømt til ett års fengsel i Borgarting lagmannsrett. Han ble frifunnet for åtte av ni voldtekter og for seksuell omgang med en mindreårig.

Borgarting lagmannsrett kom fredag med dommen i ankesaken.

Borgarting lagmannsrett frikjente fredag Gaute Drevdal for åtte av ni voldtekter han var tiltalt for. Tilfellet han fortsatt er dømt for, gjelder en sovevoldtekt fra 2005.

De fleste av tiltalepunktene der Drevdal nå frifinnes, er begrunnet med at et flertall eller bestemmende mindretall ikke anså det tilstrekkelig bevist at fornærmede var i en tilstand som gjorde at de var ute av stand til å motsette seg handlingene.

Lagmannsretten slår fast at det i flere av sakene var liten tvil om at tiltalte og fornærmede hadde samleie, men at det ikke var bevist ut over enhver rimelig tvil at fornærmede var så ruset eller sov, slik at de ikke kunne ha motsatt seg handlingen, heter det i dommen.

Voldtektstiltalen som Drevdal dømmes for, skjer med en enstemmig lagmannsrett. I kun to av frifinnelsene er det en samlet rett. I de andre frifinnelsene er retten delt mellom de sivilt oppnevnte meddommerne i flertall, mens lagdommerne er i mindretall.

Tar erstatningskrav til Høyesterett

– Vi er veldig fornøyd. Men etter den bevisførselen som ble tilbudt i tingretten, var resultatet forventet, sier Drevdals forsvarer Victoria Holmen i Matrix advokater og jubler.

Hun har forsvart Drevdal sammen med advokat Ida Andenæs fra Elden.

– Det er godt å se at lagmannsretten skiller mellom bevis og politiske strømninger. Og det er godt å se at rettsstaten fungerer.

Fortsatt er Drevdal dømt til å betale erstatning til flere av ofrene i saken. Holmen sa etter at de nå vil vurdere å anke de sivile kravene mot Drevdal til høyesterett.

– Jeg tror heller ikke de står seg, sier hun.

Saken gikk i Borgarting mellom oktober og desember i fjor.

Fredag kveld bekreftet Holmen at kravene blir anket.

– De sivile kravene vil bli påanket. Vår klient har vært gjennom over seks år med straffeforfølgning. Han er utslitt og trenger litt ro, skriver hun i en SMS til NTB.

Bistandsadvokat overrasket over dommen

Bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb sier til Aftenposten at hun nå går gjennom dommen. Hun er overrasket over kjennelsen fra lagmannsretten.

– Vi forsøker å forstå resultatet. Min klient er ganske satt ut, naturlig nok, sier hun.

Hun påpeker at det er uenighet i dommen fra lagmannsretten.

– Vi ser at fagdommerne har ment at det er bevist, men at meddommerne har vært uenige.

Det har ikke lykkes Aftenposten å komme i kontakt med aktor og statsadvokat Trude Antonsen fredag. Hun er opptatt i retten, opplyser Oslo statsadvokatembeter.

Reduserer straffen med 12,5 år

Sommeren 2020 ble Drevdal dømt i Oslo tingrett til 13 år og seks måneders fengsel for voldtekt av ni kvinner og seksuell omgang med en 15 år gammel jente mellom 2005 og 2014. I tillegg ble han dømt til å betale de fornærmede i saken til sammen over 1,4 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

Drevdal har hele tiden nektet straffskyld og anket dommen til lagmannsretten.

De fleste av de fornærmede var en del av kultur- og utelivsmiljøet rundt Drevdal, som blant annet var redaktør for magasinet Natt & Dag mellom 1995 og 2004 og pressesjef i Hovefestivalen mellom 2007 og 2014. Han ble til å begynne med omtalt som «kulturprofilen» i mediene.

I sitt innledningsforedrag i lagmannsretten sa aktor Trude Antonsen at det har kommet ytterligere to anmeldelser mot Drevdal. Den ene er henlagt på bevisets stilling, mens det ikke er avgjort om det skal tas ut tiltale i den andre saken.

Må betale erstatning til fem fornærmede

Drevdal ble av lagmannsretten dømt til å betale oppreisningserstatning til fem av de ni fornærmede på 150.000 kroner og 120.000 kroner, til sammen 690.000 kroner i oppreisning. For å idømme erstatningsansvar foreligger det kun krav om sivilrettslig sannsynlighetsovervekt, det vil si at det er mer enn 50 prosent sannsynlig.

Lagmannsrettens flertall finner at det for fem av de fornærmede foreligger sannsynlighetsovervekt at Drevdal utviste forsett fordi han visste at kvinnene var beruset eller at han kan bebreides for grov uaktsomhet fordi han ikke oppfattet kvinnenes tilstand.

Det er denne erstatningen forsvarerne ser på muligheten å anke til høyesterett.

Tror på forklaringene

I tingretten kom det frem at flere av de fornærmede hadde vært i kontakt med hverandre før Drevdal ble politianmeldt. Lagmannsretten slår fast at det fare for sosial smitte for hendelser langt tilbake i tid.

«Et minne kan påvirkes av hva andre sier eller hvorledes andre redegjør for en begivenhet. Hvordan andre definerer en hendelse kan påvirke hvordan en selv definerer en hendelse, men andres opplevelse av hendelsen kan også påvirke minnet.», heter det i dommen.

Lagmannsretten mener likevel at det ikke er holdepunkter for at noen av de fornærmede har forsøkt å presse andre til å anmelde eller har forsøkt å påvirke innholdet av andres forklaringer. Det slås fast i dommen at retten ikke tviler på de fornærmedes forklaringer av hendelsene.

«For lagmannsretten er det uansett ikke spørsmål om hvorvidt retten tror mest på de fornærmedes forklaringer eller på tiltaltes, men om hvorvidt det meget strenge strafferettslige beviskravet er oppfylt for hver post i tiltalen.», heter det i dommen.